ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outfitted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outfitted*, -outfitted-

outfitted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outfitted (adj.) ติดอาวุธ Syn. equipped, loaded Ops. unarmed, unprotected

outfitted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei

outfitted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แต่งตัวรัดกุม[X] (taengtūa ra) EN: safely attired ; properly outfitted FR:
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem ) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers FR: soldat en tenue de combat [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outfitted
Back to top