ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติ้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติ้ว*, -ติ้ว-

ติว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติว (v.) cram for an examination See also: study, mug up, swot Syn. กวดวิชา
English-Thai: HOPE Dictionary
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
clan(แคลน) n. เผ่า,เผ่าพันธุ์,วงศ์,วงศ์ตะกูล,ชาติวงศ์,ครอบครัว,กลุ่มคน,พวก,พ้อง
ethnology(เอธนอล'โลจี) n. ชาติวงศ์วิทยา,ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา., See also: ethnologic adj. ดูethnology ethnological adj. ดูethnology ethnologist n. ดูethnology
gens(เจนซฺ) n. ชาติวงศ์,ครอบครัวหมู่คน -pl. gentes
ideology(ไอดิออล'ละจี) n. มโนคติวิทยา,ความคิดที่เป็นไปไม่ได้,ระบบความนึกคิด
if(อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania
microไมโครหมายถึง คำที่ใช้นำหน้าคำอื่น มีค่าเท่ากับ 1 /ล้าน เช่น microsecond หรือ ไมโครวินาที ก็เท่ากับ 1 /ล้านวินาที (10 -6) คำ "micro" นั้นแปลแต่เพียงว่า ขนาดเล็กจิ๋ว เช่น microproces sor ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า ตัวประมวลแบบจุลภาค เมื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า microcomputer ก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือที่บางทีเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซี
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
normalcy(นอร์'เมิลซี) n. ความปกติ,ปกติวิสัย
yogi(โย'กี) n. โยคี,ผู้ปฏิบัติวิธีโยคะ (ดูYoga) pl. yogis, Syn. yogin
yogini(โย'กะนี) n. หญิงที่ปฏิบัติวิธีโยคะ
English-Thai: Nontri Dictionary
ethnography(n) ชาติพันธุ์วรรณนา,ชาติวงศ์วรรณนา
ethnology(n) ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา,ชาติวงศ์วิทยา
genealogy(n) ชาติวงศ์,กำพืด,การลำดับวงศ์ตระกูล
ideology(n) ลัทธิ,มโนคติวิทยา
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก
insane(adj) บ้า,ประสาท,วิกลจริต,สติวิปลาส
naturalist(n) นักธรรมชาติวิทยา
spontaneity(n) ความคล่อง,ความเป็นปกติวิสัย,ความเป็นธรรมชาติ
spontaneous(adj) โดยตนเอง,เป็นปกติวิสัย,โดยธรรมชาติ,คล่อง
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
italicติวเอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bill of Rightsบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideologyอุดมคติวิทยา, คตินิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vorticismติวัฏฏารมณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Antiveninsแอนติวีนิน [TU Subject Heading]
Conjunctivaคอนจังไตว่า,เปลือกตาด้านใน,เยื่อบุตา,เยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,บริเวณตาขาว,บริเวณเยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,เยื่อนัยน์ตา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อตา,เยื่อบุลูกตา,คอนจังติวา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อบุตาขาว [การแพทย์]
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอสเครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
Gonadotropic Activityโคแนดโดโทรปิคแอคติวิตี้ [การแพทย์]
Spiritual biographyชีวประวัติวิญญาณ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
customarily (adv.) โดยปรกติวิสัย Syn. commonly, usually
customary (adj.) เป็นปรกติวิสัย Syn. usual, habitual
granting that (conj.) สมมุติว่า See also: ในกรณีที่ว่า Syn. if, in case that, presuming
included (adj.) ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย Syn. intrinsic, inseparable
inherent (adj.) ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย Syn. intrinsic, inseparable, included
presuming (conj.) สมมุติว่า See also: ในกรณีที่ว่า Syn. if, in case that, granting that
succession (n.) การสืบสันตติวงศ์ See also: การสืบสกุล Syn. heirship, heredity
supposing (conj.) สมมุติว่า See also: ในกรณีที่ว่า Syn. if, in case that, granting that, presuming
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More coaching before the show.ติวเข้มมากกว่านี้หน่อยก่อนขึ้นแสดง
Your assigned tutor is Cassidy Finch.ติวเตอร์ของเธอคือแคสสิดี้ ฟินช์
Braden Acklin's tutor, dumped on Route 32.ติวเตอร์ของเบรเด้น ถูกทิ้งที่ถนน 32
My tutor is pretty and smart and she hates me. (Exhales) I clogged the toilet at the karate place.ติวเตอร์ผมน่ารักแล้วก็ฉลาดด้วย และเธอก็เกลียดผม ฉันไปทำส้วมที่โรงคาราเต้อุดตันด้วยล่ะ โอเค...
Supposing we go once around the table?สมมุติว่าเราไปอีกรอบโต๊ะได้หรือไม่
Now supposing you tell me what it proves.ตอนนี้สมมติว่าคุณบอกฉันว่ามันพิสูจน์
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป
Let us assume that the boy really did commit the murder.ให้เราสมมติว่าเด็กจริงๆไม่ฆ่า
Suppose we ain't got no union cards, and we go in and start playing anyway?สมมุติว่าพวกเราไม่มีบัตรสหภาพและพวกเราจะเล่นนอกจากนั้น
But just suppose... that it had something to do with the monolith?แต่สมมติว่าเพียงแค่คิดว่ามัน มีสิ่งที่จะทำอย่างไรกับหินใหญ่ ก้อนเดียว?
And to help him, he gave him five sacred stones with magical properties.และเพื่อช่วยเขาให้เขา ห้าหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณสมบัติวิเศษ
Wait a minute. Suppose that one of us is the murderer.เดี๋ยวก่อนนะ สมมติว่าใครคนหนึ่งในเราเป็นฆาตกร
Just suppose that I told this story.แค่สมมติว่า ฉันบอกเรื่องนี้นะ
Making up these superheroes of my own....สมมุติว่า... ...ตัวเองเป็นยอดมนุษย์
I took her to the hospital, a natural thing to do.ฉันพาไปโรงพยาบาลตามปกติวิสัย
Suppose I do. What's it to you?สมมุติว่ารู้จักล่ะ ลุงจะทำอะไรเหรอ
Well, suppose he get hurt or killed and he can't come back.สมมติว่าเขาบาดเจ็บหรือถูกฆ่า และเขากลับมาไม่ได้
Well, just suppose. Suppose he don't come back. What you do then?แค่สมมติน่ะ สมมติว่าเขาไม่กลับมา นายจะทำยังไงต่อไป
You got George. Suppose you ain't got nobody.นายมีจอร์จอยู่ สมมติว่านายไม่มีใคร
Suppose you can't go into the bunkhouse and play rummy because you's black.สมมติว่านายไปบ้านพักและเล่นรัมมี่ไม่ได้ เพราะนายเป็นคนดำ
Suppose you have to sit out here with the mules and read books.สมมติว่านายต้องนั่งกับลา และอ่านหนังสือ
So what ifl had a salad and he had three courses?สมมติว่าถ้าฉันกินสลัด ส่วนเขากินจานหลักสามจานล่ะ
What if these kids are involved in some kind of a cult and that man knows something about it?ฉันคิดว่า มีบางอย่างเคยอยู่ที่นั่น อาจจะ... เป็นการบูชายันสักอย่าง สมมุติว่าเด็กพวกนั้น ร่วมประกอบพีธีอะไรบางอย่าง
That's assuming Blatch is even still there.ที่สมมติว่าบลัทช์ยังคงมี
You can play it at night before you go to sleep and pretend that it's me singing.หลานสามารถบรรเลงตอนกลางคืน ก่อนเข้านอน และสมมติว่าย่ากำลังร้องเพลงอยู่
Oh, come on. Am I supposed to believe that thing woke up after all these years just because some guy claims she's a Romanov?โอ้ ไม่เอาน่า จะให้ฉันสมมติว่าสิ่งนั้น ได้ปรากฏขึ้นหลังจากปีนั้น
And I suppose the money doesn't interest you, either?แล้วฉันสมมติว่าคุณคง ไม่ต้องการเงินใช่ไหม?
We must stop wasting money on pie-in-the-sky abstractions and spend it on practical, measurable ways to improve the lives of the people who are paying.เราต้องหยุดการสูญเสียเงินใน การนามธรรมพายในท้องฟ้า และใช้มันในทาง ปฏิบัติวิธีที่สามารถวัดได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ชีวิตของผู้คนที่จะจ่ายเงิน
Lf, somehow, a burst of gravity waves escaped from the core, it could distort space-time.-สมุมติว่ามีคลื่นพลังหลุดออกมาจากแกนปั่น มันจะไปบิดเบนห้วงเวลาทำให้จัสตินดูเหมือนหายไป
Yeah, but I need a tutor.ได้ แต่ผมต้องมีคนติว
Artist, inventor, sculptor, naturalist.ศิลปิน, นักประดิษฐ์, ประติมากร , นักธรรมชาติวิทยา ชาวอิตาลี ในคริสตศตวรรษที่ 15
Imagine if I'd be embarrassed myself?สมมุติว่าฉันต้องอับอายขายหน้าล่ะ?
If I say it was the truth you'll hate me.สมมุติถ้าฉันบอกว่ามันเป็นความจริง... ...เธอก็จะเกลียดฉัน แล้วสมมุติว่าฉันโกหก...
Well, if you must know, a small study group of friends.ถ้าพ่ออยากจะรู้นะคะ ไปติวหนังสือค่ะ
We have these really fun pizza study groups, and we go to these aII-county meets.เรากินพิซซ่าติวเลขกันสนุกนะ แล้วยังไปนัดเจอกับกลุ่มอื่นในเขตด้วย
OK, so just imagine that the bananas... are the real thing.เอาล่ะ.. สมมุติว่ากล้วย.. เป็นไอ้นั่น
I suppose if he wishes his son to be tutored in the ways of the West, then I should be quite honored.สมมติว่า ถ้าพระองค์ต้องการให้พระโอรส ศึกษาู้แบบชาวตะวันตก แม่จะเป็นคนที่น่าเคารพไม่น้อยทีเดียว
Assuming there is one.สมมติว่ามันเป็นสิ่งที่
Suppose you manage to kill yourselfสมมติว่าเธอฆ่าตัวตายสำเร็จ
I blew off Greek week to study for the LSATs.ฉันงดงานสัปดาห์กรีกเพื่อติวสอบ แอลแซท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติ้ว
Back to top