ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติ๋ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติ๋ง*, -ติ๋ง-

ติง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติง (v.) admonish See also: expostulate, remonstrate, object, protest Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง Ops. สนับสนุน, เห็นด้วย
ติงต๊อง (adj.) crazy See also: mad, insane, psychotic Syn. บ้าๆ บอๆ, ฟั่นเฟือน
English-Thai: HOPE Dictionary
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
au naturel(โอเนทิเรล') fr. ในภาวะธรรมชาติง่าย ๆ (in the natural state)
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
bionics(ไบออน'นิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและการแก้ปัญหาของมนุษย์และสัตว์เพื่อนำไปใช้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกอื่น ๆ
bulbul(บูล'บูล) n. นกร้องจำพวกไนติงเกล,
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
entry pointเลขที่อยู่แรกเข้าจุดแรกเข้าหมายถึง จุดเริ่มต้นของคำสั่งแรกในชุดคำสั่ง (program) หรือชุดคำสั่งประจำ (routine) การปฏิบัติงานจะเริ่มต้น ณ จุดนี้
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
flowchart symbolสัญลักษณ์ผังงานหมายถึงรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนการปฏิบัติงานของข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (flowchart) ดู flowchart ประกอบ
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform,work,do,
ide(ไอดีอี) ย่อมาจาก integrated drive electronics ซึ่งก็คือตัวประสานอีกตัวหนึ่งที่ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดดิสก์ แบบต่าง ๆ ที่รู้จักกันดีมีหลายรูปแบบ เช่น SCSI, ESDI และ ST 506
inactivate(อินแอค' ทะเวท) vt. ทำให้เฉื่อยชา, ทำให้ขี้เกียจ, หยุดยั้งการปฏิบัติงานของ., See also: inactivation n.
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
icabbr. infection control ไอซีย่อมาจากคำ integrated circuit (แปลว่า วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
integrated circuitวงจรรวมวงจรเบ็ดเสร็จใช้ตัวย่อว่า IC (อ่านว่า ไอซี) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
machine(มะชีน') n. เครื่องจักร,เครื่อง,จักร,อุปกรณ์,ระบบที่ซับซ้อน,ระบบการทำงาน,การปฏิบัติงาน,กิจกรรมของพรรคหรือองค์การ. vt. กระทำด้วยเครื่อง,เตรียมด้วยเครื่อง.
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
ply(พลาย) vt. ใช้,ใช้สอย,ปฏิบัติงาน,ยุ่งกับงาน,ยุ่งอยู่เรื่อย,เสนอให้อยู่เรื่อย,กวนไม่หยุด,แล่นไปมา. vi. วิ่งหรือเดินทางไปมา,ยุ่งกับงาน.n. ความหนาหนึ่งชั้น,ชั้น,พับ,ไม้อัดแผ่นเกลียว,แผ่นซ้อน,ความโน้มเอียง
printoutหมายถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งที่สั่งให้พิมพ์ ลงในกระดาษหรือวัสดุอื่น
purview(เพอ'วิว) n. ขอบเขต (อำนาจ,การปฏิบัติงาน) ,บทบัญญัติ,บทบัญญัติของกฎหมาย,ตัวบทกฎหมาย, Syn. scope,overview
quaddraควอดดรา เป็นชื่อของคอมพิวเตอร์แมคอินทอชรุ่นหนึ่ง ใช้ตัวประมวลผลรุ่น 68040 ปฏิบัติงานได้เร็วมาก ราคาค่อนข้างแพง
real modeภาวะจริงหมายถึง แบบวิธีการปฏิบัติงานของไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) 80286 ขึ้นไป ที่สามารถทำการได้เหมือนกับรุ่น 8088 ของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นแรก ๆ
system crashระบบขัดข้องหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งต่อไปได้
operating systemระบบปฏิบัติการใช้ตัวย่อว่า OS หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 7 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์แทน
os(โอเอส) ย่อมาจาก operating system (ระบบปฏิบัติการ) หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 8 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์ (Windows) แทน ระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น ขณะนี้ ในขณะที่แมคใช้ System 8 หรือ 8.5 พีซีกำลังนิยมใช้ วินโดว์ 95 และ98
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
rebootปลุกเครื่องอีกครั้งหมายถึง การเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง (การเปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานครั้งแรกนั้น เรียกว่า "boot") ทำได้ 2 วิธี คือปิดแล้วเปิดสวิตซ์ใหม่ เรียกว่า "cold boot" ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า "warm boot" คือการกดแป้น Ctrl, Alt, Del พร้อม ๆ กัน หรือกดปุ่ม Reset ที่ตัวเครื่อง (เฉพาะเครี่องพีซี) มักใช้เมื่อเครี่องหยุดชะงัก (hang) การทำเช่นนี้จะลบล้างทุกอย่างที่สร้างไว้แล้วให้หมดไปด้วย
system failureความขัดข้องของระบบการที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งระบบ อาจเป็นเพราะมีข้อขัดข้องก็ได้
track ballแทร็คบอลล์ ลูกกลมควบคุมหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูล ใช้ปฏิบัติงานได้ในทำนองเดียว กับเมาส์ นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (notebook) อยู่ใกล้ ๆ กับแป้นพิมพ์ ช่วยทำให้โน้ตบุ๊กมีขนาดกระทัดรัดขึ้น มีลักษณะเป็นลูก กลม ๆ หมุนรอบตัวได้เหมือนลูกกลมที่อยู่ใต้เมาส์นั่นเอง
warm bootหมายถึง การสั่งให้เครื่องเริ่มปฏิบัติการใหม่โดยที่ไม่ปิดสวิตช์ดับไฟที่เครื่องก่อน ในระบบดอส มีวิธีทำ คือ กดแป้น CTRL+ALT+DEL พร้อมกันทั้ง 3 แป้น วิธีการทำเช่นนี้ มักจะใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบางประการ จนทำให้เครื่องค้างหรือหยุดการปฏิบัติงานไปเลย (hang) จึงต้องเริ่มเครื่องใหม่ การกดแป้นสามแป้นนี้ จะสามารถเริ่มต้นเครื่องใหม่ได้เร็วกว่าการปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่ ซึ่งเรียกว่า "cold boot " หรือ "cold start " ปัจจุบันเครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะมีปุ่ม Reset ไว้ให้ด้วย จะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้ ถือเป็นการ "warm boot" เช่นเดียวกัน มีความหมายเหมือน warm startดู cold boot เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
motionless(adj) ไม่ไหวติง,ไม่เคลื่อนไหว,ไม่เคลื่อนที่
nightingale(n) นกไนติงเกล
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
atelierห้องปฏิบัติงานศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment๑. การอายัด๒. การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
field worker; fieldworkerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fieldworker; field workerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grapevine๑. สายสนกลใน (ในการปฏิบัติงาน)๒. การส่งข่าวโดยวิธีลับ, การซุบซิบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probation๑. การคุมประพฤติ๒. การรอพินิจ๓. การทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clerical and Office Worker ผู้ปฏิบัติงานเสมียนและสำนักงาน ผู้ทำงานที่ไม่ใช้แรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Co-Operationร่วมมือกันปฏิบัติงาน [การแพทย์]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Derrick manพนักงานบนแท่นเจาะ, พนักงานบนแท่นเจาะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ Monkey boardมีหน้าที่คอยจับส่วนบนสุดของก้านเจาะเมื่อเวลาดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุมหรือเวลาหย่อนก้านเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปั๊มหรืออุปกรณ์สำหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใช้ระหว่างการเจาะ (drilling fluid) [ปิโตรเลี่ยม]
Faulty Techniqueขาดการติดต่อหรือขาดการหารือกันก่อนปฏิบัติงาน [การแพทย์]
Granulocyte colony-stimulating factorแกรนูโลไซต์ โคโลนี-สติมูเลติง แฟคเตอร์ [TU Subject Heading]
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Machine shopsโรงปฏิบัติงานเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Shut Downหยุดปฏิบัติงานการหยุดปฏิบัติงานในหลุมเจาะชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]
Supervisory Control and Data Acquisitionระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารดาวเทียม ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานส่งก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่แท่นผลิตในอ่าวไทยจนถึงลูกค้า ผู้ใช้ก๊าซฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Telemarketingเทเลมาร์เกตติง [TU Subject Heading]
thyroid stimulating hormone (TSH)ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน (ทีเอสเอช), ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนตามปกติ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮอร์โมนไทโรโทรฟิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ubiquitous computingยูบิควิตัสคอมพิวติง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ventral root (of spinal nerve)รากล่าง (ของเส้นประสาทไขสันหลัง), ส่วนที่ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทจากไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติงาน ได้แก่ กล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ ให้ทำงาน  (ดู dorsal horn ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Work overการกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว, การกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือหลุมที่มีการผลิตแล้วเพื่อการบำรุงรักษาหลุม หรือเพื่อซ่อมแซมหลุม หรือเพื่อเพิ่มสมรรถนะหลุมให้สามารถผลิตได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบสำรวจระบบงาน หรือวิธีการทำงานที่ใช้กันอยู่เพื่อศึกษาว่าผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีวัถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร ต้องการรายงานสารสนเทศอะไรบ้าง ระบบปัจจุบันตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้หรือไม่ การทำงานต่างๆ มีปัญหาอย่างไรบ้าง สมควรนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมีระบบให้นักเรียนยืมหนังสือโดยนักเรียนจะต้องเขียนชื่อลงในบัตรยืมหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บไว้ และบันทึกลงในสมุดยืมหนังสือ การวิเคราะห์ระบบห้องสมุดจะช่วยให้เห็นว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ปรับปรุงการยืมหนังสือสะดวกรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
machine (n.) ระบบการปฎิบัติงาน
nightingale (n.) นกไนติงเกล
off-duty (adj.) ไม่ได้ปฏิบัติงาน See also: ไม่อยู่ในหน้าที่
parliamentarian (n.) ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการและขั้นตอนปฎิบัติงานของรัฐสภา
purview (n.) ขอบเขต (อำนาจ, การปฏิบัติงาน) Syn. foreground, jurisdiction
quango (n.) องค์กรรัฐบาลที่ปฏิบัติงานอย่างอิสระ See also: องค์กรอิสระ
rota (n.) รายการของงานที่ต้องทำและผู้ปฏิบัติงาน Syn. roster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They think we're scaredy-cats.ติงต๊อง คิดว่าเราจะกลัวเรอะ
You're pathetic, Smith.ติงต๊องแน่ๆ / สมิทธ!
She shouldn't have been there to jeopardize your position!เขาไม่ควรอยู่ตรงที่คุณปฏิบัติงานด้วยซ้ำ
Was frozen ever since she dared to love the handsome princeถูกสาปให้เป็นหุ่นนิ่ง ไม่ไหวติง เพราะเธออาจหาญไปรักกับเจ้าชายรูปงาม
Gone a little doodle-alley-tap.กลายเป็นคนติงต๊องไปหน่อย
Thomas Twp and Thomas Twp Too.โธมัส ติงต๊อง และโธมัสติงต๊องด้วย ชาวนาท้องถิ่น
They're not quite with it. Touched. Stupid.ซื่อบื้อ งี่เง่า ติงต๊อง
That's Thomas Twp on the left and his brother, Thomas Twp.นั่นโธมัส ติงต๊อง อยู่ทางซ้าย และน้องชายเขา โธมัส ติงต๊อง
This is my brother, Thomas Twp, and I am Thomas Twp Too.นี่คือพี่ชายผม โธมัส ติงต๊อง และผมชื่อ โธมัส ติงต๊องด้วย
That's splendid. They don't call them twp for nothin'.เขาถึงชื่อว่าติงต๊องไงล่ะ
Which means they knew our response time to a 211... had our air, immobilized it, entered... escaped in under three minutes.แปลว่ามันรู้เวลาปฏิบัติงาน 211 ดักฟังวิทยุแล้วกะเวลา ลงมือ แล้วเผ่นภายใน 3 นาที
My father was right. It didn't matter how much I lied on my résumé.จริงของพ่อ, ไม่ว่าผมจะแต่งเรื่องโกหกมากมายแค่ไหนในใบประวัติงาน
Those little idiosyncrasies that only I knew about.ไอ้เรื่องติงต๊องแบบนี้แหละที่ชั้นรู้ดี
While your child lies cold and still.-ในขณะที่ลูกน้อยเจ้ายังนอนตัวเย็นไม่ไหวติง
Do we know, if he ever operated in the US?เขาเคยปฏิบัติงานในอเมริการึเปล่า
I need a voice transcription of field report November-Alpha, from 915 this year, Agent Witherspoon.ผมต้องการรายงานการปฏิบัติงาน ของเดือนพฤศจิกายนจากวันที่ 9-15 ปีนี้
Niemann, Nightingale, Ninestock...นี่ นีแมน ไนติงเกล ไนน์ สต๊อค
My old sword! Sting.นี่คือสติง ดาบคู่ใจข้า
How about this? Is this normal?งั้นนี่อะไร มันปกติงั้นรึ
I'm hanging out in a graveyard. Does that strike you as okay behavior?ฉันเดินเล่นในสุสานนี่ มันเป็นเรื่องปกติงั้นรึ
Ex-students, friends of, you know the right people.ปกติงานแบบนี้จะหาคนได้เร็ว ศิษย์เก่า ไม่ก็เพื่อนๆ ของ... คนที่มีเส้นสาย
They're always more of damn done us.เราได้ตำรวจลับปฏิบัติงานร่วม รับผิดชอบใน Wichita
Oh, Gibbs, come on, it's 1:00 A.M.จนท.พิเศษ กิบส์ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งโดยตรงของผม
Agent Axlerod is trailing you to pick up the body bag when the FBI tosses it.จนท. ทอดด์ก็ปฏิบัติงานตามคำสั่งโดยตรงเหมือนกัน
Happy news gets around fast.FBI ได้ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจลับ
I was one of seven scientists chosen to serve in a secret facility stationed outside of Berlin before the start of the First World War.ผมเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ 7 คน ซึ่งถูกเลือกให้ไปปฏิบัติงานอย่างลับๆ ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกเขตเบอร์ลิน ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
First part.ผมไปที่ร้านภาพชื่อช็อตติงเจอร์
Kelly Coulter. So, okay, that's two.ครั้งหนึ่งที่ร้านภาพช็อตติงเจอร์
That's straight.ที่ร้านภาพช็อตติงเจอร์ ซึ่งคุณพบกับคุณนิเมียรี่
You planted photos of yourself and your poems at Schottinger's.คุณเลยเอาภาพคุณและกลอนของคุณ ไปสอดไว้ที่ช็อตติงเจอร์ - แบรดไม่ให้เกียรติคุณ
Project Debreifing Reportรายงานสรุปหลังการปฏิบัติงาน โครงการเทรดสโตน
Killed In Actionเสียชีวิตในการปฏิบัติงาน
So what happened to that Jason thing?แล้วเกิดอะไรขึ้นกับ เจสัน ติง?
But he's out there every day, just sitting there.เเต่เขาเอาเเต่นั่งอยู่ข้างนอกตรงนั้นทุกวัน เอาแต่นั่งอยู่ตรงนั้น เหมือนกับคนติงต๊อง
It's not creepy. He's just sad.ไม่ใช่คนติงต๊อง เขาแค่เสียใจเท่านั้น
And creepy. I guess he's both, okay?และติงต๊อง ฉันคิดว่าเขาเป็นทั้งสองอย่าง โอเคไหม
This is the performance chart from last month.นี่คือกราฟการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อเดือนที่แล้ว
Hey, coconut, you were talking to the lady.เฮ้ ตาติงต๊อง คุณไปคุยกับคุณผู้หญิงให้เสร็จก่อนสิย่ะ เรื่องที่คุณจะบอก - คุณไม่ได้บ้า
Why didn't you tell me he thinks he's Kojak?ทำไมเธอถึงไม่บอกฉันเรื่อง เขาเป็นคนติงต๊องล่ะ
A friend has an obligation to tell another friend when somebody think he's Kojak.เพื่อนที่ทำหน้าที่แทนน่าจะบอกเพื่อนให้รู้บ้าง ตอนที่มีใครคิดว่าเขาติงต๊อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติ๋ง
Back to top