ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถมถืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถมถืด*, -ถมถืด-

ถมถืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถมถืด (adv.) abundant See also: plentiful, overwhelming, fully sufficient, ample, much, more than enough, loads of, lots of Syn. ถมเถ, ถมไป, มาก, มากมายก่ายกอง Ops. อัตคัดขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All he's got to do is pick up one stroke... every four holes, and he wins.แค่ปลดทีละสโตรคต่อ 4 หลุม ก็ชนะถมถืด
We're locked up. All we got is time.เราโดนขังคุกนะ มีเวลาถมถืด
Well, that's great. We got loads of it out here, man.เยี่ยมเลย แถวนี้ไงมืถมถืดเลย
Plenty of time to reminisce about your pitifully short lives.เวลาถมถืดให้ขบคิดว่า จะจบชีวิตแสนสั้นของเจ้ายังไงดี
Really, I have so much more free time now that there are four hands polishing all of my fruit.ทำให้ฉันมีเวลาว่างถมถืดเลย เมื่อมีสี่มือมาช่วย ฉันขัดอาหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถมถืด
Back to top