ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรณี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรณี*, -ธรณี-

ธรณี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรณี (n.) earth See also: ground, soil, land Syn. พสุธา, พื้นดิน, ที่ดิน, ปฐวี, ธาตรี, แผ่นดิน
ธรณีกันแสง (n.) name of Thai classical song
ธรณีประตู (n.) doorsill See also: threshold
ธรณีมณฑล (n.) globe Syn. ลูกโลก
ธรณีร้องไห้ (n.) name of Thai classical song Syn. นางตานีร้องไห้
ธรณีวิทยา (n.) geology
ธรณีสงฆ์ (n.) churchyard See also: monastery land, monastery property, sacred ground Syn. ที่ดินวัด
ธรณีสาร (n.) token of ill-fortune Syn. เสนียดจัญไร
English-Thai: HOPE Dictionary
geo-Pref. "ธรณี","พื้นดิน"
geologist(จีออล'โลจิสทฺ) n. นักธรณีวิทยา
geology(จีออล'โลจี) n. ธรณีวิทยา, See also: geologic,geological adj.
geomorphologyn. วิชาที่เกี่ยวกับลักษณะการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของธรณี
geophysicsn. ธรณีฟิสิกส์
glaciologyn. ธรณีวิทยาน้ำแข็งและธารน้ำแข็ง, See also: glaciological,glaciologic adj. glaciologist n.
paleogeography(เพลีโอจิออก'กระฟี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลกในด้านธรณีวิทยา, See also: paleogeographer n. paleogeographic adj. paleogeographical adj.
paleogeologyเพลิโอจีออล'ละจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก, See also: paleogeologic adj.
sandbed(แซน'เบด) n. (ธรณีวิทยา) ชั้นทราย,ชั้นดินทราย
seam(ซีม) n. ตะเข็บ,ตะเข็บผ้า,รอยเย็บ,รอยต่อ,เส้นต่อ,แนวต่อ, (ธรณีวิทยา) ชั้นบาง. vt. เย็บตะเข็บ,เย็บต่อ,ต่อ,ทำให้เกิดเป็นร่องหรือเป็นแผลเป็น หรือรอยย่น. vi. กลายเป็นรอยต่อหรือเป็นร่อง,เย็บตะเข็บ., See also: seamer n. seamless adj.
sill(ซิล) n. ฐาน,ฐานกำแพง,ฐานหิน,รากฐาน,ธรณีประตูหน้าต่าง,ฐานชั้นหินใต้ท้องทะเล,คาน
step(สเทพ) n. ก้าว,จังหวะ,ฝีเท้า,เสียงก้าว,ท่าทางในการก้าว,ตำแหน่ง,ฐานะ,ขั้น,ระดับ,ชั้น,ขั้นบันได,แผ่นเหยียบ,ธรณีประตู,วิธีการ,มาตรการ,ระยะสั้น,ช่วงสั้น,แท่นตั้งเสา,จังหวะเต้นรำ,vi.,vt. ก้าว,ก้าวเป็นจังหวะ,เหยียบ,ย่างก้าว,เดินบน,เต้นรำ,ก้าววัด,ตั้งเสาบนแท่น -
threshold(เธรช'โฮลดฺ) n. ธรณีประตู,ทางเข้าบ้านหรืออาคาร,ประตูทางเข้า,จุดเริ่มต้น,การเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม,จุดที่ตัวกระตุ้นเริ่มทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัส,การกระตุ้นน้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดปฎิกิริยาของการเคลื่อนไหว., Syn. dawn
window seatที่นั่งติดหน้าต่าง (เช่นในรถ,รถไฟ,เครื่องบิน) ,ที่นังติดหน้าต่าง,ที่นั่งติดธรณีหน้าต่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา
geologist(n) นักธรณีวิทยา
geology(n) ธรณีวิทยา
sill(n) คาน,ธรณีประตู,ฐาน,รากฐาน
step(n) ฝีเท้า,ก้าว,ระยะ,ขั้นบันได,ธรณีประตู,จังหวะ,ตำแหน่ง
threshold(n) ธรณีประตู,ทางเข้า,จุดเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
astrogeology; extraterrestrial geologyธรณีวิทยานอกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
engineering geologyธรณีวิศวกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extraterrestrial geology; astrogeologyธรณีวิทยานอกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geanticline; geoanticlineธรณีโค้งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geoanticline; geanticlineธรณีโค้งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geologyธรณีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geophysicsธรณีฟิสิกส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
landformธรณีสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
A horizonชั้นเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aaอาอา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Abbe refractometerมาตรดรรชนีหักเหแอบเบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abiogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abundanceความอุดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abundantจำนวนมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal๑. -ก้นสมุทร๒. -ระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Acadianอะคาเดียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordantร่วมแนว, ร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acidic-กรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acme zoneส่วนชั้นแอกเม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acre-footเอเคอร์-ฟุต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptive divergence; adaptive radiationการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adductor muscleกล้ามเนื้อปิดฝา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aditอุโมงค์แนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
admittanceการแทนธาตุเวเลนซีสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advanceการรุกหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aegirineอีจิรีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aeolian deposit; eolian depositสิ่งทับถมลมพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerial photograph; air photographรูปถ่ายทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerobic-ใช้ออกซิเจน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aeroliteแอโรไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerospaceห้วงอากาศ-อวกาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aff.เกี่ยวดอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
affineการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
affluentธารสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aftershockแผ่นดินไหวตาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agateอะเกต, โมรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
air gunปืนอัดอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geologyธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geophysicsธรณีฟิสิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Landform ธรณีสัณฐาน แบบรูปหรือลักษณะของเปลือกโลกที่มี รูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอื่น ๆ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) [สิ่งแวดล้อม]
lithosphereธรณีภาค, ส่วนที่เป็นของแข็งของเปลือกโลกนอกเหนือไปจากอุทกภาคและบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tectonics ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน วิชาธรณีวิทยาสาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะโครงสร้าง ของเปลือกโลกส่วนบนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ต่อกัน การกำเนิด และประวัติการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้ วิชานี้มีลักษณะใกล้เคียง กับวิชาธรณีวิทยาโครงสร้างมาก แต่แยกออกจากกันได้โดยวิชาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จะเน้นที่การศึกษาลักษณะโครสร้างขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Flora ฟลอรา, พรรณไม้ประจำถิ่น พรรณพืชในบริเวณหรือยุคสมัยธรณีวิทยาหนึ่ง ๆ เช่น ฟอง หรือฝ้าไขโดยเกิดจากการอัดอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Geological surveyการสำรวจทางธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Geologistนักธรณีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่ โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]
sillsill, ธรณี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Rock Salt เกลือหิน แร่เฮไลต์หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เกิดเป็น มวลผลึกหยาบๆ ในหิน แหล่งเกลือที่เกิดสะสมตัว ในยุคต่างๆ ของธรณีกาล พบเกิดตั้งแต่ยุคไซลูเรียน จนถึงปัจจุบัน และมักเกิดเป็นมวลชั้นต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบมากทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช ในที่บางแห่งเกลือหินที่ตกผลึกรวมตัวอยู่แบบหินชั้น เรียกว่า ชั้นหินเกลือ (rock salt formation) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
geo (prf.) ธรณี See also: พื้นดิน
doorsill (n.) ธรณีประตู
doorstep (n.) ธรณีประตู
threshold (n.) ธรณีประตู Syn. doorsill
bottom of the frame (n.) ธรณีประตูหรือหน้าต่าง
sill (n.) ธรณีประตูหรือหน้าต่าง Syn. bottom of the frame
geophysics (n.) ธรณีฟิสิกส์ See also: ภูมิศาสตร์กายภาพ, วิชาฟิสิกส์ที่ว่าด้วยพื้นดินและโลก
geology (n.) ธรณีวิทยา Syn. geography
earth science (n.) วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก (เช่น ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา) Syn. geography
eon (n.) ระยะเวลาทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วย 2 ยุคหรือมากกว่า Syn. aeon, era
geological (adj.) ทางธรณีวิทยา See also: เกี่ยวกับธรณีวิทยา
geological evidence (n.) หลักฐานทางธรณีวิทยา
geologist (n.) นักธรณีวิทยา
geophysical (adj.) เกี่ยวกับวิชาธรณีฟิสิกส์
lithology (n.) การศึกษาทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับหิน Syn. minerology, geology
natural science (n.) ศาสตร์ที่ศึกษาธรรมชาติเช่น สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา
petrology (n.) การศึกษาทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับหิน Syn. minerology, geology, lithology
reg (n.) บริเวณทะเลทรายกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยกรวดและหินก้อนเล็กๆ (ทางธรณีวิทยา)
seam (n.) ชั้นหินบางๆ (ทางธรณีวิทยา) See also: แนวชั้นหิน Syn. layer, lode, stringer, vein
seep (n.) บริเวณที่มีน้ำไหลซึมจากดินสู่ผิวหน้าดิน (ทางธรณีวิทยา) See also: บ่อน้ำเล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Geology is the study of pressure and time.ธรณีวิทยาคือการศึกษาของความดันและเวลา
Geology isn't a real science!ธรณีวิทยาไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แท้จริง!
What are you, a fucking geologist?สิ่งที่คุณเป็นนักธรณีวิทยาร่วมเพศ?
Oh, Andy loved geology.โอ้แอนดี้รักธรณีวิทยา
Harry Dalton with the U.S. Geological Survey...สวัสดี แฮร์รี่ดัลตัน ที่มีการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ...
Harry Dalton of the United States Geological Survey.แฮร์รี่ดัลตันของ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา
United States Geological Survey.ประเทศสหรัฐอเมริกา การสำรวจทางธรณีวิทยา
A representative of the United States Geological Survey... will be on hand to explain the facts to you in detail.เพื่อหารือเกี่ยวกับ การอพยพของเมืองของเรา ตัวแทนของประเทศ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา ... จะอยู่ในมือที่จะอธิบาย ข้อเท็จจริงกับคุณในรายละเอียด
Archaeologists found sets when they excavated the ruins of ancient Mesopotamia.นักธรณีวิทยาเคยเจอหลายชุด ตอนที่พวกเขาขุดค้นซากอาณาจักร เมโสโปตาเมียโบราณ
In the shooting of mother india, sunil dutt saved nargis like this.ฉากใน ธรณีกรรแสง \ซูนิล ดัท ช่วย นากิส เหมือนอย่างนี้
We commend to Almighty God our brother, and we commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.ด้วยอำนาจของพระเป็นเจ้า สู่ผองพี่น้องเรา ขอให้ร่างกายของเขา จรดสู่พื้นธรณี ดิน สู่ ปถพี อัฐิ สู่ เถ้าถ่าน
If she crosses the threshold into the human realm, our star becomes nothing more than a pitted lump of metallic rock.ถ้าหล่อนข้ามธรณีนั้นไป เข้าไปสู่ เขตของมนุษย์ ดวงดาวของเราจะกลายเป็นอะไรไม่ได้เลย นอกจากเถ้าธุลีดิน
Maybe you're a geologist of the rock-candy variety?เอ.. หรือว่า คุณคือ.. นักธรณีวิทยาเกี่ยวกับลูกกวาดที่รูปร่างเหมือนหิน
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส
I didn't think geologists looked so...ฉันไม่นึกว่านักธรณีวิทยาจะดูเหมือน..
It's such a shame because he's one of my best geologists.เสียดายนะ เพราะเค้าเป็นนักธรณีวิทยามือดีของฉัน
I'm a deputy geologist at the Office of Science and Technology Policy.เป็นผู้อำนวยการของสำนักงานธรณีวิทยา สังกัดกรมนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Let me guess, national geology crisis?ถ้าให้ฉันเดา คงเป็นวิกฤติทางธรณีวิทยาระดับชาติ
We're not seeing soil liquefaction we'd expect or any evidence of fracture propagation within the tectonic plates.เรายังไม่พบการทรุดตัวของดินดังที่คาดไว้ หรือแม้แต่ร่องรอยการ ร้าวอย่างต่อเนื่อง บนแผ่นธรณีภาค
We jump back into ftl. [shutter snaps] Palmer is a geologist.พวกเราคงจะกลับมาที่ยาน เพลเมอร์เป็นนักธรณีวิทยา
Which increases the prospect of geological instabilityซึ่งจะเพิ่มโอกาสของความไม่เสถียรคงทางธรณีวิทยา
What I got are multiple degrees in botany, geology and entomology which allow me to discern vital clues...อะไรที่ผมได้นั่นรึ หลากหลายระดับ ของพฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา และกีฎวิทยา ที่ให้ผม เข้าไปทำความกระจ่าง...
No. Isotopic analysis of his bone matches the geology of the Mid-Atlantic states.ไม่ การวิเคราะห์ไอโซโทปพบว่า กระดูกตรงกับสภาพธรณีวิทยา
One of the great lessons of plate tectonicsหนึ่งในบทเรียนสำคัญของธรณีวิทยา
I'm the vp of geotechnical engineering.ผมเป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมธรณีเทคนิค
I set myself a course of reading on geology just this morning.ฉันกำลังเตรียมตัวอ่านหนังสือธรณีวิทยา ในเช้านี้
I am not allowed to cross the transom.ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวข้ามธรณีประตู
She was looking for geology and misread the sign.ที่จริงเขาจะลงธรณีวิทยาน่ะ แต่ดันดูชื่อผิด
Dr. Randall from the geology department only man who's happy when they take his work for granite.ดร.แรนดอลจากภาควิชาธรณีวิทยา
Bada-cha. I kid the geologists, of course but it's only because I have no respect for the field.ชายคนเดียวที่มีความสุข เมื่อได้รับคำชมผลงานจากหินแกรนิต ไม่ ผมล้อนักธรณีวิทยาเล่นแหงล่ะ
The U.S.G.S. has no explanationองกรค์สำรวจพื้นธรณีวิทยา ยังไม่มีคำอธิบายเรื่องนี้
I'm a child of mother earth,ฉันเป็นบุตรแห่งพระแม่ธรณี
Everything from the architecture through the color of the soil, the kind of rock geology that we see exposed through the earth.ทุกอย่างทั้งสิ่งก่อสร้าง สีของดิน ชนิดทางธรณีวิทยาของหิน ที่เราสัมผัสได้ในพื้นที่
He said that U.S.G.S. recorded heavy seismic activity below the lake.เขาบอกว่ากลุ่มธรณีวิทยา ตรวจพบการสั่นอย่างรุนแรง
If your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department.เงินบริจาคของปีนี้จะตกเป็นของ แผนกธรณีวิทยา
According to their Twitter feed, they're out of sunblock, which means they'll have to hug the tree line or risk melanoma.และแผนกธรณีวิทยา จากที่พวกเขาทวีตบนทวิตเตอร์ พวกเขาไม่มีครีมกันแดด แสดงว่าพวกเขาต้องตรึงอยู่ตามแนวต้นไม้ หรือไม่ก็เสี่ยงเป็นมะเร็งมีลาโนม่า
Kyoto Earth Goddess!วิญญาณของพระแม่ธรณีแห่งเกี่ยวโต!
And remember, don't take schist for granite. That's very clever. You wrote that in your first chapter of Geomorphisis.และก็จำไว้อย่าง, อย่าสับสนระหว่างหินชีสต์ กับแกรนิตล่ะ นั่นเป็นคำพูดที่ฉลาดมาก คุณเขียนมันไว้ในบทแรกของบทเรียนธรณีสันฐาน
An old friend of mine, a colleague of Oslo, runs a geological research station in Antarctica.เพื่อนเก่าของฉัน เพื่อนร่วมงาน ที่ออสโลว์ หัวหน้าศูนย์วิจัยทางธรณีวิทยาแอนตาร์กติกา
This is Edvard, my good friend. This is some of my team. Karl and Juliette.นี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา คาร์ลและจูเลียต เป็นนักธรณีวิทยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรณี
Back to top