ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธารน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธารน้ำ*, -ธารน้ำ-

ธารน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธารน้ำ (n.) brook See also: rivulet, waterway, ditch, stream, creek Syn. ห้วงน้ำ, ห้วยละหาน
English-Thai: HOPE Dictionary
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
glacial(เกล'เชิล) adj. เกี่ยวกับธารน้ำแข็ง,เยือกแข็ง, Syn. cold,frigid,icy
glaciate(เกล'ซิเอท) vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหรือธารน้ำแข็ง
glacier(เกล'เชอะ) n ธารน้ำแข็ง., See also: glaciered adj.
glaciologyn. ธรณีวิทยาน้ำแข็งและธารน้ำแข็ง, See also: glaciological,glaciologic adj. glaciologist n.
gulch(กัลชฺ) n. ธารน้ำลึกและแคบ, Syn. ravine
gullet(กัล'ลิท) n. หลอดอาหาร,ลำคอ,คอหอย,สิ่งที่คล้ายหลอดอาหาร,ทางน้ำ,ธารน้ำลึก
English-Thai: Nontri Dictionary
glacier(n) แม่น้ำ,น้ำแข็ง,ธารน้ำแข็ง
gulch(n) หุบเขาลึก,ห้วยลึก,ธารน้ำลึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glacierธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piedmont glacierธารน้ำแข็งเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
streamธารน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryergic; cryonival; paraglacial; periglacial; subnivalรอยธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glacial deposit; glacial driftตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glaciologyวิทยาธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
kettle๑. หลุมธารน้ำแข็ง๒. กุมภลักษณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flanking moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moraineกองตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
till; unstratified driftตะกอนธารน้ำแข็งไม่แสดงชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glacierธารน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lake ทะเลสาบ ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่และบริเวณน้ำมาก ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สัมพันธ์กัน และมีการถ่ายทอด พลังงานในรูปของสารอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตามลำดับ ทะเลสาบ เกิดขึ้นได้จากกระบวนการหลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากการยกตัว ยุบตัว หรือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจากการทำงานของภุเขาไฟ และเกิดจากการทำงานของธารน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
perennial streamperennial stream, ธารน้ำไหลตลอดปี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Residual Deposits แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่ หินเปลือกโลกที่ผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่อยู่ในหินบางชนิดละลายน้ำได้ก็จะละลายไป ส่วนที่ไม่ละลายหรือทนทานต่อการผุพังก็จะคงเหลืออยู่ และสะสมกันมากขึ้นจนเกิดเป็นแหล่งแร่มีค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แหล่งแร่แมงกานีส แร่บ๊อกไซท์ ในบริเวณบางแห่งนอกจากหิน จะผุพังแล้วยังถูกพาไปจากแหล่งเดิมและสะสมกันในท้องธารน้ำ หรือหุบเขา เกิดเป็นแหล่งลานแร่ แหล่งลานแร่ที่สมบูรณ์ มักพบว่าต้นกำเนิดอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง เช่น แหล่งแร่ดีบุก แร่ทองขาว เพชร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentตะกอนหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของแข็งที่ตกจมจากสภาพการแขวนลอยในของเหลว / สสาร หรือสารอินทรีย์ที่เคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิม เนื่องจากกระแสลมหรือกระแสน้ำพัดผ่านและตกอยู่ตามผิวโลกไม่ว่าจะอยู่สูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gulch (n.) ธารน้ำลึกและแคบ Syn. canyon, ditch, trench
glacier (n.) ธารน้ำแข็ง See also: แผ่น / ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ Syn. ice sheet, iceberg
ice sheet (n.) ธารน้ำแข็ง See also: แผ่น / ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ Syn. iceberg
superglacial (adj.) เชื่อว่ามาจากผิวหน้าของธารน้ำแข็ง
superglacial (adj.) บนผิวหน้าธารน้ำแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Glaciers formed, and their slow but relentless movements carved the land into new shapes.ธารน้ำแข็งที่เกิดขึ้นและการเคลื่อน ไหวช้า แต่อย่างไม่หยุดยั้งของพวกเขา แกะสลักที่ดินเป็นรูปทรงใหม่
More and more of these glacier-fed rivers are merging together and burrowing though the surface.ธารน้ำแข็งละลายเพิ่มขึ้นทุกที สายน้ำไหลมารวมกัน เข้าสู่โพรงน้ำแข็ง
How fast do glaciers melt?ธารน้ำแข็งละลายเร็วแค่ไหน?
This glacier's always moving, so we have to be careful.ธารน้ำแข็งเคลื่อนที่ตลอดเวลา เราต้องระวังให้มาก
Overhead is the Rekiak Glacier and a difficult climb up the icefall.บนหัวเราคือธารน้ำแข็งเรคิอัก และการปีนน้ำตกน้ำแข็งอันยากลำบาก
Those mountains are treacherous. There are glaciers to be crossed.ภูเขาพวกนั้นมันไม่มั่นคง ต้องข้ามธารน้ำแข็ง
Either we beat the humans to Glacier Pass or we take the long way and miss 'em.ถ้าเราตามพวกมนุษย์ไปที่ทางผ่านธารน้ำแข็ง เราต้องไปอีกไกลและอาจคลาดกับพวกเขา.
Next stop, Glacier Pass.ป้ายหน้า, ทางผ่านธารน้ำแข็ง.
Or someone who fought beside him in the jungle or frozen snow swept road.หรือใครคนนหนึ่งที่สู้รบเคียงข้างเค้าในป่าใหญ่ หรือบนธารน้ำแข็ง / บนถนนกวาดหิมะ
The way out's next to an ice vein. This has to connect to the other one. Let's go.ทางนี้ ออกไปแล้วจะเจอธารน้ำแข็ง แล้วจะมีทางเชื่อมโยงไปยังทางออกอีก รีบไปกัน
Yet only here, on the Oamock's solid ice... can our baby be born.มีแค่ตรงนั้น บน ธารน้ำแข็งของ โอมอก ลูกเราจะได้เกิดไหม
Another friend, Lonnie Thompson, studies glaciers.เพื่อนอีกคนหนึ่ง ลอนนี ธอมพ์สัน ศึกษาเกี่ยวกับธารน้ำแข็ง
Here's Lonnie with a last sIiver of one of the once mighty glaciers.นี่คือลอนนีกับน้ำแข็งเสี้ยวสุดท้าย ของธารน้ำแข็งที่ครั้งหนึ่งเคยมีขนาดมหึมา
Within 15 years, this will be the park formerly known as glacier.ภายใน 15 ปี นี่จะเป็นเพียงอุทยานแห่งาติ ที่เคยรู้จักกันในชื่อที่แปลว่าธารน้ำแข็ง
Here is what's been happening year by year to the columbia glacier.นี่คือสี่งที่กำลังเกิดขึ้นปีแล้วปีเล่าที่ธารน้ำแข็งโคลัมเบีย
And it's a shame 'cause these glaciers are so beautiful.น่าเสียดาย เพราะธารน้ำแข็งเหล่านี้ช่างสวยงามเหลือเกิน
And the same glacier today.และธารน้ำแข็งเดียวกันในวันนี้
This is Argentina 20 years ago. Same glacier today.นี่คืออาร์เจนตินาเมื่อ 20 ปีก่อน ธารน้ำแข็งเดียวกันในวันนี้
And you can see each annual layer from the melting and re-freezing, so they can go back in a Iot of these mountain glaciers 1 ,000 years.เห็นแต่ละชั้นของแต่ละปี จากที่ละลายแล้วกลับเป็นน้ำแข็งอีกครั้ง สามารถย้อนกลับไปดูธารน้ำแข็งเหล่านี้ได้เป็นพันๆปี
Now, 1 ,000 years of CO2 in the mountain glaciers, that's one thing.คาร์บอนไดออกไซด์ 1,000 ปีในธารน้ำแข็ง นั่นเป็นเรื่องหนึ่ง
At the end of the Iast ice age, as the Iast glacier was receding from North America, the ice melted and a giant pool of fresh water formed in North America.ตอนสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย ขณะที่ธารน้ำแข็งสุดท้ายกำลังลดน้อยถอยลงในอเมริกาเหนือ ขณะที่ธารน้ำแข็งสุดท้ายกำลังลดน้อยถอยลง ในอเมริกาเหนือ
Now, of course that's not gonna happen again because the glaciers of North America are not there, and...แน่นอนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก เพราะว่าธารน้ำแข็งของอเมริกาเหนือไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว และ...
OH, MY GOD.ไม่ใช่ นี่มาจากกลุ่มของหมู่ดาวคู่ม้า รู้จักกันว่า ธารน้ำสู่สรวงสวรรค์
THAT'S WHY HE'D OPEN UP ALL THE WINDOWS AFTER EACH KILL,มีกลุ่มดาว 9 หมู่ในธารน้ำสู่สรวงสวรรค์
80% of its glaciers have disappeared.80%ของธารน้ำแข็งที่ปกคลุมละลายลงไป
Even on the world's highest peaks, in the heart of the Himalayas, eternal snows and glaciers are receding.แม้แต่จุดที่สูงที่สุดในโลก, ใจกลางเทือกเขาหิมาลัย หิมะและธารน้ำแข็งตลอดกาล กำลังลดลง
Yet these glaciers play an essential role in the water cycle.ซึ่งธารน้ำแข็งเหล่านี้มีบทบาท ที่สำคัญต่อวัฏจักรของน้ำ
We still have half the world's forests, thousands of rivers, lakes and glaciers, and thousands of thriving species.เรายังเหลือป่าอีกครึ่งโลก แม่น้ำ, ทะเลสาบและธารน้ำแข็งนับพัน และสิ่งมีชีวิตที่เติบโตขึ้นนับพัน
I'm gonna shoot for that glacier.ฉันจะลงไปที่ธารน้ำแข็ง
All our people are very well-insured.เบ็นเน็ตต์: ในปี 60 เนินเขานี้เป็นช่องสำหรับธารน้ำไหล
¶ No rain or rivers flow#ไม่มีแม้สายฝนหรือธารน้ำไหล#
And, as you can see from the scans, the ship carved a 200m tunnel into the ice.และที่เห็นในภาพ เป็นเครื่องขุดอุโมงค์ ขอทำความเข้าใจก่อนนะ\มันพุ่งลงใส่ธารน้ำแข็ง
I had one dream that Tony Danza and I went ice fishing, okay?แค่โทนี่ แดนซ่ากันฉันเคยตกปลาที่ธารน้ำแข็ง เข้าใจมั้ย
Seal off the ford at Greinton and alert the border garrisons.ปิดล้อมธารน้ำที่เกรนตันและแจ้งเตือนไปยังกองกำลังรักษาชายแดนด้วย
"The offing was barred by a black bank of clouds and the tranquil waterway", leading to the uttermost ends of the earth flowed somber underทะเลอันไกลโพ้นถูกกั้นด้วยแนวดำของหมู่เมฆ และธารน้ำอันเย็นยะเยือก นำไปสู่การสิ้นสุดของปฐพี ภายใต้ความมืดมน
I am southwest of the Coalman glacier at about 4,500 feet, and this looks to be a fumarole.ฉันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากธารน้ำแข็งโคล์แมนประมาณ 4,500 ฟุต และนี่มันน่าจะเป็นพุแก๊ส
He's united the Thenns, the Hornfoots, the ice-river clans.ฮอร์นฟุต ทุกเผ่าบนธารน้ำแข็ง มีกระทั่งยักษ์
Sometimes it made the summers there colder, and the glaciers advanced southward from one year to the next, grinding and scraping, and crushing everything in their path.บางครั้งก็ทำในช่วงฤดูร้อน ที่มีอากาศหนาวเย็น และธารน้ำแข็งขั้นสูงทางทิศใต้ จากหนึ่งปีถัดไป
And the melting glaciers began to retreat.และธารน้ำแข็งละลายเริ่มที่จะถอย
Climate scientists have drilled ice cores from the depths of glaciers in Greenland and Antarctica.นักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ ได้เจาะแกนน้ำแข็ง จากส่วนลึกของธารน้ำแข็ง ในกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธารน้ำ
Back to top