ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดอาวุธ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดอาวุธ*, -ติดอาวุธ-

ติดอาวุธ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดอาวุธ (v.) arm See also: equip with weapons, bear arms Ops. ปลดอาวุธ
ติดอาวุธ (adj.) armed See also: carrying weapons, equipped
English-Thai: HOPE Dictionary
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armoured(อาร์'เมอดฺ) adj. หุ้มเกราะ,ติดอาวุธ
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
battlecladadj. ติดอาวุธเต็ม
chasseur(แชเซอ') n. สมาชิกกองทหารติดอาวุธที่สามารถเคลื่อนกำลังได้รวดเร็ว,ผู้รับใช้ที่แต่งเครื่องแบบ,นายพราน
crew(ครู) n. กลุ่มคน,ลูกเรือ,พวกลูกเรือ,บรรดาเพื่อนร่วมงาน,หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad,group,team
man-at-arms(แมน'อัท อาร์มซ) n. ทหารม้าที่ติดอาวุธหนัก
posse(โพส'ซี) n. กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย,
rearm(รี'อาร์ม) vt.,vi. ติดอาวุธใหม่,ติดอาวุธใหม่หรืออาวุธที่ดีขึ้น, See also: rearmament n.
unarmed(อันอาร์มดฺ') adj. ไม่มีอาวุธ,ไม่ได้ติดอาวุธ,ไม่มีเขี้ยวเล็บ,ไม่มีหนาม
English-Thai: Nontri Dictionary
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arm (vt.) ติดอาวุธ See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ
arm (vi.) ติดอาวุธ See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ Syn. furnish weapons, prepare for combat
armed (adj.) ติดอาวุธ Syn. equipped, outfitted, loaded Ops. unarmed, unprotected
armed to the teeth (idm.) ติดอาวุธ
furnish weapons (vi.) ติดอาวุธ See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ Syn. prepare for combat
outfitted (adj.) ติดอาวุธ Syn. equipped, loaded Ops. unarmed, unprotected
prepare for combat (vi.) ติดอาวุธ See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ Syn. furnish weapons
arm for (phrv.) ติดอาวุธสำหรับ See also: เตรียมให้พร้อมสำหรับ
rearm (vt.) ติดอาวุธอีกครั้ง
arm against (phrv.) ติดอาวุธเพื่อ
armed band (n.) กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย Syn. police force, vigilantes
gunship (n.) เฮลิคอปเตอร์ทหารที่ติดอาวุธ
police force (n.) กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย Syn. armed band, vigilantes
posse (n.) กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย Syn. armed band, police force, vigilantes
rearmament (n.) การติดอาวุธใหม่
unarmed (adj.) ไม่ได้ติดอาวุธ See also: ไม่มีอาวุธ
vigilantes (n.) กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย Syn. armed band, police force
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Kraker's accomplice is still at large. Most likely armed, definitely dangerous.พรรคพวกเครเกอร์ ยังลอยนวลอยู่ ติดอาวุธ อันตรายมาก
Satellite weaponized and online.ดาวเทียม ติดอาวุธ พร้อมทำงานแล้ว
Three of them... Armed, dead ahead.มีสามคน ติดอาวุธ ข้างหน้าเลย
Armed with an iron hammerติดอาวุธกับค้อนเข้มงวด
Bring any ammunition and-or equipment you might have for killing bad guys.ติดอาวุธให้ครบมือ อะไรฆ่าคนได้ก็เอามาให้หมด
Easy, Felix. I don't think she's armed.ใจเย็นน่า เฟลิกซ์, ผมว่าเธอไม่ได้ติดอาวุธหรอกนะ
Everyday, your war machines lose ground to a bunch of poorly armed, poorly equiped freedom-fighters!ทุกๆ วัน แกจะเริ่มสูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์Nให้กับกองกำลังติดอาวุธ กองกำลังปลดปล่อยติดอาวุธสู้เพื่ออิสรภาพ
You shall have camels, horses, an armed escort, provisions, desert vehicles and tanks.คุณจะได้ทั้งอูฐ, ม้า และทหารคุ้มกันติดอาวุธ, เสบียงอาหาร, ยานพาหนะสำหรับทะเลทราย
Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle. Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle.สามีคุณฝ่าฝืนกฏรักษาความปลอดภัย และขโมยรถติดอาวุธของกองทัพมา
Bartolo, Pierre must remain, for his comrades and ourselves, what he is: a hero.O.A.S. คือ กองกำลังติดอาวุธลับเพื่อต่อต้านการแยกประเทศแอลจีเรีย บาร์โตโล่ ปิแอร์ สำหรับมิตรสหายและพวกเราเขาคือ:
We've received reports of Umbrella Corporation dispatching armed guards and troop carriers.พวกเราได้รับรายงาน เกี่ยวกับปริษัทอัมเบลล่า... . ...ส่งคนติดอาวุธ และรถบรรทุกกองกำลัง
Drugs, armed robbery, manslaughter...ยา โจรปล้นติดอาวุธ ฆ่าคนไม่เจตนา
'... the armed forces will be called in to provide backup and assistance.'... หน่วยติดอาวุธถูกเรียกตัวเพื่อ เสริมกำลังและคอยให้ความช่วยเหลือ'
Even now, orders are being shouted into telephones and men with guns will soon be on their way.แม้แต่ตอนนี้, ยังคงมีคำสั่ง ตะโกนก้องสู่โทรศัพท์... ...ให้หน่วยติดอาวุธบุกเข้ามาอีกไม่นาน.
Hidden in the mountains, armed men are still fighting the new Fascist regime.ผู้คนต่างเร้นกายอยู่ในหุบเขาลึก เหล่ากองกำลังติดอาวุธยังคงต่อสู้ เพื่อลัทธิฟาสซิสต์ใหม่
I just came in here to get some ice cream for my wife.แต่ผมไม่ได้ติดอาวุธหรอก
I'm tired of reacting to the moves of agent Lundy and his super posse.ผมเบื่อจะเต้นตามจนท.ลันดี้ กับกองกำลังติดอาวุธของเขาแล้ว
But everybody doesn't have a vacant sense of morality and an assault with a deadly weapon charge on their record.แต่ทุกคนไม่ได้มีศีลธรรม และพบประวัติเป็นนักฆ่าติดอาวุธร้ายแรง
There's a southern egress with two armed guards and by the garage exit, three more.มียามติดอาวุธ 2 คนที่ทางออกทิศใต้ ตรงประตูโรงรถมีอีก 3
We got a heavily armed group holed up in an abandoned Church... with top-ranking EU officials as hostages.เราพบกลุ่มติดอาวุธร้ายแรงหลบซ่อนในโบสถ์ร้าง ...กับตัวประกันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ EU
Need gunships on station ASAP!ขอเครื่องติดอาวุธจัดการมันเร็ว
In 2001 began active duty with the renowned SO 19 armed response unit.ปี 2001เริ่มด้วยงานโต้ตอบศัตรูติดอาวุธ
Give me a team deployment plan.ขอแผนกองกำลังติดอาวุธฉันหน่อย
Four more are arming up,ออกจากเซลฟริจแล้ว อีกสี่ลำกำลังติดอาวุธอยู่
We'll call for a gunship when we get there. Lead the way, R2.เราจะเรียกยานติดอาวุธมารับตรงนั้น นำทางไป อาร์ทู
Originated in South Chicago, big arms deal led back here.เริ่มต้นเกิดขึ้นในชิคาโกใต้ หัวหน้ากองกำลังติดอาวุธกลับมาอยู่ที่นี่
Five months in Her Majesty's armed forces as a medic.ห้าเดือนในการรับใช้สมเด็จราชินี เป็นแพทย์ประจำกองกำลังติดอาวุธ
If this guy's got half a brain, he's going to be cautious and armed.หมอนี่ไม่ค่อยฉลาด เขาจะใช้ความระมัดระวังและติดอาวุธ
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้
Don't get a gun. Why would he bear arms?อย่าไปเอาปืนมานะ ทำไมเขาต้องติดอาวุธด้วย
Everyone in this room is armed and dangerous, yourself included.ทุกคนในห้องนี้ เหมือนติดอาวุธและอันตราย รวมทั้งคุณด้วย
Got a visual on a heavily-armed commando unit led by juma himself.พบกับกองกำลังติดอาวุธหนัก หน่วยคอมมานโดนำโดยจูม่าเอง
Got a visual on a heavily armed commando unit lead by Juma himself.และเห็นกองกำลังติดอาวุธหนัก นำโดยจูม่าเอง
"Six hours ago, I ordered our armed forces"เมื่อ 6 ชั่วโมงก่อน ฉันได้สั่งกองกำลังติดอาวุธ
Eight hostiles, heavily armed; got to assume there's more inside the trucks.คนร้าย 8 คน ติดอาวุธหนัก ผมว่ายังมีมากกว่านี้อีกในรถบรรทุกนั่น
Hodges, munitions team, security.ฮอตเจ็ส ทีมติดอาวุธ รักษาความปลอดภัยอยู่
Two guards armed with automatic weapons.มียามสองคน ติดอาวุธออโตเมติก
Our search was stopped by armed mercenaries on Starkwood's base.การค้นหาถูกหยุด\ โดยทหารรับจ้างติดอาวุธ ของสต๊าควูด
At which point we have a war on our hands against 1,500 mercenaries armed with bioweapons.ณ ตอนนี้ เรามีสงครามอยู่ในบ้านของเรา ต้องรับมือกับทหารรับจ้าง 1500 นาย ที่ติดอาวุธชีวะภาพ
Armed hostile in the back room holding a hostage.ผู้ร้ายติดอาวุธ จับตัวประกันอยู่ด้านหลังห้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดอาวุธ
Back to top