ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุล*, -ตุล-

ตุล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุล (n.) Libra See also: seventh sign of the zodiac represented by a pair of scales Syn. ราศีตุล, ราศีตุลย์
ตุล (n.) balance See also: pair of scales, steelyard, ancient measure or weight Syn. ตราชั่ง, ตราชู, คันชั่ง, ตุลย์
ตุลย์ (n.) balance See also: pair of scales, steelyard, ancient measure or weight Syn. ตราชั่ง, ตราชู, คันชั่ง
ตุลาการ (n.) judge See also: justice
ตุลาคม (n.) October Syn. เดือนตุลาคม
English-Thai: HOPE Dictionary
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitrament(อาร์บิท'ระเมินทฺ) n. การตัดสิน,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ,การชี้ขาด,การตัดสิน.
bench(เบนชฺ) {benched,benching,benches} n. ม้านั่ง,บัลลังก์ (ตุลาการ) ,ผู้พิพากษา,ศาล,ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้,วางแสดง,ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง
boding(โบ'ดิง) n. ลางสังหรณ์,ลางร้าย,การบอกเหตุล่วงหน้า adj. เป็นลาง,เป็นลางสังหรณ์,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า, Syn. omen
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
columbus dayn. วันที่12ตุลาคม
forebode(ฟอร์'โบด) v. ทำนาย,บอกเหตุล่วงหน้า,แสดงว่าจะมี,เป็นลางสังหรณ์., See also: foreboder n.
foreboding(ฟอร์โบ'ดิง) n. ลาง,นิมิต,สังหรณ์ adj. เป็นกลาง,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า (มักเป็นเหตุร้าย), See also: forebodingly adv. forebodingness n., Syn. prediction
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
judge(จัดจฺ) {judged,judging,judges} n. ผู้พิพากษา,ตุลาการ,ผู้ตัดสิน v. พิพากษา,ตัด,สิน,ชี้ขาด,วินิจฉัย,เดา,ประมาณ,ปกครอง., See also: judgeable adj. ดูjudge judger n. ดูjudge judgeship n. ดูjudge
juror(จัว'เรอะ) n. ลูกขุน,ตุลาการ,กรรมการตัดสิน,ผู้ให้คำปฏิญาณ
jury(จัว'รี) n. คณะลูกขุน,คณะตุลาการ,คณะกรรมการผู้พิจารณา การให้รางวัลและการตัดสิน adj. ใช้ชั่วคราว,ชั่วคราว
justiciar(จัสทิช'ชีเออะ) n. เจ้าหน้าที่ตุลาการชั้นสูง, See also: justiciarship n.
justiciary(จัสทิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีโดยศาลยุติธรรม n. ที่ทำการหรืออำนาจหน้าที่ของตุลาการ
october(ออคโท'เบอะ) n. ตุลาคม,เหล้าที่กลั่นในเดือนตุลาคม
portend(พอร์เทนดฺ') vt. เป็นลาง,มีความหมาย,บอกเหตุล่วงหน้า, Syn. foretell,forecast
portent(พอร์'เทินทฺ) n. ลาง,การบอกเหตุล่วงหน้า,ความมหัศจรรย์,เรื่องปาฏิหารย์,เรื่องประหลาด
squire(สไคว'เออะ) n. (ในอังกฤษ) ผู้ดีบ้านนอก,คหบดีบ้านนอก,ผู้รับใช้นักรบสมัยก่อน,นาย,ทนายความ,ตุลาการ,ผู้เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ. vt. รับใช้นักรบ,ปรน-นิบัติ,เอาอกเอาใจ., Syn. valet,attendant,page
tribunal(ไทรบิว'เนิล) n. ศาลยุติธรรม,บัลลังก์ตุลาการ,บัลลังก์พิจารณาพิพากษาอรรถคดี
English-Thai: Nontri Dictionary
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า
judge(n) ผู้พิพากษา,ผู้พิจารณา,ผู้ตัดสิน,ตุลาการ
judiciary(n) ศาล,ตุลาการ,ผู้พิพากษา,การพิจารณาคดี
jury(n) คณะตุลาการ,คณะลูกขุน
juryman(n) ตุลาการ,ลูกขุน
October(n) เดือนตุลาคม
prefigure(vt) เขียนไว้ล่วงหน้า,คิดล่วงหน้า,บอกเหตุล่วงหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
itinerant justicesตุลาการจร [ดู justice in eyre] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitramentคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitrationการอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitratorอนุญาโตตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
awardคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judicatureองค์การฝ่ายตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicialเกี่ยวกับฝ่ายตุลาการ, เกี่ยวกับการศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judiciaryฝ่ายตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lord Chancellor; Lord High Chancellorประธานฝ่ายตุลาการอังกฤษ (เป็นประธานสภาขุนนางด้วย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
march fracture; fracture, fatigueกระดูกหักเหตุล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
windburnอาการผิวแตกเหตุลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
Arbitratorsอนุญาโตตุลาการ [TU Subject Heading]
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Financial Year ปีงบประมาณ ปีของการทำบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ ทางด้านการเงินและการงบประมาณ สำหรับงบประมาณของรัฐบาล มักจะไม่ใช้ปีปฏิทิน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน ประเทศไทย ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของแต่ละปี [สิ่งแวดล้อม]
footnoteหมายเหตุล่าง, คำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น  (ดู statistical table) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
surrogate (n.) ตุลาการท้องถิ่น (ในบางรัฐ) Syn. judge
October (n.) ตุลาคม See also: เดือนตุลาคม
bench (n.) บัลลังก์ของตุลาการ
Halloween (n.) ตอนเย็นหรือคืนวันที่ 31 ตุลาคม
judiciary (n.) คณะตุลาการ See also: คณะผู้พิพากษา
Libra (n.) คนที่เกิดในราศีตุล Syn. Libran
Libra (n.) ราศีตุล See also: จักรราศีตุล
Libran (n.) คนที่เกิดในราศีตุล Syn. Libra
October (n.) เดือนตุลาคม
prognosticate (vt.) บอกเหตุล่วงหน้า See also: คาดคะเน, คาดการณ์ล่วงหน้า Syn. foretell, fortune, prophesy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How long has the Department of Justice been watching the BAU?ตุลาการจับตามองหน่วย BAU มานานเท่าไหร่แล้ว
Lord Chief Justice. That would be the official titleตุลาการสูงสุด ซึ่งคงเป็นตำแหน่งคุณ
October 2006, Han River Bridgeตุลาคม 2006, สะพานแม่น้ำฮาน
October 2004, you wanted a set of mint conditionตุลาคมปี 2004 ลูกอยากได้ชุด
October Publishing on the last day of the fair.ตุลาคมสิ่งพิมพ์ในวันสุดท้ายของงาน
What could be the reason for that?- แล้วอะไรเป็นสาเหตุล่ะ
October the 12th, last year.วันที่ 12 ตุลาคม ของปีที่แล้ว
You had to. - (cash till rings)ใช่ฉันจะมีหนึ่งในตุลาการ
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ
Out town was liberated on October 15, 1944.เมืองที่ได้รับการปลดปล่อยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2487
In October we move to Palermo, where I'll go to university.ในเดือนตุลา เราจะย้ายไปที่ พาเลอร์โม่, ที่ๆ ฉันจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่นั่น.
Now when convention and science offer us no answers, might we not finally turn to the fantastic as a plausibility?ที่ตาย จากเหตุลึกลับแบบนี้ ตอนนี้ เมื่อเรารวมข้อมูลที่มี และ วิทยาศาสตร์ ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้
Is today the 20th? October 20th?วันนี้ 20 เหรอ 20 ตุลาคม
Ignore him, honey. He's a Libra.ช่างเถอะ เขาราศีตุลย์
October 21, 1975.วันที่ 2 1 ตุลา 1 975
There will be a trial, a great trial... before a powerful magistrate.จะมีการไต่สวนคดีความ การไต่สวนครั้งใหญ่ ต่อหน้าตุลาการที่ทรงอำนาจ และคุณ คุณจะมีความผิด
And it is 1 0:00 in the morning on October 24th, if you want to know.และนี่เป็นเวลาสิบโมงเช้า ของวันที่24ตุลาคม ถ้าเจ้าอยากจะรู้น่ะ
Look here. "Jews living outside of the prescribed area will have to move to the Jewish district by 31 of October, 1940."ดูนี่น่ะ "ชาวยิวที่อยู่นอกเขตดังกล่าว จะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเขตยิว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 1940
"RUI Performs Live in Utase, October 5, 2003""การแสดงสดของรูอิที่อุตาเสะ , วันที่ 5 ตุลาคม 2546"
October 10th, 6:50pm.10 ตุลาคม อีก 10 นาที 1ทุ่ม
It was transplanted into me at St. Francis Hospital on October 1 1th.ผมได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจที่โรงพยาบาลเซ็นท์ฟรานซิสวันที่11ตุลาคม
But here on October 9th 1941 a letter is being written directly to Thomas J. Watson with all sorts of detail of the activity of the German subsidiary none of these machines were sold they were all leased by IBM.แต่ในวันที่ 9 ตุลาคม 1941 มีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดยตรงถึง โธมัส เจ วัตสัน ระบุบอกรายละเอียดทุกอย่าง
I've always wondered, does an air Elemental fly? Now do me a favour.ธาตุลมเหาะได้มั๊ย รบกวนอะไรหน่อย
She says that every day, because each morning she wakes up thinking it's October 13th of last year.เธอก็พูดอย่างงั้นทุกวันแหละ เพราะว่าทุก ๆ เช้า เธอตื่นขึ้นมาจะนึกว่าเป็นวันที่ 13 ตุลาคมของปีที่แล้ว
She comes for breakfast because that's what she did on Sundays and October 13th was a Sunday.เธอจะมากินข้าวเช้าที่นี่เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เธอทำทุกวันอาทิตย์ และวันที่ 13 ตุลาคมก็คือวันอาทิตย์นั่นเอง
I'm not paying for this! It's October!ชั้นไม่มีทางเสียค่าปรับนี้แน่ นี่มันเดือนตุลาคม
Excuse me. Can I borrow this? Look, October!ขอโทษนะคะ ขอยืมนี่หน่อย ดูนี่ ตุลาคม
What else happened since last October?นี่เกิดอะไรขึ้นบ้างคะหลังจากตุลาคมที่แล้ว
The last entry in his journal was made on October 11, 1918.ในบันทึกของเขานั้นครั้งสุดท้าย ลงวันที่ไว้ 11 ตุลาคม คศ.1918
On October 3rd, he asked me what day it was.3 ตุลา เขาถามชั้น วันนี้วันที่เท่าไรหรอ
36-1004 Pyong Yang 20 Miles north of DMZ October 10, 2003, 01:47 A. M37-1004 จอง ยัง 20 ไมล์จากชายแดนเกาหลีเหนือ 10 ตุลาคม 2003 เวลา 01: 47
The last day of Octoberวันที่ 31 ตุลาคม ค่ะ
A Scorpio 1969, November 3rdวันที่ 28 ตุลาคม 1969 ราศีพิจิก
You guys gained social status and political power from the nation that used your dream to spread alchemy.พวกแกยอมทำงานรับใช้อาณาจักรเพื่อเงินทุนและสิทธิพิเศษมากมาย ฝันที่จะให้ประเทศนี้ตกอยู่ในอำนาจของวิชาเล่นแร่แปรธาตุล่ะซิ
The date was October 13th, 1307. A Friday.วันศุกร์ที่13 ตุลาคม ค.ศ 1307
I'm sorry, sir, we're booked until October.ต้องขอประทานโทษด้วยค่ะ ที่นั่งเราถูกจองเต็มจนถึงเดือนตุลาเลยค่ะ
Moroccan officials are investigating suspects... in the shooting of an American tourist.เจ้าหน้าที่ตำรวจโมรอคโคสืบหาผู้ต้องสงสัย... เหตุลอบยิงนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน
I've got the Bishop game next week, SATs in October, homecoming is 3 weeks from today and I'm a freak show!อาทิตย์หน้ามีการแข่งขัน บิชอปเกม สอบเอสเอทีเดือนตุลา ไหนจะงานคืนสู่เหย้า อีกแค่สามอาทิตย์
October 27, the day before the murder.27 ตุลาคม เป็นวันก่อนที่เขาถูกฆ่า
October 29 was not a special festival.29 ตุลาคม ไม่มีงานเทศกาลพิเศษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุล
Back to top