ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ่น*, -ตุ่น-

ตุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุน (v.) store See also: hoard, stock up Syn. เก็บ, กัก, กักตุน Ops. ปล่อย, ระบาย
ตุนาหงัน (v.) be betrothed to See also: engage for marriage, be engaged to
English-Thai: HOPE Dictionary
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
fshabbr. follicle-stimulating-hormone ช่วยควบคุม กระตุน follicle ทำให้ไข่สุก ในผู้หญิง แต่ในผู้ชายจะกระตุ้นให้ testes ผลิตตัวอสุจิ
hereuponadv. พร้อมกันนี้,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว
meteoric(มีทีออ'ริค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยดาวตกหรือผีพุ่งใต้,รุ่งเรืองชั่วคราว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา.
meteorological(มีเทียโรลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(มีเทียรอล'โลจี) n. อุตุนิยมวิทยา, See also: meteorologist n.
nephology(เนฟฟอล'โลจี) n. สาขาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับเมฆ., See also: nephological adj.
rig(ริก) vt.,n. (การ) ขึงใบเรือ,ขึงสายระโยงระยาง,ประกอบ,ทำขึ้นชั่วคราว,แต่งตัว,ควบคุม,กำหนด,กักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร,วางแผนหลอกลวง,เครื่องมือ,อุปกรณ์,ชุดรถม้า,เครื่องมือเจาะน้ำมัน,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
thereat(แธร์'แอท') adv. ณที่นั้น,ในเวลานั้น,ตรงนั้น,เพราะเหตุนั้น,เนื่องจากสิ่งนั้น
thereby(แธร์'ใบ') adv. ดังนั้น,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น
therefor(แธร์'ฟอ) adv. ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตนี้}ุ
thereof(แธร์'ออฟ) adv. ของมัน,ของสิ่งนั้น,จากสิ่งนั้น,มาจากสาเหตุนั้น
thus(ธัส) adv. ดังนี้,เช่นนี้,ด้วยเหตุนี้,ดังเช่น
weather stationสถานีติดตั้งเครื่องมือตรวจสภาพอากาศและทำนายการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ,สถานีอุตุนิยมวิทยา
whereupon(แวร์อะพอน') conj. ที่ซึ่ง,ดั้งนั้นด้วยเหตุนี้,อยู่ที่ใคร
English-Thai: Nontri Dictionary
affiant(n) คู่หมั้น,คู่ตุนาหงัน
betrothed(n) คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน
hence(adv) จากนี้,ดังนี้,ด้วยเหตุนี้,เพราะฉะนั้น
thereat(adv) ณ ที่นั้น,ดังนั้น,ในเวลานั้น,เพราะเหตุนั้น
hereupon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว,พร้อมกันนี้
hoard(n) ของที่สะสมไว้,กอง,บึก,การสะสม,การกักตุน
meteoric(adj) เกี่ยวกับดาว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(n) อุตุนิยมวิทยา
thereby(adv) โดยทางนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น,ดังนั้น
therefor(adv) เพื่อสิ่งนั้น,เพื่อประสงค์อย่างนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตุนี้
therefore(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจากนั้น,โดยเหตุนั้น
thus(adv) เช่นนี้,ดังนั้น,ดังนี้,ด้วยเหตุนี้,ด้วยประการฉะนี้
whereby(adv,con) ด้วยเหตุนั้น,เพราะอะไร,อย่างไร,ด้วยเรื่องใด
whereupon(adv) ต่อจากนั้นมา,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,หลังจากนั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calculous pyelitisกรวยไตอักเสบเหตุนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hoardingการกักตุนสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actinographแอคทิโนกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
Advection fogหมอกเกิดจากการ เคลื่อนที่ของมวลอากาศไปในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Aerographแอโรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Aerometeorographแอโรมีทิออโรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Aeronautical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการบิน สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการบิน [สิ่งแวดล้อม]
Air mass thunderstormพายุฝนฟ้าคะนองแบบ มวลอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
albedoอัตราส่วนการสะท้อน ของพื้นผิว [อุตุนิยมวิทยา]
Almost widespread rainฝนเกือนทั่วไป [อุตุนิยมวิทยา]
Altocumulusเมฆแอลโตคิวมูลัส (อค. - Ac) [อุตุนิยมวิทยา]
Altostratusเมฆแอลโตสเตรตัส (อส. - As) [อุตุนิยมวิทยา]
Anabatic windลมขึ้นลาดเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Anemographอเนโมกราฟ หรือเครื่องวัดลมแบบกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลม หรือมาตรวัดลม [อุตุนิยมวิทยา]
Antitradesลมทวนลมค้า หรือลมแอนติเทรด [อุตุนิยมวิทยา]
Apparent of cloudsการปรากฏของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Arctic or Antarctic sea smokeควันทะเลในเขตอา ร์คติค หรือแอนตาร์ติค [อุตุนิยมวิทยา]
Atmospheric absorptionการดูดกลืนของ บรรยากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Avalancheหิมะถล่ม [อุตุนิยมวิทยา]
Backing windลมเวียนซ้าย [อุตุนิยมวิทยา]
Banner cloudเมฆรูปธง หรือเมฆขนนก [อุตุนิยมวิทยา]
Barogramกราฟความกดอากาศ หรือบาโรแกรม [อุตุนิยมวิทยา]
Blizzardพายุหิมะ หรือพายุบลิซซาร์ด [อุตุนิยมวิทยา]
Bologramโบโลแกรม หรือกราฟวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Bolometerโบลอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Castellanusแคสเตลลานัส (cas) [อุตุนิยมวิทยา]
Cirrocumulusเมฆซีร์โรคิวมูลัส (ซค. - Cc) [อุตุนิยมวิทยา]
Cirrostratusเมฆซีร์โรสเต รตัส(ซส. - Cs) [อุตุนิยมวิทยา]
Cirrusเมฆซีร์รัส (ซ. - ci) [อุตุนิยมวิทยา]
Clearing - clearanceการเปิดของท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud sectorเมฆในส่วนหนึ่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]
Col - neutral pointบริเวณคอล หรือ จุดความกดเป็นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Cumulusเมฆคิวมูลัส (ค. - Cu) [อุตุนิยมวิทยา]
Cup anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบลูกถ้วย [อุตุนิยมวิทยา]
Deepening of a depressionการแรงขึ้นของ ดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Dines anemometerไดนส์แอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไดนส์ [อุตุนิยมวิทยา]
Dissipation trail (Distrail)ดิสซิปเพชั่นเทรล หรือดิสเทรล หรือพวยอันตรธาน [อุตุนิยมวิทยา]
Dove's lawกฎของโดฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aerology (n.) อุตุนิยมวิทยา Syn. climatology, climatography
climatography (n.) อุตุนิยมวิทยา Syn. climatology, aerology
climatology (n.) อุตุนิยมวิทยา Syn. aerology, climatography
forestall (vt.) กักตุนสินค้า
hoard (vt.) กักตุน (อาหาร, เงิน) Syn. cache, stockpile, store Ops. disburse, scatter, spend
hoard (vi.) กักตุน (อาหาร, เงิน)
hoard (n.) แหล่งกักตุน
hoard up (phrv.) กักตุน See also: เก็บรวบรวม, สะสม
meteorological (adj.) เกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยา Syn. atmospheric
meteorologist (n.) นักอุตุนิยมวิทยา Syn. weatherman
meteorology (n.) อุตุนิยมวิทยา Syn. climatology, aerology, climatography
shower (n.) ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)
store (vt.) กักตุน See also: สะสม, กักเก็บ, เก็บรักษา Syn. keep, hoard, reserve, stockpile
store (n.) สิ่งที่กักตุนไว้ See also: การเก็บกักตุนไว้ Syn. hoard, reserve, supply
thereat (adv.) เพราะเหตุนั้น
therefor (adv.) ด้วยเหตุนั้น (คำโบราณ) See also: ด้วยเหตุนี้
water (n.) ธาตุน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like food to a shelter.ตุนของกินไว้เต็มเลยนะ
Getting folks stocked up in case the storm blows in.ตุนข้าวของในกรณีพายุเข้า
Have enough food and water supplies for sheltering for one to two weeks.ตุนอาหารและน้ำไว้ให้เพียงพอ สำหรับเวลา 1-2 สัปดาห์
We're stocking up now!ตุนไว้ตอนนี้เลยดีกว่า
Then, brothers in war, to the skirmish must we hence.ที่จะต่อสู้กันด้วยเหตุนี้เราจะต้อง
And that is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter.เหตุนั้นตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเลยเลิกที่จะมีอาชีพเป็นจิตรกร
And for that reason, your remarks to the Rev. Williams could be regarded as a divine assignment.พระเจ้า และด้วยสาเหตุนั้น คำพูดของคุณที่พาดพิงถึง บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ คงจะเป็นคำสั่งจากพระองค์ท่านจริง
That's why I have so much tolerance for the other scoundrels of the world.เพราะเหตุนี้ผมจึงทน บรรดาคนร้ายของโลกเก่งไง
I've just noticed your lovely jewels are missing.เพิ่งสังเกตุนะว่า คริสตัลของเจ้าหายไปไหนแล้วน่ะ
It was an accident.มันเป็นอุบัติเหตุน่ะครับ
And that's why right-thinking school boards all across the country ... having been banning this man's S-H-l-T ... since 1969.และด้วยสาเหตุนี้ คณะกรรมการของโรงเรียน... ทั่วประเทศสั่งห้าม งานประพันธ์สวะของชายคนนี้ ตั้งแต่ปี 1969
So man is an individual only because of his intangible memory.ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีความเฉพาะ เพราะว่ามีหน่วยความจำแบบนั้น
But something horrible tad happened in that fall, and he wasn't going to be.แต่บางอย่างที่เลวร้ายก็ เกิดขึ้นหลังจากอุบัติเหตุนั้น และอาการของปู่ไม่ดีขึ้น
Isn't that how you were caught?คุณก็ถูกจับด้วยเหตุนี้ไม่ใช่เหรอ
Which is probably why I make Spence hug me more than he wants to.คงเป็นเพราะเหตุนี้ หนูถึงบอกให้สเปนซ์กอดหนูป่อย ๆ
And you think that's why I'm here?เจ้าคิดว่าข้ามาเพราะเหตุนี้รึ
Comrades of Castelcuto, we are gathered here today to share in the tragic but honorable mourning which has struck our town.สหายแห่งคาศเตลคูโต้... เรามารวมกันในวันนี้ เพื่อไว้ทุกข์ในเหตุน่าสลดแต่เป็นเกียรติ...
One, because it seems in a few minutes... that you will officially be the only survivor of this train wreck.อีกไม่กี่นาทีข้างหน้า คุณจะเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวในอุบัติเหตุนี้
It was a car accident."มันเป็นอุบัติเหตุน่ะครับ..."
For that is why you have come, is it not? My old friend.ท่านมาเพราะเหตุนี้ ใช่หรือไม่
And for Levinthal, make sure you read the footnotes.ส่วนเลวินธอล พยายามอ่านพวกหมายเหตุน่ะ
After the accident, when my heart stopped.หลังจากอุบัติเหตุนั่น เมื่อหัวใจฉันหยุดเต้น
Which was why this bohemian from California was on her way to the most conservative college in the nation.ด้วยเหตุนี้สาวศิลป์รักอิสระจากแคลิฟอร์เนีย จึงไปวิทยาลัย ที่อนุรักษ์นิยมที่สุดในประเทศ
Which is why our service is free of charge. After all, you worked hard for your money.เหตุนี้เราจึงไม่คิดค่าธรรมเนียม ไหนๆ คุณก็เหนื่อยยากกว่าจะมีเงิน
Well, good, cos that's why I'm here.- ดีเลย ฉันมาเพราะเหตุนี้
Seeing that it was a cold blooded murder with nothing valuable stolen police suspect that the motive was out of hatredเห็นได้ชัดว่าฆาตกรเป็นคนเลือดเย็นมาก นอกจากนี้ยังไม่พบว่าของมีค่าโดนขโมยแต่อย่างใด ตำรวจคาดว่า สาเหตุน่าจะมาจากความโกรธแค้นส่วนตัว
As a result of all this crime is down in that station.ด้วยเหตุนี้ อาชญากรรมจึงลดลงในสถานีนี้
Meteorologists already believe this to be the strongest hurricane ever recorded....นักอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่า นี่คือเฮอร์ริเคนที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์
Jack's a paleoclimatologist, and I have absolutely no idea what he's up to.แจ็คเป็นนักอุตุนิยมวิทยาโบราญ ผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไร
So far, the terrible weather hasn 't hit D. C but local residents aren 't taking chances as people stock up for what is already being billed as...สภาพอากาศเลวร้ายยังมาไม่ถึงดี.ซี... ...แต่ชาวบ้านที่นี่ต่างเตรียมพร้อม... ...และตุนอาหารไว้สำหรับสถานการณ์...
It's fine. We've got plenty of supplies. We're just snowed in.เรามีเสบียงตุนเยอะแยะ
I was in an accident? That's terrible.ผมอยู่ในอุบัติเหตุนั้นเหรอ แย่มากเลย
Yeah, I just hope that you weren't staying away from class on account of me, I'm not mad about you ripping my dress or anything, Seriously, I mean, I know you always wanted to look at my assช่าย เดี๊ยนหวังว่าตัวคงจะไม่ได้ หนีเรียนไปเพราะเดี๊ยนเป็นต้นเหตุนะยะ เดี๊ยนไม่ได้โกรธที่ตัวทำชุดเดี๊ยนขาดนะ หรือไม่ว่าจะเรื่องอะไร เดี๊ยนพูดจริงๆนะยะ เดี๊ยนหมายความว่า เดี๊ยนรู้ว่าตัว อยากจะมองก้นเดี๊ยนย่ะ
Who knew the Beast could clear the chi flow and thus unleash the boy's true potential?ใครจะไปรู้ว่าไอ้เลวนั่นมันจะช่วยคลายพลังภายในของเขา คงด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ร่างกายของเขาปล่อยพลังได้เต็มที่
Therefore, I am a spy?เพราะเหตุนั้น ฉันจึงเป็นสายลับ
It was an accident.มันเป็นอุบัติเหตุนะครับ
Sources say investigators in the security guard incident at Ceymix... have yet to determine the drug used on the victim.แหล่งข่าวบอกว่าผุ้สืบสวนในสถานการณ์นั้น ได้บอกเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั่น... มีการตัดสินแล้วว่าเกี่ยวกับยาเสพติ และถูกใช้โดยเหยื่อเอง.
Our lab is analyzing a drug that is the probable cause.ทางเรากำลังตรวจสอบยา สาเหตุน่าจะมาจากนั่น
Two months before this bridge is retrofitted, and this happens.สพานนี้เพิ่งซ้อมไปเมื่อสองเดือน ก่อนเกิดเหตุนี้ขึ้น
Thus, suicide by monkey.ด้วยเหตุนี้ การฆ่าตัวตายด้วยการให้ลิงทำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ่น
Back to top