ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่ำช้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่ำช้า*, -ต่ำช้า-

ต่ำช้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่ำช้า (adv.) basely See also: immorally, badly Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว Ops. ดีงาม
ต่ำช้า (adj.) mean See also: base, despicable, vicious, vile, villainous, wicked Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว Ops. ดีงาม
English-Thai: HOPE Dictionary
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี
crappy(แครพ'พี) adj. น่าซัง,น่าขยะแขยง,ต่ำช้า
cullion(คัลเยิน) n. คนต่ำช้า,คนชั่วช้า
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
hound(เฮาดฺ) n. สุนัขล่าเนื้อ,คนต่ำช้า,ขี้ยา vt. ล่าสัตว์,ไล่ตาม,กระตุ้น,ส่งเสริม, Syn. harass,pursue
ignoble(อิกโน'เบิล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,มีคุณภาพเลว,ชั้นต่ำ,ไพร่., See also: ignobility,ignobleness n. ignobly adv.
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด,เล็น,โลนหรือไร) ,ต่ำช้า,ชั่ว,น่าเหยียดหยาม,เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
ornery(ออร์'เนอรี) adj. ต่ำช้า,ต่ำต้อย,เจ้าอารมณ์,มีนิสัยไม่ดี., See also: orneriness n., Syn. low
pettiness(เพท'ทิเนสฺ) n. ความหยุมหยิม,ความต่ำช้า,ความใจแคบ
petty(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,ใจแคบ,ต่ำช้า, See also: pettily adv. pettiness n., Syn. small
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
raw(รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก,, See also: rawly adv.
scum(สคัม) n. ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ,ขยะ,กากสวะ,สวะสังคม,คนชั้นต่ำ,คนต่ำช้า,สิ่งที่เลว vt.,vi. ตักเอาฝ้าผิวน้ำออก,ขจัดเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง,เอาทิ้ง,เกิดเป็นฝ้าผิวน้ำขึ้น,ปกคลุมไปด้วยฝ้าผิวน้ำ,กลายเป็นกาก,กลายเป็นสวะ, Syn. film,crust,flo
scurrilous(สเคอ'เริส) adj. หยาบคาย,ด่าว่า,สามหาว,ต่ำช้า, See also: scurrilousness n., Syn. coarse
scurvy(สเคอ'วี) n. โรคลักปิดลักเปิดที่มีเลือดออกตามไรฟัน เนื่องจากขาดวิตามินซี. adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลวทราม,ต่ำช้า., See also: scurviness n., Syn. despicable
slavish(สเล'วิช) adj. เกี่ยวกับทาส,มีลักษณะของทาส,ชั่วช้า,ต่ำช้า,เลวทราม,ลอกเลียน,เลียนแบบ,อ่อนน้อม,ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์ของตัวเอง, See also: slavishness n., Syn. servile
turpitude(เทอ'พิทูด) n. ความต่ำช้า,ความเลวทราม,พฤติกรรมที่เลวทราม
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา ๆ
vulgarise(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity
vulgarize(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
wormy(เวิร์ม'มี) adj. ประกอบด้วยหนอน,มีหนอนหรือพยาธิมากมาย,ถูกหนอนกิน,คล้ายหนอน,ต่ำช้า,เลวทราม, See also: worminess n.
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian,villain,victim
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor
English-Thai: Nontri Dictionary
unhallowed(adj) ชั่วช้า,ต่ำช้า,ไม่ศักดิ์สิทธิ์
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
scurvy(adj) ต่ำช้า,เลว,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
depraved(adj) เลวทราม,ต่ำช้า,ไม่มีศีลธรรม,ชั่วช้า
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
hound(n) สุนัขล่าสัตว์,คนต่ำช้า,พวกขี้ยา
ignoble(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,เป็นไพร่,ชั้นต่ำ
miscreant(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,นอกรีต,สารเลว,เชื่อในสิ่งผิด
nefarious(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,สามานย์
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
scurrilous(adj) สามหาว,หยาบคาย,ต่ำช้า,สถุล
slavish(adj) เลวทราม,อย่างทาส,ต่ำช้า
squalid(adj) ต่ำช้า,สกปรก,มอซอ,ซอมซ่อ,ยากแค้น,น่าสงสาร
turpitude(n) ความต่ำช้า,ความชั่วร้าย,ความเลวทราม
vile(adj) สารเลว,เลวทราม,ต่ำช้า,สามานย์
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
vulgarize(vt) ทำให้ต่ำช้า,ทำให้หยาบคาย
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abject (adj.) ต่ำช้า See also: เลวทราม
base (adj.) ต่ำช้า See also: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม Syn. immoral Ops. moral
abominable (adj.) เลวทรามต่ำช้า See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ Syn. hatful
hatful (adj.) เลวทรามต่ำช้า See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Conceal my turpitudes from these innocentsซ่อนความต่ำช้าของฉัน from these ไร้เดียงสา
Get your head out of the gutter.หยุดคิดเรื่องต่ำช้าได้แล้ว
I can imagine just how happy I can be.แต่หนูยังไม่เคยลืมค่ะ ต่ำช้าที่สุด!
Umm, I don't think she came out.ไม่ควรพูดจาต่ำช้าแบบนั้น
He's obviously a fool, but he was trying to be cool.คุณแม่ คุณแม่พูดว่า มันเป็นเรื่องต่ำช้าที่ เรารักใครซักคนอย่างจริงใจ เหรอคะ
We can't have you drooling all over.พวกเราไม่ปล่อยให้นายทำอะไรต่ำช้าตลอดหรอกนะ
Listen to your fellow Greek.ไม่ว่าท่านเคยเย้ยหยัน สมมติเทพอย่างต่ำช้าปานใด
Minister Hassan Hazal has said... that terrorist cells have been eradicated in our country... and one act of vulgar banditry... followed by superficial evaluations the U.S. places on it... cannot ruin our image or the economy.รัฐมนตรีฮัสซัน ฮาซาล กล่าวว่า... กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ ถูกกำจัดหมดสิ้นไปจากประเทศแล้ว... และการกระทำ การปล้นทรัพย์ที่ต่ำช้า...
What, am i supposed to just trust you ? i'm running a little low on that lately.ฉันเชื่อคุณดีวิ่งไปเล็กต่ำช้า
Can you believe how crappy people are?เธอเชื่อมั๊ยว่าคนเราต่ำช้าแค่ไหน
Your king is a vile bag of filth who murders his own allies.กษัตริย์ของเจ้ามันคือความต่ำช้า ฆ่าได้แม้แต่พันธมิตรของตน
Are you basing that on that he's got a normal, healthy brain or something?และคุณคิดว่าเรื่องเลวทรามต่ำช้านั่น มันเป็นเรื่องปกติของเขา คนสติดีหรือว่าอะไร
It was kind of low anyways. But okay, okay, I'll take it.มันเป็นเรื่องที่ต่ำช้าสกปรก แต่โอเคๆ ฉันยอมรับข้อเสนอแล้ว
Seems awfully nefarious for mechanics and Harley enthusiasts.ดูเหมือนเป็นการหากินที่ต่ำช้ามาก สำหรับช่างซ่อมรถ และคนคลั่งรถมอไซค์ฮาเลย์
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา
I'm asking you to give me my dad.ถึงแม้เขาจะดูต่ำช้าสำหรับเธอ
Somehow he bound the spirits of the dead to their bodies, yes as an amplifier, probably through some form of ritual or desecration.บางที เขาเชื่อม วิญญาณกับศพของวิญญาณเหล่านั้น - ใช่ เหมือนเครื่องขยายเสียง คือผ่านพิธีกรรมที่ต่ำช้า
But I couldn't believe you would sink so low.แต่ไม่คิดว่าเธอจะต่ำช้าได้ถึงขนาดนี้
He's not above playing the dead meemaw card. Yes! Enjoy the accolades now, Wil Wheaton, but like your time on Star Trek:เขาต่ำช้าขนาดใช้ลูกไม้คุณย่าเสีย ปลี้มกับชัยชนะไปเหอะ วิล วีทตัน
I mean, literally. It's so gross.ผมหมายถึง ก็มันเป็นเรื่องจริง ช่างต่ำช้า
I got to give you credit for thinking outside the box on that one, but problem is, I loathe the little bastard.ฉันคงต้องให้เครดิตนาย ที่คิดนอกกรอบ เกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่ปัญหาคือ ฉันมันต่ำช้าตัวพ่อ
I suppose it makes no difference as the King has the devil in his.มันคงไม่ต่างอะไรกัน สำหรับราชา จิตใจต่ำช้านั่น
Why fight for a doomed race who will hunt us down as soon as they realize their reign is coming to an end?ทำไมสู้เพื่อเผ่าพันธุ์ต่ำช้า ที่จะตามล่าพวกเรา ทันที่ที่พวกมันรู้ตัวว่า ใก้ลถึงจุดจบ
It is absolutely at the bottom of the list.เป็นที่สุดของความต่ำช้า
I thought that was beneath you?ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต่ำช้าสำนายซะอีก
You're rotten to the core, just like your daddy was!ลูกจะกลายเป็นคนต่ำช้า เหมือนที่พ่อของลูกเคยเป็น
I'm your daddy, and I ain't rotten and neither are you.พ่อเป็นพ่อหนู และพ่อก็ไม่ได้ต่ำช้าด้วย
He's a cad, a philandering S.O.B., but I love him.เขาไม่ใช่ เขามันต่ำช้า หน้าตัวเมีย แต่ฉันรักเขา
You say all that, and then you go back on your word, you punk?-แล้วนายก็ใช่เล่ห์เหลี่ยมที่ต่ำช้า ไอ้สารเลวN-ไม่ใช่อย่างนั้น ฉัน...
It was a despicable and cowardly act.อันขลาดเขลาและต่ำช้า
Your nights of sacrilege are numbered, Roman!ค่ำคืนที่แสนต่ำช้าของแก กำลังจะหมดลง, โรมัน!
She's a wretched influence.ยายนั่นชักจูงไปในทางต่ำช้า
You are utterly depraved.คุณมันต่ำช้าอย่างที่สุด
(Sighs) I'm sorry I inserted myself in your battle, but it broke my heart to see you trashed so viciously.ฉันเสียใจที่ฉันเอาตัวเองเข้ามายุ่งในสงครามของคุณ แต่มันทำร้ายหัวใจฉัน ที่เห็นคุณอยู่ในที่ตกต่ำช่างเลวร้าย
I want you to give me every single copy of that obscenity that the two of you made to discredit Hank.ฉันอยากให้พี่ เอาสำเนาวิดีโออันต่ำช้านั่นมาให้ฉันทุกอัน
A demon is a human soul, twisted and corrupted by its time in Hell.ปีศาจก็คือวิญญาณของมนุษย์เรานีเเหละ เเต่ถูกทำให้ต่ำช้าลงเเละไม่บริสุทธิ์เหมือนดิม ตอนที่พวกเขาอยู่ในนรกน่ะ
Father Thompson believed that you could wash that taint away and restore their humanity.คุณพ่อทอมป์สันเชื่อว่า คุณสามารถที่จะชำระล้างความต่ำช้าเลวทรามออกไป เเล้วนำพาความเป็นมนุษย์กลับคืนมาอีกครั้ง
And if you die this day, they will never face justice for these and all the other vile crimes they have committed in the lord's name.และถ้าหากท่านตายในวันนี้ พวกมันก็จะไม่มีวันได้เผชิญหน้ากับความยุติธรรม สำหรับสิ่งที่มันทำ และการกระทำอันต่ำช้าอื่นๆของพวกมัน
The names of every fucking person in Westeros?ชื่อของพวกต่ำช้าในเวสเทอรอส
You would have done the same thing but you're such a little, measly... let her die in cold storage.หากเป็นเธอ เธอก็จะทำสิ่งเดียวกัน แต่คุณมันก็แค่สิ่งเลวทรามต่ำช้า ที่ปล่อยในเธอตายในห้องเย็นๆนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่ำช้า
Back to top