ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักวิพากษ์วิจารณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักวิพากษ์วิจารณ์*, -นักวิพากษ์วิจารณ์-

นักวิพากษ์วิจารณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักวิพากษ์วิจารณ์ (n.) commentator See also: critic, reviewer, observer, analyst

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักวิพากษ์วิจารณ์
Back to top