ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุเลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุเลา*, -ทุเลา-

ทุเลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุเลา (v.) improve See also: to be better, develop, mend, enhance, enrich Syn. ดีขึ้น
ทุเลา (v.) recover See also: allay, moderate, be better, improve, not so bad Syn. ค่อยยังชั่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess
English-Thai: Nontri Dictionary
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subside; abateทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decline๑. ทุเลา (โรค)๒. ทรุดลง (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lysis๑. การสลาย, การแยกสลาย, การละลาย, การทำลาย๒. อาการค่อย ๆ ทุเลาของโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regression๑. การถดถอย, การถอยกลับ, การกลับคืน, การถอยหลัง๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ abatement; subsidence ๒]๓. การเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ degeneration; depravation; deterioration; retrogression]๔. การฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressive๑. -ถดถอย, -ถอยกลับ, -กลับคืน, -ถอยหลัง๒. -ทุเลา๓. -เสื่อม๔. -ฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remission๑. การทุเลา, การสงบ๒. ระยะโรคทุเลา, ระยะโรคสงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiteผ่อนผัน, ทุเลาการบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stayงด, พัก, หยุด, ทุเลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decline Periodระยะที่อาการทุเลาลง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In certain cases, it's prolonged a patient's life and resulted in remission.ผู้ป่วยต้องใช้เวลารักษายาวนาน และอาการทุเลาลง
Well, they can be mild to practically non-existent.อ้อ อาการนั้นทรงตัวไม่แน่นอน มีทั้งทุเลาไม่รุนแรง
Just the damp. Where you been?แค่พอทุเลาลง เธอไปไหนมาเหรอ
And you're showing signs of remission.และแสดงผลอาการของคุณทุเลาลง
I want to clarify. There are some misconceptions about what remission signifies.มีความเข้าใจผิดบางอย่าง เกี่ยวกับอาการทุเลาลง
To classify someone as in remission, we only need to determine that the tumor hasn't grown.ซึ่งจำแนกประเภทจากผู้ป่วยที่อาการทุเลาลง เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ให้เนื้องอกมีขนาดโตขึ้น
He has a mild case of scoliosis, which combined with a growth spurt, could account for the pain and the clumsiness on the soccer field.อาจทำให้เจ็บปวด และ ซุ่มซ่ามได้ในสนามฟุตบอล เพราะงั้น เราจะรอดูกันว่า มันจะทุเลาลงในสองสามสัปดาห์หรือเปล่า
I'm still in remission.อาการรป่วยฉันทุเลาลง
And I'm still in remission.และพ่อยังอยู่ในระยะโรคทุเลาลงเรื่อยๆ
Thank you for your help with the other matter.ขอบใจสำหรับอีกเรื่องนึงนะ อาการทุเลาแล้วหรือ?
Once you do it, it will subside for a time.พอทำแล้ว อาการจะทุเลาลง
Once you do, it will subside for a time.เมื่อทำแล้ว มันจะทุเลาไปซักพัก
Why don't you stay down, boy?ทำไมคุณไม่ทุเลาลงเด็ก?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุเลา
Back to top