ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกใจ*, -ถูกใจ-

ถูกใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกใจ (v.) like See also: be to one´s liking, be pleased, be content, be satisfied Syn. ต้องใจ, ชอบใจ, ถูกอกถูกใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
congenial(คันจี'เนียล) adj. ซึ่งเข้ากันได้,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ., See also: congeniality n. ดูcongenial congeneric adj. ดูcongenial congenerous adj. ดูcongenial congenialness n. ดcongenial ู congenerous adj. ดูcongenial คำที่มีความหมายเหมือนก
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
ingratiate(อินเกร'ชิเอท) vt. ทำให้ (ตัวเอง) เป็นที่โปรดปราน,ทำให้ถูกใจ,เอาใจ,ประจบ., See also: ingratiation n., Syn. captivate
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,น่าสนุก,น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
savoury(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
English-Thai: Nontri Dictionary
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์
disfavour(n) ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่เห็นด้วย
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
dissatisfy(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่จุใจ,ทำให้ไม่อิ่ม,ทำให้ไม่ถูกใจ
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
gratification(n) การทำให้พอใจ,ความอิ่มเอมใจ,การทำให้ถูกใจ,รางวัล
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ
liking(n) ความชอบ,ความพอใจ,ความถูกใจ
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unexceptional (adj.) ซึ่งไม่ถูกใจ See also: ไม่ต้องตาต้องใจ, ไม่เตะตา, สามัญ, ธรรมดา Syn. arid, lacklustre, pedestrian, unimagination Ops. inspired
unimagination (adj.) ซึ่งไม่ถูกใจ See also: ไม่ต้องตาต้องใจ, ไม่เตะตา, สามัญ, ธรรมดา Syn. arid, unexceptional, lacklustre, pedestrian Ops. inspired
uninspired (adj.) ซึ่งไม่ถูกใจ See also: ไม่ต้องตาต้องใจ, ไม่เตะตา, สามัญ, ธรรมดา Syn. arid, unexceptional, lacklustre, pedestrian, unimagination Ops. inspired
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I love it. Except for the "heading home" part.ถูกใจมาก ยกเว้นตอนกลับบ้าน
Like a date?ถูกใจวันที่หรือเปล่า
That was it. The search was over, I was enrolled and here I am.ถูกใจเลยไม่ต้องหาแล้ว รีบสมัครฉันก็เลยมาอยู่นี่
Thank you for dinner and a very pleasant evening.ขอบคุณสำหรับอาหารค่ำและช่วงเย็นที่ถูกใจมาก
Sleep tight... and pleasant dreams!นอนหลับแน่น ... และความฝันที่ถูกใจ!
Please? You get a kick out of that, don't you?คงถูกใจล่ะสิ ใช่มั้ย
It's not my taste, to be honest.ไม่ค่อยถูกใจ, บอกตามตรงนะ.
And she meets this guy and goes home with him instead.เธอเจอหนุ่มถูกใจและไปบ้านเขา
Until something strikes me. Do anything you think of.จนกว่าจะเห็นมุมถูกใจ คิดอะไรได้ก็ทำก็แล้วกัน
I love my cookbook.ตำราอาหารนี่ถูกใจจริง ๆ
If he likes what you do, ... we'II produce you.- ถ้าเค้าถูกใจเธอ.. เราก็จะตกลงอัดแผ่นกับเธอ
Did you get your favorite room?ได้ห้องนอนถูกใจหรือเปล่า?
One did nothing more than study the raw material for a time until one came to understand how best to carve it into a shape that would appeal to Little Miss' love of tiny mammals.ตนไม่ได้ทำอะไรนอกจากศึกษาวัสดุที่ใช้ จนเข้าใจว่าจะแกะให้ดีที่สุดได้อย่างไร จึงจะเป็นรูปที่ถูกใจคุณหนูเล็ก
They're truly taking to the methods of the Headmasterพวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างถูกใจ กับวิธีการของอาจารย์ใหญ่
Peter, I absolutely love what you've done with the place.คุณตกแต่งห้องนี้ได้ถูกใจที่สุด
Have you ever been out with a boy... that you met at school that you liked?อย่าง.. เพื่อนผู้ชายที่โรงเรียน ที่เธอถูกใจ
Don't do that. (Dog barking in distance) Right.อย่าทำอย่างนี้ จะกลับมาบ่ายสาม ซื้อของขวัญคริสต์มาส ไม่ง่ายเลย ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่า
But none won my heartเเต่ยังไม่มีใครถูกใจ
And when I see something that I like,และเมื่อผมได้พบกับ / คนที่ผมถูกใจ
But I like you, so just pay me, and I'll take care of it.แต่ข้าถูกใจเจ้า,เอาล่ะ จ่ายข้ามา แล้วข้าจะคุ้มครองให้เจ้าเอง
Take the dog for a week. If you're happy, we'll add it to your debt.เอาไปก่อนก็ได้ สักอาทิตย์หนึ่ง ถ้าถูกใจ จะลงบัญชีหนี้ให้
But I don't know how to get it out to her.แต่ไม่รู้ว่า จะถูกใจเธอมั้ย
Do you really think that I'm a Simpatico here for your complaints about Trevorพวกเธอคิดหรือว่าฉันถูกอกถูกใจ ที่นี่ กับข้อข้องใจเกี่ยวกับ Trevor
One day, someone will catch your eye, and then you'll have to watch your tongue.วันหนึ่ง ใครสักคนหนึ่งต้องถูกใจเธอแน่ๆ และตอนนั้น เธอต้องระวัง คำพูดของตัวเอง
Think you'll hook up at the dance?คิดว่าจะเจอคนถูกใจ ที่งานไหม
A couple of months ago, she started hanging out with this new group of friends... including this boy, Chad, who, lets just say... would not be our favorite.รวมทั้งผู้ชายชื่อแช้ด ซึ่งเอาเป็นว่า... ไม่ถูกใจเราสักเท่าไหร่
Ooh! There you go with it. I like that.สะบัดก้นเยอะ ๆ ถูกใจมั่ก ๆ มันส์ไปกับเพลง
What would it take to make you happy?จะให้เป็นแบบไหนคุณถึงจะถูกใจ?
Really, I think you're gonna be blown away.ผมว่าคุณต้องถูกใจแน่ครับ
Get me that little table that I like at that store on Madison.ไปซื้อโต๊ะที่ฉันถูกใจจากร้านที่เมดิสัน
And Sam here's got a thing for the bearded lady.แล้วแซมเขาก็ถูกใจแม่สาวมีหนวดนั้นด้วย
She does badly in school, such a stupid fool actually seduced the crown Prince.เธอทำตัวแย่มากๆเวลาอยู่ในโรงเรียน ไม่รู้เจ้าชายไปถูกใจอะไรนักหนา
You're right. This did cheer me up.พูดถูก,นี่มันถูกใจฉันจัง
I actually think you'd like it if I killed you, Just to prove your point.นายคงถูกใจถ้าฉันฆ่านาย แค่เพื่อให้รู้ว่านายพูดถูก
And, judging by her wardrobe, she's never met a designer that shedidn't like.และดูจาก ตู้เสื้อผ้าแล้ว แสดงว่าเธอไม่เคยพบกับดีไซน์เนอร์ ที่ไม่ถูกใจเธอเลย
I hope you had a pleasant stay.ห้องหรูถูกใจใช่ไหมครับ
I mean, what I meant was these ones, the blue ones.ฉันหมายถึง, ที่ข้าถูกใจนะ ก็ดอกฟ้าเนี่ยนะ.
It probably slipped your mind that costumes are required, so I took it upon myself to have some delivered.ที่ออฟฟิศของมิสเตอร์เอ็กซ์ มันอาจจะไม่ถูกใจเธอ แต่ฝ่ายเสื้อผ้าเขาต้องการแบบนั้น แล้วฉันก็ไปเลือกมันด้วยตัวเอง ให้เอามาส่ง
(And I have these Chinese clients that I am trying to get right. )โอ้ ยังอีกเรื่อง น้ำยาเคลือบเงาสีเหลืองจากจีน ซึ่งผมผสมไม่ถูกใจสักที
Actually, I like it.อันที่จริง ฉันถูกใจมากค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกใจ
Back to top