ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำต่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำต่อ*, -ทำต่อ-

ทำต่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำต่อ (v.) follow Syn. ดำเนินต่อ, สืบต่อ, สานต่อ, ทำให้ตลอด, สืบทอด
English-Thai: HOPE Dictionary
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
footstepn. ฝีเท้า,รอยเท้า,การก้าวเท้า,ที่สำหรับเท้าเหยียบ,ระยะห่างของก้าว,ขั้นบันได,--Phr. (follow in a person's footsteps ทำต่อเนื่อง,เลียนแบบ), Syn. pace
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
oop(โอโอพี, อุป) ย่อมาจาก object-oriented programming หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
proceed(โพรซีด') vi. ดำเนินการ,กระทำการ,กระทำต่อไป,ปฏิบัติ,ลงมือ,เริ่ม,เกิดจาก,ออกจาก., See also: proceeder n., Syn. go forward,continue
self-imposedadj. กระทำต่อตัวเอง,ให้แก่ตัวเอง,บังคับตัวเอง
sister(ซิส'เทอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,น้องสะใภ้,นางพยาบาล,หัวหน้าพยาบาล,คำทักทายที่ใช้เรียกสตรี,สัตว์ตัวเมียท้องเดียวกัน vt. กระทำต่อเหมือนพี่สาวหรือน้องสาว
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
sustain(ซัสเทน') vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ประคองไว้,รับภาระ,รักษาไว้,ยังชีพ,ผดุงไว้,ช่วยเหลือ,ทำต่อไป,ยืนยัน., See also: sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv. sustainment n., Syn. support,maintain
treatment(ทรีท'เมินทฺ) n. การรักษา,การเยียวยา,การปฎิบัติต่อ,การกระทำต่อ,วิธีการทางวรรณกรรม,การใส่ (สารเคมีเป็นต้น)
English-Thai: Nontri Dictionary
proceed(vt) ดำเนินการ,ปฏิบัติ,กระทำต่อไป,เสด็จพระราชดำเนิน
resume(vt) เข้าครอบครองใหม่,ทำต่อไป,คืนสภาพเดิม
resumption(n) การเข้าครอบครองใหม่,การทำต่อไป,การคืนสภาพเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mandatory injunctionคำสั่งศาลห้ามมิให้กระทำต่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restartเริ่มทำต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carcinogen สารก่อมะเร็ง สารซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง หรือสิ่งใดก็ตามไม่ว่าเป็นสารเคมี สิ่งไม่มีชีวิต (physical agent) หรือสิ่งมีชีวิตซึ่งกระทำต่อเนื้อเยื่อ ของสิ่งมีชีวิตแล้วก่อให้เกิดเนื้องอกชนิดร้ายแรง เช่น สารหนู(arsenic) แคดเมียม(cadmium) และ โครเมียม(chromium) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
centre of gravity (cg)ศูนย์ถ่วง, จุดเสมือนที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลทั้งหมดของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
impulseการดล, ผลคูณของแรงและเวลาที่แรงกระทำ การดลมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ  การดลเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
jouleจูล, หน่วยของงานหรือพลังงาน ใช้สัญลักษณ์ J  1 จูล คือ งานที่ได้จากการใช้แรง 1 นิวตันกระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงเป็นระยะทาง 1 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก, สนามแม่เหล็ก สนามของแรงซึ่งมีอยู่รอบ ๆ แท่งแม่เหล็กหรือรอบ ๆ ตัวนำ ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก คือ บริเวณที่อนุภาคไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปแล้วมีแรงกระทำต่ออนุภาคนั้น ขนาดของสนามแม่เหล็กเท่ากับปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กต่อหน่วยพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
restartเริ่มทำต่อเริ่มดำเนินการใหม่หลังจากหยุด โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาที่หยุดดำเนินการนั้น [คอมพิวเตอร์]
resultant forceแรงลัพธ์, แรงหนึ่งแรงซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับแรง 2 แรงหรือมากกว่าในการกระทำต่อวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rotational equilibriumสมดุลต่อการหมุน, สภาพของวัตถุที่อยู่นิ่ง (ไม่หมุน) หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว เนื่องจากทอร์กลัพธ์หรือผลรวมของโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ เช่น ใบพัดลมหมุนด้วยความเร็วคงตัว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scintillationแสงวับ, แสงที่เปล่งออกมาอย่างรวดเร็ว เมื่อรังสีชนิดก่อไอออนทำอันตรกิริยากับวัสดุบางชนิด เช่น รังสีแกมมากระทำต่อผลึกโซเดียมไอโอไดด์
theoretical mechanical advantageการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี, อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกลโดยไม่คิดแรงเสียดทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
translational equilibriumสมดุลต่อการเลื่อนที่, สภาพของวัตถุที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว เนื่องจากแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ เช่น หนังสือวางบนโต๊ะ รถยนต์แล่นด้วยความเร็วคงที่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
torqueทอร์ก, ปริมาณที่ทำให้เกิดการหมุนของวัตถุอันเนื่องมาจากแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่ผ่านศูนย์กลางมวล ทอร์กเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางตั้งฉากกับระนาบการหมุนของวัตถุ โดยทิศทางของทอร์กจะพุ่งออกตั้งฉากกับระนาบการหมุนเมื่อวัตถุหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และทิศทางของทอร์ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
work on (phrv.) ทำต่อเนื่อง See also: ทำงานต่อไป
go on (phrv.) ทำต่อไป See also: ดำเนินการต่อไป Syn. keep on
keep on (phrv.) ทำต่อไป See also: ดำเนินต่อไป, ทำต่อเนื่อง Syn. carry on
press on (phrv.) ทำต่อไป See also: ดำเนินต่อเนื่อง Syn. plough on, press forward
push forward (phrv.) ทำต่อไป See also: รีบทำต่อ Syn. plough on, press forward
hang in (phrv.) ทำต่อไป (ทั้งๆที่ยากมาก) (มักใช้ในการสั่งและเป็นคำไม่เป็นทางการ)
go ahead with (phrv.) ทำต่อไปด้วย See also: เดินต่อไปด้วย, ไปข้างหน้าด้วย
rub along (idm.) ทำต่อไปอย่างลำบาก Syn. get by
continuator (n.) ผู้ที่ทำต่อ
delict (n.) ความผิดที่กระทำต่อผู้อื่น (ทางกฎหมาย) Syn. misdeed, offense, quilty act
get along with (phrv.) สามารถทำต่อไปได้ See also: มีชิวิตอยู่ต่อไป, ทำงานต่อไป ฯลฯ Syn. get by
get going (phrv.) เริ่มทำต่อ See also: เริ่มทำงาน, เริ่มไปต่อ Syn. get cracking, get moving, get started, get weaving
get moving (phrv.) เริ่มทำต่อ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เริ่มดำเนินการ, เริ่มไปต่อ Syn. get cracking, get going, get started, get weaving
get started (phrv.) เริ่มทำต่อ Syn. get cracking, get going, get moving, get weaving
go ahead with (phrv.) ยอมให้ทำต่อไป
lay by (phrv.) เลิกทำต่อ (ช่วงเวลาหนึ่ง) Syn. lay aside
place aside (phrv.) หยุดทำต่อไประยะหนึ่ง Syn. lay aside
place something on one side (idm.) ไม่ทำต่อ Syn. lay aside
plough on (phrv.) ตัดสินใจก้าวต่อหรือทำต่อ Syn. press forward
put by (phrv.) ไม่ทำต่อ See also: ยุติไว้ก่อน Syn. lay aside
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go ahead and plot an alternate.ทำต่อ แล้ววางแผนสำรองด้วย
Do I have to do everything myself?ทำต้องทำทุกอย่างเองเหรอนี่?
Carry on. One, two, three.ทำต่อนะจ๊ะ หนึ่ง สอง สาม
My curiosity sure got revved up.ทำต่อมสงสัยฉันพลุ่งพล่าน
Go ahead. spread it around.ทำต่อสิ กระจายดินไปรอบๆ
In the eyes of the world, and then what?ทำต่อหน้าชาวโลกด้วย? แล้วจากนั้นไงต่อล่ะ..
Go for it. Make her squirm.ทำต่อเลย เอาให้เธอดิ้น
Go ahead, will you? I'm getting hungry.ทำต่อเลยมั้ย ฉันหิวแล้ว
Keep going, I'm not sure.ทำต่อไป , ผมไม่แน่ใจ
And this is for you.ทำต่อไป Chango. Yemaya.
Fever, no infection.ทำต่อไป คุณทำได้ดีแล้ว
Head up. Take her to a hundred and hold your course.ทำต่อไป จนถึง 100 แล้วรักษาเอาไว้
Keep going. Now, look at me. Both, both of you.ทำต่อไป ทีนี้มองฉัน ทั้งสองคนเลย
Keep it up and you'll not only lose the people's, but your own shirt as well.ทำต่อไป ไม่เพียงแต่จะเสีย ประชาชนไป แต่จะไม่เหลือแม้แต่เสื้อติดหลัง
Losing all hope was freedom. (Bob whispers) lt's OK.ทำต่อไป, จำวิธีหายใจไว้ด้วย
Stay on it. You'll find someone.ทำต่อไป\ เดี๋ยวคุณต้องเจอสักคนแน่
Keep working on this. Remember, the larynx.ทำต่อไปนะ จำไว้ กล่องเสียง
Carry on. Doing great.ทำต่อไปนะ ทำได้ดีแล้ว
Do a little bit more and see who his clients were.ทำต่อไปอีกหน่อยแล้วหาดูว่าใครเป็นลูกค้า
You keep on doing that, dear, and... what?ทำต่อไปเถอะ ที่รัก แล้วไงต่อล่ะ
You're doing it. We're not a family of quitters.ทำต่อไปเถอะนะ บ้านเราไม่ใช่ประเภทชอบล้มเลิกกลางคันนะ
Go ahead, baby, you can call me Mommy.ทำต่อไปเลยจ้ะ ลูกรัก เรียกว่าแม่ได้เลยนะจ้ะ
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย
Ah, well. What you doing next?อาดี สิ่งที่คุณทำต่อไปหรือไม่
It don't take too much high IQ to see what you're doing to meมันไม่ใช่ต้องไอคิวสูงกับการที่จะเห็นอะไรที่คุณกำลังทำต่อฉัน
Think about what you're trying to do to meคิดเกี่ยวกับเรื่องที่คุณพยายามจะทำต่อฉัน
Think about what you're trying to do to meคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่คุณพยายามจะทำต่อฉัน
Maybe if the tablet were intact, you'd have something to go on, but the entire top portion is missing.ถ้าแผ่นจารึกไม่ได้รับความเสียหาย, คุณก็ยังมีเรื่องให้ทำต่อไป, แต่ว่าส่วนบนทั้งหมด มันหายไป
I forgive what you've done to me.ฉันให้อภัย กับสิ่งที่เธอทำต่อฉัน
Let's see if one tree won't grow as crooked as another with the same wind to twist it.ดูสิว่าต้นไม้จะ โค้งงอเหมือนต้นอื่นไหม หากมีลมสายเดียวกัน กระทำต่อ
No one's saying stop.ก็ไม่เห็นมีใครห้าม ไม่ให้ทำต่อสักหน่อย
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ...
They'll be respected.ก็ทำต่อไปได้... ไม่ขัดข้อง
And let him find redemption in wearing the pains he has placed on others.ให้เขารับโทษอย่างที่ได้ทำต่อผู้อื่น
I took over when he died.เราเริ่มที่นี่ และเมื่อพ่อตายผมก็ทำต่อ
Just a thought, but isn't that a cool cover?แต่อยากให้พวกนายมาร่วมด้วย ..ก่อนที่จะทำต่อ
We have to complete the mission.เราต้องทำต่อให้เสร็จ
I'm truly sorry for what I've done to you and yours. All right.ผมเสียใจกับสิ่งที่ทำต่อคุณและครอบครัวจริงๆนะ ยอมรับ
Excellent. Excellent. Perfect, keep that going.โอเค ดี ดีมาก ทำต่อไป
I'm so sorry that I put you through this.ที่ทำต้องให้ลูกมาเจอเรื่องแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำต่อ
Back to top