ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถี่ๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถี่ๆ*, -ถี่ๆ-

ถี่ๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถี่ๆ (adv.) frequently See also: often, always Syn. ถี่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rap (vi.) เคาะถี่ๆ See also: ตีถี่ๆ Syn. hit, knock, tap
rap (n.) เสียงเคาะถี่ๆ See also: เสียงตีถี่ๆ
scamper (vi.) รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ) See also: วิ่งเล่นเร็วๆ Syn. hasten, speed, hurry
twitch (n.) การเคลื่อนไหวแบบกระตุกถี่ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A major one.คุณจะหายใจถี่ๆ ด้วยความกลัว แล้วในทันที, 491 00:
We can do it randomly and repeatedly.ไม่ต้องเรียงตามลำดับ แต่ทำซ้ำและถี่ๆ
Showed a short burst of atrial flutter.มันแสดงให้เห็นที่ การเต้นถี่ๆของห้องหัวใจ
Like when you blink your eyes over and over and over again all you really see are, like, frames. It was emotion.เหมือนกับเวลากระพริบตาถี่ๆ แล้วก็เห็นเป็นภาพๆ แล้วก็ความรู้สึกต่างๆ
Is how infrequently I mention all of my successesก็ตรงที่ไม่พูดถึงความสำเร็จทั้งหลายถี่ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถี่ๆ
Back to top