ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติเตียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติเตียน*, -ติเตียน-

ติเตียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติเตียน (v.) blame See also: reprove, express disapproval, censure Syn. ตำหนิ, ติ, กล่าวโทษ, ครหา, ตำหนิติเตียน Ops. ชมเชย, ยกย่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
animadvert(แอนน์แมดเวอร์ท') vi. วิจารณ์ติเตียน, -animadverter n. (comment critically)
censure(เซน'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) ตำหนิ,ติเตียน,ด่า,ว่า,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
deprecate(เดพ'ระเคท) vt. ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ติเตียน,ดูถูก., See also: deprecation n. ดูdeprecate deprecator n. ดูdeprecate, Syn. protest ###A. condone
deprecative(เดพ'ระเคทิฟว) adj. ซึ่งคัดค้าน,ซึ่งติเตียน,ซึ่งดูถูก, Syn. deprecatory
deprecatory(เดพ'ระคะโทรี) adj. เกี่ยวกับการคัดค้าน,เกี่ยวกับการติเตียน,เป็นการขอโทษ, See also: deprecatorily adv. deprecatoriness n
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise
snubbingly(สนับ'บิงลี) adj. อย่างดูถูกดูแคลน,อย่างติเตียน,อย่างเมินเฉย,อย่างบอกปัด
English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า
inculpate(vt) ติเตียน,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ฟ้องร้อง
inveigh(vi) ติเตียน,ประณาม,ด่าว่า
reprehend(vt) ลงโทษ,ติเตียน,ด่าว่า,ตำหนิ,ประณาม
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
stigmatize(vt) ตราหน้า,ติเตียน,ประณาม,ตีตรา,ทำให้มีมลทิน
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blameการติเตียน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inveigh (vi.) ติเตียน See also: กล่าวร้าย, ประณามอย่างรุนแรง Syn. harangue, revile
carper (n.) ผู้ที่ชอบติเตียน See also: ผู้ที่ชอบจับผิด Syn. faultfinder
critic (n.) ผู้ที่ชอบติเตียน See also: ผู้ที่ชอบจับผิด Syn. faultfinder, carper
faultfinder (n.) ผู้ที่ชอบติเตียน See also: ผู้ที่ชอบจับผิด Syn. carper
reprehensively (adv.) อย่างตำหนิติเตียน
reprobative (adj.) ซึ่งตำหนิติเตียน See also: ซึ่งไม่อยมรับ
reproof (n.) การตำหนิติเตียน Syn. censure, rebuke, reprimand
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one can blame youไม่มีใครติเตียนเจ้าได้
No one likes a nag.ไม่มีใครชอบคำติเตียน
With little comments, you know? Are you sure he wasn't just flirting?วิจารณ์ติเตียนเล็กน้อย เธอเข้าใจไหม ลูกแน่ใจนะว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู
I don't hear any complaints from the peanut gallery, so...ผมไม่ไ้ด้ยินใครติเตียนเลย
(Growls) (Door slams)(คำราม) (ประตูติเตียน)
I listened to their complaints, which is my responsibility as Lady of Winterfell.ข้ารับฟังคำติเตียนของพวกเขา มันเป็นความรับผิดชอบของข้าในฐานนะผู้นำแห่ง วินเทอร์เฟล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติเตียน
Back to top