ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นองเนือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นองเนือง*, -นองเนือง-

นองเนือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นองเนือง (adv.) plentifully See also: continuously, copiousness, plenitude, abundantly, copiously Syn. เนืองนอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นองเนือง
Back to top