ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาลีตาเหลือก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาลีตาเหลือก*, -ตาลีตาเหลือก-

ตาลีตาเหลือก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลีตาเหลือก (adv.) hurriedly See also: hastily, speedily Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, ลุกลน Ops. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลีตาเหลือก (v.) hasten See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน Ops. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're scrambling to get the hell out before we get taken down and where are you?พวกเราตาลีตาเหลือกหาทางออกแทบแย่... ...ก่อนที่พวกเราจะจุดชนวนนั่น แล้วนายอยู่ไหนนะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาลีตาเหลือก
Back to top