ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อว่าต่อขาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อว่าต่อขาน*, -ต่อว่าต่อขาน-

ต่อว่าต่อขาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อว่าต่อขาน (v.) complain See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure, talk to, censure Syn. ว่าขาน, ต่อว่า, ว่ากล่าว Ops. ชมเชย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อว่าต่อขาน
Back to top