ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่างถิ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่างถิ่น*, -ต่างถิ่น-

ต่างถิ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างถิ่น (adj.) nonlocal See also: of other locality, of different locality Syn. ต่างแดน
ต่างถิ่น (n.) other place Syn. ต่างแดน
ต่างถิ่นฐาน (adj.) foreign See also: alien Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, ต่างแดน
ต่างถิ่นต่างแดน (n.) foreign country
English-Thai: HOPE Dictionary
emigrant(เอม'มะเกรินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งอพยพไปอยู่ต่างถิ่น,ซึ่งย้ายไปอยู่ต่างถิ่น
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
fremd(เฟรมดฺ) adj. ต่างถิ่น,แปลก,ไม่เป็นมิตร
strange(สแทรนจฺ) adj. แปลก,ประหลาด,ผิดแปลก,ผิดตา,แปลกหน้า,ไม่รู้จัก,ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,คาดไม่ถึง,แปลกถิ่น,ต่างถิ่น. adv. แปลกประหลาด., See also: strangeness n., Syn. off,queer,unfamiliar
xenophobia(เซนนะโฟ'เบีย) n. ความกลัวหรือเกลียดชาวต่างประเทศหรือสิ่งที่เป็นของต่างถิ่น, See also: xenophobic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
peregrine(adj) แปลก,ต่างแดน,ต่างถิ่น,ต่างด้าว,ต่างประเทศ
strange(adj) ประหลาด,แปลก,ผิดตา,ไม่คุ้นเคย,ต่างถิ่น
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exile๑. การเนรเทศ๒. การลี้ภัย๓. การออกไปอยู่ต่างถิ่น๔. ผู้พลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
strange (adj.) ต่างถิ่น See also: ต่างประเทศ, แปลกถิ่น, ต่างด้าว Syn. alien, exotic, foreign
visitant (n.) นกต่างถิ่น See also: นกที่อพยพมากจากที่อื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Same m.o. It happened three different times, three different locales.วิธีการเดียวกัน แต่เกิดขึ้น 3 ครั้ง ต่างถิ่น ต่างเวลา
The few foreigners who have tried never came back. So, good luck.คนต่างถิ่นที่มาลองไม่เคยมีใคร รอดกลับมาสักคน โชคดีละกัน
It's not odd when you're new somewhere that it's difficult finding friends in the beginning.มันไม่แปลกหรอก \ เวลาที่ลูกไปในต่างถิ่น ก็ลำบากอยู่นะ \ แรกๆมันก็หาเพื่อนยากเป็นเรื่องธรรมดา
Strangers from distant lands, friends of old you've been summoned here to answer the threat of Mordor.อาคันตุกะต่างถิ่น สหายเก่าเเก่... ...เรามาชุมนุมกัน เพื่อรับมือกับพวกมอร์ดอร์
This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up.นี่คือจำนวนของสายพันธุ์ผู้บุกรุกจากต่างถิ่น ที่ได้หลั่งไหลเข้าไปในระบบนิเวศใหม่ๆที่กำลังเปิดออก
..in a foreign land countrymen are so cut off from each other....คนต่างถิ่นเลิกงานแล้วต่างคนก็แยกย้าย...
He used to import exotic animals.เขามีสัตว์... คล้ายมาจากต่างถิ่น
This place looks like a shrine to that strange warrior.ที่นี่ดูเหมือนกับเป็นอารามของนักรบต่างถิ่น
You know, Outlander... we trade in every direction for a thousand miles.เจ้ารู้มั้ย คนต่างถิ่น.. เราค้าขายในทุก ๆ ทิศ ไปเป็น พัน ๆ ไมล์
Wulfric, you take the Outlander.วูลฟริค เจ้าไปกับคนต่างถิ่น
Feeling out of place and feeling strangeรู้สึกต่างถิ่น และรู้สึกแปลก
He's part of the human supremacist movement.สมาชิกของขบวนการต่อต้านผู้ต่างถิ่น
The markers on these bones are anomalous, even for an immigrant.ตำหนิที่เห็นบนกระดูกนี้ ผิดส่วน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างถิ่น
All 3 women were exotic dancers living in different counties in the state.หญิงสาวทั้ง 3 เป็นนักเต้นระบำต่างถิ่น อาศัยในรัฐต่างกันในอเมริกา
The world bears witness to the sanctioned murder of a foreign political figure by the United States.ทั้งโลกได้เห็นกับตาถึงการอนุมัติให้ฆ่า นักการเมืองต่างถิ่นที่ออกโดย สหรัฐอเมริกา
You have a job to do... far from home, in a strange city, filled with strange people, and strange noodles, facing horrible danger from which you might never return!เจ้ามีงานที่จะต้องทำ ไกลจากบ้าน เมืองต่างถิ่น เต็มไปคนต่างถิ่น และก๋วยเตี๋ยวต่างถิ่น เผชิญกับอันตรายสุดสยอง ที่เจ้าอาจไม่ได้กลับมา
He's been gorging himself on Europe's finest.เค้าได้สาวต่างถิ่นที่ดีที่สุด
There I was, in a foreign country getting savaged by customs, and my girlfriend... abandons me.การที่ผมอยู่ต่างถิ่นแบบนั้น แล้วต้องเจอกับปัญหางี่เง่าจากพวกศุลกากร แถมยังต้องมาเจอเหตุการณ์
Oh, my name is quite long and quite impossible for foreigners to pronounce.โอ้ ชื่อข้าค่อนข้างยาว และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่คนต่างถิ่นจะออกเสียงถูก
Cell 4-- that's mine, gringo.ห้องขัง 4 นั่นของฉันเองน่ะ นายคนต่างถิ่น
I heard there's out-of-towners from Des Moines coming in, and they had above-average rainfall this year.ผมได้ข่าวว่ามีคนต่างถิ่นจากเดอ มอยส์มาด้วย และพวกเขามีปริมาณฝนมากกว่าปกติในปีนี้
They can tell you're an outsider.พวกเขารู้ว่าคุรเป็นคนต่างถิ่น
I enjoy other cultures, Stefan.ฉันชอบวัฒนธรรมต่างถิ่นสเตฟาน
They show traces of foreign antibodies and a lack of others present in our population.มันบ่งบอกว่าเป็นแอนติบอดี้ต่างถิ่น และหายากมากในประชากรปัจจุบัน
So you need a password.สับสนโดยแนวความคิดต่างถิ่น คล้ายๆกับว่าคุณไม่รู้อะไรเลย
The queen's closest confidante, the commander of the Unsullied, and a foreign dwarf with a scarred face.สตรีที่ราชินีไว้ใจ ผู้บัญชาการทัพไร้มลทิน และคนแคระหน้าบากจากต่างถิ่น
I'm guessing the Bittakers have very little tolerance for outsiders.ผมเดาว่าบิตเทเกอร์ เป็นพวกที่มีความอดทนต่ำมากๆ กับคนต่างถิ่น
Many take the boat with barely enough money to survive a few days in London, but still they emigrate because they see hope across the sea, hope they cannot see in Ireland.หลายคนโดยสารเรือมา ด้วยเงินที่พอประทัง 1-2 วัน แต่ก็ยังอพยพมาเพราะเห็นความหวังที่ต่างถิ่น ความหวังที่มองไม่เห็นในไอร์แลนด์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่างถิ่น
Back to top