ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุกข์ทรมาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุกข์ทรมาน*, -ทุกข์ทรมาน-

ทุกข์ทรมาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกข์ทรมาน (v.) suffer See also: be distressed, agonize, torture, torment, ache Syn. เจ็บปวด, ทรมาน, ทุกข์ระทม
English-Thai: HOPE Dictionary
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
hardship(ฮาร์ด'ชิพ) n. ความลำบาก,การทนทุกข์ทรมาน,การกดขี่,สิ่งที่สุดแสนจะทนได้
hellfiren. ไฟนรก,สิ่งที่ทำให้ทุกข์ทรมานที่สุด
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก
passion playn. ละครเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซู
thole(โธล) n. หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ. vt. ทนทุกข์ทรมาน,อดทน,ทนรับ,ยอมรับ, Syn. tholepin
throe(โธร) n. อาการปวดเกร็ง,อาการปวดอย่างแรง,อารมณ์รุนแรง,throes การชักอย่างรุนแรง,การต่อสู้อย่างรุนแรง อาการทนทุกข์ทรมานของความตาย อาการปวดในเวลาคลอดบุตร
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
English-Thai: Nontri Dictionary
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
torment(n) ความทรมาน,เครื่องทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
have been throug the mill (idm.) ทุกข์ทรมาน See also: ตกระกำลำบาก, ทุกข์ยาก
painful (adj.) ทุกข์ทรมาน See also: ปวดร้าว Syn. unpleasant, worrying
worrying (adj.) ทุกข์ทรมาน See also: ปวดร้าว Syn. unpleasant
go through (phrv.) ทุกข์ทรมานกับ Syn. pass through
languish of (phrv.) ทุกข์ทรมานกับ (คำเก่า) See also: ป่วยด้วย (โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ)
suffer from (phrv.) ทุกข์ทรมานจาก See also: ทุกข์ยากจาก, เผชิญกับ Syn. suffer with, complain of
suffer with (phrv.) ทุกข์ทรมานจาก See also: ทุกข์ยากจาก, เผชิญกับ Syn. complain of
break down (phrv.) ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
afflict with (phrv.) ทุกข์ทรมานด้วย See also: ทนทุกข์อยู่กับ
take hard (phrv.) ทุกข์ทรมานมากเพราะ
aching (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. in difficulties, pained
be striken with (phrv.) เริ่มทุกข์ทรมานจาก
euthanasia (n.) การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษา ไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ) Syn. mercy killing
in difficulties (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. aching, pained
lay a burden on (idm.) ทำให้ทนทุกข์ทรมานจาก (เช่น สิ่งที่รับผิดชอบ)
lie down under (phrv.) ยอมทนทุกข์ทรมาน Syn. lie down, sit down under
living death (n.) ช่วงชีวิตที่ทุกข์ทรมานอย่างมาก
long-suffering (adj.) ซึ่งทนทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนาน
martyr (n.) ผู้ทุกข์ทรมาน See also: ผู้ทนทุกข์ Syn. sufferer
martyr (n.) ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ See also: ผู้เรียกร้องความสนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only when the most innocent part of you suffers, can there be change.ต่อเมื่อส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ ทุกข์ทรมาน มันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลง
No more pain and exhaustion and waking up every morning.. Already wishing it was over.ไม่มีความเจ็บ ทุกข์ทรมาน หรือการตื่นเช้ามาแล้วรับรู้ว่านี่คือจุดจบ
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all.ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน
Did you suffer much?คุณไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมาก?
He's going to come up out of the torment of the noblest of games and hear the sharp click of leather on willow.ความทุกข์ทรมานของสูงส่ง ของเกมและ ได้ยินเสียงคลิกที่คมชัดของ หนังในวิลโลว์
Let them suffer, then, as she suffers.ปล่อยให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานแล้วขณะที่เธอทนทุกข์ทรมาน
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่
That is the sound of ultimate suffering.เสียงนั่น ความทุกข์ทรมานแสนสาหัส
And if he loves, he suffers, knowing it's a dead-end street.และถ้าเขารัก, เขาจะทุกข์ทรมาน, ที่ได้รู้ว่ามันไม่มีทางไปต่อได้.
Hey, Donnie, looks like this one's suffering from shell shock. Ha!เฮ้แบ็กส์ดูเหมือนความทุกข์ทรมานของผู้ใช้นี้จากเปลือกช็อก ฮ่า!
This shit is between me, you... and Mr. "Soon-To-Be-Livin' The-Rest- Of-His-Short-Assอึนี้ระหว่างฉันกับคุณ ... และนาย "เร็ว ๆ นี้-To-Be-สัก Rest--Of-ของเขาสั้น ass - ชีวิต ln-ทนทุกข์ทรมานเจ็บปวด" ...
"It was a place of pain and suffering...คือสถานที่แห่งความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน
Never mind about my suffering. It's just about your show.ไม่ทราบเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของฉัน มันเป็นเพียงเกี่ยวกับการแสดงของคุณ
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล
You shall know my agony and my hatred.คุณจะได้ทราบความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังของฉัน
His suffering was terrible.ความทุกข์ทรมานของเขาเป็นที่น่ากลัว
I'm sorry you suffer.ฉันขอโทษที่คุณต้องทนทุกข์ทรมาน
I must suffer until his curse destroys me.ผมต้องทุกข์ทรมานจนคำสาปแช่งของเขาทำลายฉัน
Now he knows those who should have loved him tore him from his birthright... and threw him into loneliness and pain.แล้วตอนนี้เขาได้รู้ว่าคนที่ควรจะรักเขา กลับขยี้เขา ขังเขาไว้กับทุกข์ทรมาน
I will not suffer more. Are you not reading as well as not writing?ฉันจะไม่ยอมทุกข์ทรมานอีกต่อไป คุณคงไม่ได้อ่านพอๆกับที่ไม่ได้เขียนใช่มั้ย
We will not abandon Merry and Pippin to torment and death.เราจะไม่ทิ้งให้เมอร์รี่กับปิปปิ้นต้องทนทุกข์ทรมานและตาย
You're a man haunted by those two most terrible words:เจ้าเป็นพวกที่ทุกข์ทรมานกับคำสองคำ
It has the meaning of Continuous Suffering. Thus the nameมันหมายถึง ความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุดตรงตามชื่อ
Longevity is a big hardship in Continuous Hell"อายุยืนยาวทุกข์ทรมานในนรกไม่สิ้นสุด
Or maybe I'm not suffering enough yet.หรือไม่ก็ผมยังทุกข์ทรมานไม่พอ
That's trials and suffering....คือผมจะต้องลำบากและทนทุกข์ทรมานแล้วก็...
... you'regonnasuffer, but you're gonna be happy about it.แปลว่าผมจะทุกข์ทรมาน... ...แต่ผมจะมีความสุขมากก
Now, finish this. Put him out of his misery and come with me.ตอนนี้ ทำให้มันจบ พาเขาออกจากความทุกข์ทรมาน...
Curses are tough, you're gonna have a very hard time getting rid of that one.คนถูกสาปจะทุกข์ทรมานกับคำสาปที่หนักหนาจนกว่าจะแก้ได้
Sick of those who scoff at the suffering of others.ผมเกลียดทุกคนที่เย้ยหยันในความทุกข์ทรมานของคนอื่น
Marijuana is just a device to portray the suppressed desires... and the sufferings resulting from them.กัญชาน่ะเป็นแค่เครื่องมือที่จะใช้ปลดปล่อย ความปรารถนาที่ถูกซ่อนไว้... แล้วก็ความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เกิดจากมันน่ะ
You know why they took away boy genius's gun?หมอบอกกับชั้นว่าเธอมีปัญหามาก และชั้นรู้ ว่าเธอทุกข์ทรมาน
Even now, she burns!ตอนนี้เธอต้องทนทุกข์ทรมาน
During those times, I was miserable because of you.ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ข้าต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเจ้า
Thanks to you, she's suffering a lot.ขอบคุณท่าน, นางได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมาก
I will repay her all the suffering she's caused me over the years.ข้าจะตอบแทนนางที่เป็นสาเหตุให้ข้าต้องทุกข์ทรมานมาหลายปี
So, if you sleep until you're 18... ah, think of the suffering you're gonna miss.ดังนั้น ถ้าเธอหลับไปจนถึงอายุ 18 ลองนึกถึงความทุกข์ทรมาน ที่เธอจะพลาดมันไปสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุกข์ทรมาน
Back to top