ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดต่อกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดต่อกัน*, -ติดต่อกัน-

ติดต่อกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดต่อกัน (adv.) consecutively See also: continually Syn. ต่อเนื่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition
adjacent(อะเจ' เซินทฺ) adj. ใกล้,ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน, Syn. adjoining)
batter {batteredvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batters}vt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
catena(คะท''นะ) n. อนุกรมที่ติดต่อกัน,สายโซ่ -pl. catenae
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
communicable(คะมูน'นะคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถติดต่อกันได้,ช่างพูด., See also: communicability n. -S...
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') {corresponded,corresponding,corresponds} vi. ตรงกัน,ลงรอยกัน,เหมือนกับ,มีลักษณะเช่นเดียวกัน,ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree ###A. differ
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement,conformity
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding
cursive(เคอ'ซิฟว) adj. ติดต่อกันไป (เหมือนคัดลายมือ) n. อักษรคัดลายมือ, See also: cursiveness n.
dbase(ดีเบส) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ได้รับความนิยมมากสมัยหนึ่งในด้านการจัดการฐานข้อมูล (database management) ได้รับการพัฒนาติดต่อกันมาหลายรุ่น (version)
ddp(ดีดีพี) ย่อมาจาก distributed data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย) หมายถึง การประมวลข้อมูลในหน่วยงานที่มีหลายสาขา และ การทำงานเป็นแบบต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างมีข้อมูล แต่อาจมีการเชื่อมติดต่อกันโดยการสื่อสารข้อมูล (data communications) ดีดีพี ย่อมาจาก Drug Data for Pharmacist
deuce(ดูซฺ) n. ไพ่ 2 แต้ม,เต๋า2แต้ม,คะแนนเสมอกันที่ชนะได้ด้วยการทำคะแนนนำติดต่อกัน2เกม,ปีศาจ,ผี,ผีสาง adj., Syn. devil,dickens
flow(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวียน,ออกจาก,หลั่ง,มีประจำเดือน,ดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดต่อกัน,เต็มไปด้วย,ขึ้น,ปลิว,ปลิวสะบัด,โบกสะบัด vt. ทำให้ไหล,ท่วม,ไหลบ่า. n. การไหล,การไหลเวียน,สิ่งที่ไหล,กระแสน้ำ,การไหลบ่า,การหลั่ง,การมีประจำเดือน,การเคลื่อนตัวของพลังงาน,ลูกศรช
fusilade(ฟิว'ซะเลด,-ลาด) n. การระดมยิงพร้อมกัน,การปล่อยออกมาอย่างโหมระดม. vt. ระดมยิง,โหมระดม,โหมโจมตีติดต่อกัน
incessant(อินเซส' เซินทฺ) adj. ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง, ติดต่อกัน., See also: incessantly adv.
incommunicable(อินคะมิว' นะคะเบิล) adj. ติดต่อกันไม่ได้, ถ่ายทอดออกเป็นคำพูดไม่ได้, ไม่ชอบพูดจา., See also: incommunicability, incommunicableness n. incommunicably adv.
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability,intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.
intercourse(อิน'เทอคอร์ส) n. การติดต่อกัน,การไปมาหาสู่กัน,การแลกเปลี่ยนความคิดกัน,การร่วมประเวณี., Syn. intercommunication
interdict(อินเทอไดทฺ') n. คำสั่งห้าม,กฎหมายที่เป็นคำสั่งห้าม,ข้อห้าม,การห้าม. vt. ห้ามขัดขวางโดยการทิ้งระเบิดติดต่อกัน., See also: interdictor n., Syn. prohibit
metastasis(มะแทส'ทะซิส) n. การย้ายของโรคหรือเชื้อหรือเซลล์จากส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งที่ไม่ติดต่อกันโดยตรง., See also: metastatic adj. pl. metastases
noncommunicable(นอนคะมิว'นิคะเบิล) adj. ไม่ติดต่อกันได้
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
sequent(ซี'เควินทฺ) adj. ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน,ตามลำดับ,ตามมา,เป็นผลที่ตามมา n. สิ่งที่ตามมา,ผลลัพธ์,ผล, See also: sequently adv.
sequential(ซีเควน'เชิส) adj. ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน,ที่ตามมา,เป็นผลลัพธ์,เป็นผลที่สุด, See also: sequentiality n.
sign(ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง
star networkข่ายงานแบบดาวเป็นรูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องปลายทาง (terminal) จะสื่อสารติดต่อกัน โดยผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางเรียกว่า เครื่องบริการ ดู ring network เปรียบเทียบ
telepathy(ทะเลพ'พะธี) n. โทรจิต,การถ่ายทอดจิต,การติดต่อกันทางใจ, See also: telepathic adj.
tipple(ทิพ'เพิล) vt. จิบเหล้า (มักติดต่อกัน) vi. ดื่มเหล้า (มักเป็นนิสัยหรือมากเกินไป) n. เหล้า., See also: tippler n., Syn. booze,drink
wordless(เวิร์ด'ลิส) adj. เงียบ,ไม่พูด,ไม่มีถ้อยคำ,พูดไม่ออก,ติดต่อกันด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การพูดหรือถ้อยคำ,wordlessly adv., See also: wordlessness n., Syn. speechless,silent
English-Thai: Nontri Dictionary
articulate(adj) ที่ติดต่อกัน,ที่เป็นข้อ,ที่เป็นปล้อง
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
coherent(adj) ติดต่อกัน,เชื่อมโยงกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน
communicable(adj) ซึ่งสามารถติดต่อกันได้
connect(vi,vt) ติดต่อกัน,เกี่ยวข้อง,เกี่ยวดอง,ต่อเนื่อง,สัมพันธ์
connective(adj) ซึ่งติดต่อกัน,ซึ่งเกี่ยวดองกัน,ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
consecutive(adj) เป็นลำดับ,ติดต่อกัน,ซึ่งต่อเนื่องมา,ซึ่งตามกันมา
contagious(adj) แพร่หลายง่าย,เป็นโรคติดต่อ,ติดต่อกันได้
contiguity(n) ความใกล้ชิด,การประชิด,การเชื่อมติด,การติดต่อกัน
contiguous(adj) ใกล้ชิด,ติดกัน,ติดต่อกัน,เชื่อมติด,ประชิด
continuous(adj) ติดต่อกัน,สืบเนื่องกัน,ต่อเนื่องกัน,ไม่ขาดสาย
cursive(adj) ติดต่อกันไป,ติดกันไป
desultory(adj) ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่ติดต่อกัน,ข้ามๆไป
incoherence(n) ความไม่ติดต่อกัน,ความไม่เกาะกัน,ความร่วน
incoherent(adj) ไม่ติดต่อกัน,ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่เกาะกัน,ซึ่งร่วนซุย
incommunicable(adj) ติดต่อกันไม่ได้,สื่อสารกันไม่ได้
infectious(adj) ติดต่อกัน,ระบาดถึงกัน,แพร่เชื้อ,ลาม
septic(adj) ซึ่งติดเชื้อ,ซึ่งติดต่อกัน
sequent(adj) ซึ่งติดต่อกัน,ตามลำดับ,ซึ่งต่อเนื่องกัน
serial(adj) เป็นตอน,เป็นอันดับ,ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน
telepathy(n) การติดต่อกันทางจิต
transact(vt) ติดต่อกัน,จัดการ,ทำการค้า,ทำธุรกิจ
transaction(n) การติดต่อกัน,ธุรกิจ,การซื้อขาย
unbroken(adj) ไม่แตก,เป็นทิว,ติดต่อกัน,ไม่เสียหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjoining ownersบรรดาเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arcadeโค้ง, ติดต่อซึ่งกันและกันเป็นข่ายโค้ง, ส่วนโค้งติดต่อกัน, ทางโค้ง [การแพทย์]
Aridic แอริดิก สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]
Constantอย่างติดต่อกันไป,มีมาตลอด,คงที่,ค่าคงที่ [การแพทย์]
Correspondenceการติดต่อกันทางจดหมาย [TU Subject Heading]
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Drip Irrigation การให้น้ำแบบหยด วิธีการให้น้ำแก่พืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลาย จุดบนผิวดิน หรือในเขตรากพืช โดยการปล่อยน้ำไหลเป็นหยด ๆ ติดต่อกัน [สิ่งแวดล้อม]
Epileptic Fits, Repeatedอาการชักติดต่อกัน [การแพทย์]
histogramฮิสโทแกรม, กราฟที่แสดงการแจกแจงความถี่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงติดต่อกันบนแกนนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
peristalsisเพอริสตัลซิส, การหดตัวของกล้ามเนื้อของทางเดินอาหาร ซึ่งหดตัวเป็นช่วง ๆ ติดต่อกัน ทำให้อาหารเคลื่อนที่และช่วยในการย่อยอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Town House ตึกแถว อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่ สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sign (vt.) ติดต่อกันด้วยสัญญาณ See also: ส่งสาร
correspond (vi.) ติดต่อกันทางจดหมาย See also: โต้ตอบจดหมาย
radio (vt.) ติดต่อกันทางวิทยุ
under-the-table (adv.) ติดต่อกันอย่างลับๆ See also: เป็นส่วนตัว
batter (vt.) ทุบตีติดต่อกัน See also: ตีติดต่อกัน, โจมตีติดต่อกัน Syn. beat
batter down (phrv.) ทุบตีติดต่อกัน See also: ทำร้ายหรือทำลายอย่างต่อเนื่อง
block (n.) ช่วงตึก, [แถวติดต่อกันของอาคาร]
continuous (adj.) ซึ่งติดต่อกัน See also: ซึ่งต่อเนื่องกัน Syn. uninterrupted
correspondence (n.) การติดต่อกันทางจดหมาย
day in day out (adv.) ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานาน See also: ไม่หยุดหย่อน, ไม่เว้นแต่ละวัน Syn. every day
every day (adv.) ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานาน See also: ไม่หยุดหย่อน, ไม่เว้นแต่ละวัน
intercourse (n.) การติดต่อกัน See also: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การพูดคุยกัน, การปฏิสัมพันธ์กัน Syn. communication, contact
low drumbeat (n.) การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน
persistently (adv.) อย่างติดต่อกัน See also: อยู่เรื่อยไป, ตลอดเวลา Syn. frequently, interminably
pitter-patter (n.) เสียงเคาะเบาๆ ติดต่อกันรวดเร็ว See also: เสียงเปาะแปะเบาๆ Syn. patter, tap
pitter-patter (vi.) เกิดเสียงเคาะเบาๆ ติดต่อกันอย่างเร็ว See also: เกิดเสียงเปาะแปะเบาๆ
pitter-patter (adv.) ด้วยเสียงเคาะเบาๆ ติดต่อกันอย่างเร็ว
ruffle (n.) การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน Syn. low drumbeat
ruffle (vt.) การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน
under-the-table (adj.) ซึ่งติดต่อกันลับๆ See also: ซึ่งทำอย่างลับๆ Syn. secret, underhand
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How do you all communicate?พวกคุณทั้งหมดติดต่อกันได้อย่างไร
See you laterแล้วเจอกันนะ ไว้ติดต่อกันอีกนะ
You two don't have much contactคุณทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันมากนัก
We should try to contact moreพวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
Don't forget to keep in touchอย่าลืมติดต่อกันไปเรื่อยๆ นะ
We'll be in touch very soonพวกเราจะได้ติดต่อกันเร็วๆ นี้แหล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You press three times on the chest. With force.เธอออกแรงกดตรงบริเวณหน้าอก ติดต่อกัน 3 ครั้ง
I knew that they were... connecting, but I promised I wouldn't say anything.ฉันรู้ว่าพวกเขา... ติดต่อกัน แต่ฉันสัญญาเอาไว้ว่าจะไม่พูดอะไร
Did you know someone entered three incorrect passwords in a row into your computer last month?คุณรู้ไหมว่า มีคนใส่รหัสผิด 3 ครั้ง ติดต่อกัน ในคอมของคุณเดือนที่แล้ว
Last they heard from him was two days ago.ติดต่อกันครั้งสุดท้าย เมื่อ2 วันก่อน
But I had no idea he would ever hurt someone.ติดต่อกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหรครับ?
I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent, and you want me to reach somebody !จนผมสงสัยว่าทวีปนี้... แม่ง ไม่มีใครคุยติดต่อกัน บ้างรึไง? แล้วจะให้ผม ติดต่อใครสักคนเนี่ยนะ
You almost missed... my all-time, world record seventh derby in a row. Easy, Rasta.- การทำสถิติโลกตลอดกาลของฉัน 7 ครั้งติดต่อกัน
Having contact between the generations.มีการติดต่อกันระหว่างรุ่น
So, you know, I hope we keep in touch, you know.คือว่า เราคงได้ติดต่อกันนะ
Who'd you think the school board was gonna believe some cheating little brat who's just trying to cover his own ass or the man who's been leading this school to victory for 25 years?นายคิดว่าพวกบอร์ดบริหารนั้นจะเชื่อใครมากกว่ากัน ระหว่างพวกที่แค่ต้องการรักษาตัวรอด กับคนที่ทำให้โรงเรียนนี้ชนะเลิศติดต่อกันมาได้ 25 ปี?
Some cross-synaptic firing, as well as signs of recent trauma with fresh fibrotic scarring throughout the cortex.การติดต่อกันระหว่างเซลล์สมอง เเละร่องรอยการกระทบกระเทือน พร้อมรอยแผลเป็นใหม่ๆ ทั่วทั้งสมองส่วนนอก
It'll just be a little fun between buddies, you know. And you'll never have to call me.นายนี่ขำดีว่ะ ผมไม่ผูกมัด ไม่ต้องติดต่อกันอีก
The central portion of the city is blacked out from radio communication due to damaged power lines and electrical failure.โดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองนั้น วิทยุสื่อสารไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้ เนื่องจากระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
So keep together, maintain radio contact.ดังนั้น รวมกลุ่มกันไว้ เราจะติดต่อกันทางวิทยุ
She was employee of the month for 11 months in a row.เธอเป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือน ติดต่อกันถึง 11 เดือน
Well, this will come as no big surprise to anybody, but our employee of the month for the second straight month is...เอาล่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องที่เซอร์ไพรส์ อะไรมากมายกับทุกคนนัก แต่พนักงานดีเด่นประจำเดือนของเรา ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ได้แก่...
He's been here for three weeks. He shows absolutely no signs of slowing down.เขาชนะติดต่อกันถึง 3 อาทิตย์ เขาแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครล้มตำแหน่งแชมป์ได้
Friend, this letter is long over due. Coming through on the 24th. Drop me a line say if your there.ไงเพื่อน ไม่ได้ติดต่อกันมานาน จะไปแถวๆ นั้นวันที่ 24 ตอบกลับซัก 1 บรรทัดก็ได้ถ้านายอยู่ที่นั่น ลงชื่อ แจ๊ค
We can use this until you get a new phone.เราจะใช้นี่ติดต่อกัน จนกว่าคุณจะซื้อโทรศัพท์ใหม่
Fiery newcomer Juno's consecutives wins are the hope for all Zerg players.จูโน่ นักเล่นหน้าใหม่ไฟแรงที่ เอาชนะติดต่อกันมาหลายรอบ 650 01: 09: 24,320
Now, did you or did you not write to each other?เดี๋ยวนี้แม่ยังได้เขียนจดหมายติดต่อกันรึเปล่า?
We are all connected.เราทุกคนต้องติดต่อกันให้ได้
It might be contagious.เพราะมันติดต่อกันได้
Phillip Brooks was pastor of this church for 22 consecutive years.ฟิลลิปบรูคส์เป็นบาทหลวงของ โบสถ์นี้สำหรับ 22 ปีติดต่อกัน
This is the third consecutive year...นี่เป็นสามปีติดต่อกัน
It is probably what these guys are using to talk to each other.พวกมันอาจจะติดต่อกันโดยทางนี้ก็ได้
He has a house?ยังติดต่อกันอยู่มั้ย?
[ Snorting Continues ](เสียงสูดดมติดต่อกัน)
Is she why you couldn't come home? How long's it been going on?เป็นเพราะเธอใช่มั๊ยคุณถึงไม่กลับบ้าน คุณติดต่อกันนานแค่ไหนแล้ว?
Last week, a number they say was one of his... was tracked connecting to a cell phone... registered to your guy.อาทิตย์ก่อน_BAR_ ได้ตรวจพบว่า มีการติดต่อกันระหว่าง_BAR_
Did he contact him, or didn't he?ตกลงติดต่อกันรึเปล่า
Dear Tohno Takaki-sama, I'm really sorry for not having contacted you in a while.ถึง โทโนะ ทาคาคิซัง ขอโทษนะที่ไม่ได้ติดต่อกันซะนาน
We have catching up to do, you and I.เรามีเรื่องต้องติดต่อกัน
Easy, the deal will be closed very soon.ทำอย่างลับๆล่ะ สิ่งที่เราติดต่อกันจะเสร็จในไม่ช้านี้
When you say "reconnect," you mean send her an e-mail or invite her to be my new facebook friend, right?ที่คุณพูดว่า"ติดต่อกัน" คุณหมายถึงให้ส่งอีเมล์หาเธอ หรือว่าชวนเธอเป็นเพื่อนใหม่ในเฟรชบุ๊ค ใช่มั้ย?
Take the earpiece. It's a communicator so we can keep in contact.เอาหูฟังไปด้วย มันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้เราติดต่อกันได้
All right, look, we need to reestablish contact with the buyer, explain to him what happened, and then set a new location for the exchange.เอาล่า ฟังนะ เราจำเป็นต้องติดต่อกันใหม่อีกครั้ง กับผู้ซื้อ อธิบายกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้น และหลังจากนั้นก็เลือกสถานที่ใหม่
Top prosecutor in the state three years in a row.อัยการที่เก่งที่สุดในรัฐ สามปีติดต่อกัน
Not only can we now put a face to these people, But we know they're communicating.ไม่เพียงแต่เรารู้ว่าพวกนี้เป็นใคร แต่เรารู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังติดต่อกันอยู่
What about when she held the retractor for six hours without moving?แล้วเรื่องที่เธอถือที่ง้างปากแผล6ชั่วโมงติดต่อกันล่ะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดต่อกัน
Back to top