ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทันท่วงที

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทันท่วงที*, -ทันท่วงที-

ทันท่วงที ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันท่วงที (adv.) in time See also: in good time, promptly, without delay, at once, in the nick of time, in due time Syn. ทันที, ทันทีทันควัน, ทันการ Ops. ชักช้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
promptitude (n.) ความทันท่วงที See also: ความรวดเร็ว Syn. haste, speed, zeal
promptly (adv.) อย่างทันท่วงที See also: อย่างทันการ Syn. on time, punctually, hastily
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is indeed a higher power to warn me thus in time...สวรรค์ช่างเป็นใจจริงๆ ที่ช่วยเตือนทันท่วงที...
One that will bleed to death if he doesn't get attention.มีคนนึงเลือดออกและกำลังจะตาย ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
If he hadn't made This call, Foyet wouldn't Have been found in time. The call saved him.ถ้ามันไม่ได้โทรบอก โฟเยต์คงไม่ถูกพบได้ทันท่วงที
♪ Slash savings!#เราช่วยอย่างทันท่วงที ! #
The only way to overcome fear is to face it, to get back on that horse as soon as possible.หนทางเดียวที่จะเอาชนะความกลัวได้ คือเผชิญหน้ากับมัน เพื่อที่จะกลับขึ้นไปขี่บนหลังม้านั่นได้อีกครั้ง ได้ทันท่วงที
It was timely and vigilant.- เจ้าดูแลความปลอดภัยข้าได้ทันท่วงที
And those that were in the know collected handsomely.คนที่รู้ก็ช้อนไว้อย่างทันท่วงที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทันท่วงที
Back to top