ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำหนิติเตียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำหนิติเตียน*, -ตำหนิติเตียน-

ตำหนิติเตียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำหนิติเตียน (v.) reprimand See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว Ops. สรรเสริญ, ชมเชย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
reprehensively (adv.) อย่างตำหนิติเตียน
reprobative (adj.) ซึ่งตำหนิติเตียน See also: ซึ่งไม่อยมรับ
reproof (n.) การตำหนิติเตียน Syn. censure, rebuke, reprimand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำหนิติเตียน
Back to top