ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำแหน่งหน้าที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำแหน่งหน้าที่*, -ตำแหน่งหน้าที่-

ตำแหน่งหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำแหน่งหน้าที่ (n.) post See also: position, rank Syn. ตำแหน่งงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
ex officio(เอคซฺ'อะฟิชิโอ) โดยตำแหน่งหน้าที่., See also: ex officio adj.
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform,work,do,
incumbent(อินคัม' เบินทฺ) adj. ซึ่งดำรงตำแหน่ง, ซึ่งมีหน้าที่, เป็นภารกิจ, ซึ่งวาง, พิงหรือขดอยู่ -n. ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่, See also: incum- bently adv., Syn. obligatory, lying
inductor(อินดัค'เทอะ) n. อุปกรณ์ที่ชักนำกระแสไฟฟ้าสลับ,ขดลวดชักนำ,ผู้เข้าประจำตำแหน่งหน้าที่
pastoraten. ตำแหน่งหน้าที่ของพระหรือบาทหลวง,พระ (เรียกรวมกัน) ที่อยู่ อาศัยของพระ., Syn. pastorage
ranking(แรง'คิง) adj. (ตำแหน่ง) อาวุโส,เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก,มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ
station(สเท'เชิน) n. สถานี,ที่ทำการ,สำนักงาน,สถานที่,ตำแหน่งหน้าที่,ฐานะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อาศัย,ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,จุดรังวัดปักเขต,เขตสำรวจ vt. ประจำ,ตั้งฐานปฎิบัติการ,ตั้งประจำ, See also: stational adj., Syn. location
tenure(เทน'เนียวเออะ) n. การครอบครอง,การครอบครองทรัพย์สิน,ระยะเวลาการครอบครอง,ฐานะมั่นคงของตำแหน่งหน้าที่., See also: tenurial adj., Syn. time,term,reign
tiara(เทีย'รา) n. ผ้าโพกศรีษะของชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ,มงกุฎขององค์สันตะปาปา,ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขององค์สันตะปาปา
English-Thai: Nontri Dictionary
EX ex officio(adj) โดยตำแหน่ง,โดยตำแหน่งหน้าที่
vicarage(n) ที่อยู่ของพระคริสต์,ตำแหน่งหน้าที่ของพระคริสต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
office๑. สำนักงาน, ที่ทำการ๒. ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retired personผู้เกษียณอายุ, ผู้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
top (n.) ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด
go sick (phrv.) ประกาศว่าไม่เหมาะสมกับการทำงานหรือตำแหน่งหน้าที่ Syn. fall ill, fall sick, report sick, take ill, take sick
impeach (vt.) กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ Syn. charge
politician (n.) ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง
swear in (phrv.) กล่าวคำปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่ See also: สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
under (prep.) รองลงมา (ตำแหน่งหน้าที่) See also: ต่ำกว่า, ระดับต่ำกว่า Syn. below, beneath, underneath Ops. over, above
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[Shrieking]ทุกคนที่กำลังจะขึ้นหาด! แจ้งตำแหน่งหน้าที่ด้วย!
I had a source says Nightflower people... were intentionally exposed to radiation while in the tunnels.เมื่อสองวันก่อน ท่านกล่าวสุนทรพจน์... ในเรื่องที่ท่านวิพากษ์เพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของวุฒิสมาชิกสแตฟฟอร์ด
But that source is dead now.นี่คุณกอร์ดอน เราทุกคนต่างมีตำแหน่งหน้าที่
Honestly, it is kind of fun. You know I'm beholden by duty to convey your blasphemy to the authority...จริงๆแล้ว มันก็สนุกดี ผมทราบซึ้งในตำแหน่งหน้าที่
But the file doesn't specify his occupation.แต่ไฟล์ไม่ได้ระบุตำแหน่งหน้าที่
Mayor lockwood and sheriff Forbes are being relieved of their duties.นายยกเทศมนตรีล็อควูด และนายอำเภอฟอร์บส กำลังจะถูกปลด ออกจากตำแหน่งหน้าที่
With dignified regard, Mr. McCoy, you ain't deputized.แต่ในแง่ของเกียรติภูมิ คุณไม่มีตำแหน่งหน้าที่
If your hard-ass reputation is worth that much to you. - This is a place of work.ถ้าตำแหน่งหน้าที่การงาน มีค่ามากสำหรับคุณ
I've sat back and watched all the corrupt, lazy men buy their way into this job and waste it.ผมนั่งลงและมองดูการทุจริต คอรับชั่น พวกเกียจคร้าน ซื้อตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำแหน่งหน้าที่
Back to top