ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามแบบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามแบบ*, -ตามแบบ-

ตามแบบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามแบบ (adv.) as an example See also: as an instance Syn. ตามแบบอย่าง
ตามแบบฉบับ (adj.) typical See also: representative, archetypal, characteristic, standard
ตามแบบอย่าง (adv.) as an example See also: as an instance Syn. ตามแบบ
ตามแบบแผน (adv.) according to regulations Syn. ตามกฎกติกา, ตามข้อกำหนด
English-Thai: HOPE Dictionary
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel
model(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
pro forma(โพรโฟร'มะ,โพร์ฟอร์'มะ) (Latin) ตามแบบ
proforma balance sheetn. งบดุลตามแบบ
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
regularly(เรก'กิวเลอลี) adv. โดยปกติ,ตามธรรมดา,เป็นประจำ,ตามแบบแผน
English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ
decimal(adj) ตามแบบทศนิยม,เกี่ยวกับทศนิยม
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม,ตามแบบแผน,ตามธรรมเนียม
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
typical(adj) ตามแบบอย่าง,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
afterตามแบบอย่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classic๑. (น.) คลาสสิก๒. (ว.) ตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
guided bend testการทดสอบดัดโค้งตามแบบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cope Rearrangementsการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายในโมเลกุลตามแบบของโคป [การแพทย์]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pro forma (adv.) ตามแบบ
eccentrically (adj.) อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม Syn. individualistically Ops. conventionally
figured (adj.) ซึ่งตกแต่งตามแบบที่ร่างไว้ See also: ซึ่งแสดงภาพหรือแผนภูมิ Syn. patterned
idiosyncratic (adj.) ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม See also: ที่ผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentric, individualistic Ops. conventional
individualistic (adj.) ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม See also: ที่ผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentric, idiosyncratic Ops. conventional
individualistically (adj.) อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentrically Ops. conventionally
patterned (adj.) ซึ่งตกแต่งตามแบบที่ร่างไว้ See also: ซึ่งแสดงภาพหรือแผนภูมิ
unconventional (adj.) ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม See also: ที่ผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentric, individualistic, idiosyncratic Ops. conventional
unconventionally (adj.) อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentrically, individualistically Ops. conventionally
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, as a celebrity, he has a vested interest in a clean image.ตามแบบฉบับของคนดัง เขาลงทุนในการสร้าง\ ภาพลักษ์แสนบริสุทธิ์
You'll honor me the way a wife is required to honor her husband.ตามแบบฉบับภรรยาให้เกียรติสามี
You know, Mr. Richards told me to keep an eye on you, but I think I'm gonna handle things my own way.คุณริชาร์ดบอกฉันแล้วว่าให้คอยจับตาดูนายไว้ แต่... ฉันว่าฉันจะจัดการนายตามแบบฉบับของฉัน ให้สะใจดีกว่า..
You work your way up, perfect your style till you are at the top, like Colosimo's Restaurant, best food, best service and best jazz in Chicago.คุณทำงานตามแบบของคุณ, ทำมันให้ดีที่สุด จนประสพความสำเร็จ, เหมือน ภัตตาคาร โคโลสิโม่ , อาหารดี บริการดี ดนตรีดีที่สุดใน ชิคาโก.
I'll tell my own stories.ฉันจะเล่าเรื่องตามแบบของฉัน
I love my children... and my husband. In my way, I mean..แล้วก็สามีฉัน ตามแบบของฉัน
Terek has always made doing his own killing a point of honour.เทเร็คมีวิธีฆ่าคนตามแบบของเขา
I think this is gonna be exactly like wizard's chess.ฉันว่านี่มันจะต้องเล่น ตามแบบหมากรุกพ่อมด
I loved her in my fashion.ข้ารักนางตามแบบของข้า.
I had that ring made out of one my mom wore before she died.ฉันสั่งทำแหวนวงนั้น... ...ตามแบบแหวนที่แม่ฉันใส่ ก่อนที่ท่านจะเสียเชียวนะคะ
And, if you like, at this time, I can refer you to a funeral home... so you can begin making your own arrangements.และถ้าตอนนี้คุณต้องการมองหาบริษัทจัดงานศพ ฉันขอเสนอฟิวเนอรัลโฮม คุณสามารถเริ่มจัดการตามแบบที่คุณต้องการ
Frankly, I haven't a clue which way the jury will rule.พูดตรงๆ,ฉันไม่มีสิทธิ์ตัดสิน ตามแบบของคณะลูกขุน.
She's gonna walk away, go off and live her American dream.เธอก็จะเดินจากไป ใช้ชีวิตตามแบบฝันในอเมริกา
I'm fine,by the way.ฉันสบายดี,ตามแบบของฉัน
Mr. St. Nigel has been the victim of a series of attempts and threats on his life by a crazed stalker.คุณเซนต์นิเกิลเคยเป็นเหยื่อ ของชุดของความพยายามและอุปสรรคในชีวิตเขา เดินตามแบบไร้เหตุผล
Life has its poetry, doesn't it?ชีวิตงดงามตามแบบของมัน จริงมั๊ย?
It's a guitar.ผมกำลังเฝ้าตามแบบห่างๆ
You should let go of your son and let him live his life!คุณควรจะปล่อยลูกชายของคุณไป แล้วให้เขาใช้ชีวิตตามแบบของเขา!
Some of us are privileged enough to vent to you in the boys' room stall, and the rest of us just have to settle for less conventional methods.พวกเราบางคนยังได้โอกาส ที่จะระบายกับเธอในห้องน้ำเด็กผู้ชาย และพวกเราที่เหลือก็แค่รับมือ ตามแบบแผนที่ปฏิบัติกันมา
I suppose you do understand that you have a baptised Christian... to marry my daughter, right?ฉันเดาว่าเธอเข้าใจถึงเรื่องที่ต้องล้างบาปตามแบบคลิสเตียน... เพื่อแต่งกับลูกสาวฉัน,ถูกไหม?
Shasta, you are ready to take your place in your long lineage of great Alaskan lead dogs.เชสต้า เธอพร้อมที่จะ เข้ารับหน้าที่ ตามแบบอย่างอันยาวนาน ของสุนัขตัวนำแห่งอลาสก้าแล้ว
The game- it follows a pattern.เกมส์นี้เป็นไปตามแบบแผน
Welther: Probably get reversed engineered. by someone to recreate your A.I. for their needs.น่าจะมีคนรื้อเครื่องมันดูเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ ตามแบบที่พวกเขาต้องการนะ
But around these parts, traditional increasingly means irrelevant.แต่ภูมิภาคแถบนี้ ไม่เห็นความสำคัญ ของการทำตามแบบแผนอยู่แล้ว
We've moved into your house, and we're going through every single thing your family owns.เราย้ายมาบ้านคุณ และเราก็จะทำทุกๆอย่างตามแบบแผนของบ้านคุณ
You have to do your treatment.คุณรักษาตามแบบของคุณไป
Look. Let's not taint the beauty of the story.ผมหมายความว่า เราควรจะปล่อยให้เรื่องมันสวยงาม ตามแบบฉบับของมันสิ
Traditional fit, sir.พอดีตามแบบดั้งเดิมครับ
But God made man in his image.พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบของพระองค์
Then God would be pretty fucked up to make man in his image.พระเจ้าคงจะโคตรงานหนักเลยนะ ในการสร้างสร้างมนุษย์ตามแบบของพระองค์เนี่ย
I'll set you straight the gangster's way.ชั้นจะจัดการแกตามแบบนักเลง
The internals, wiring and switches all custom-made, lined with a common conductor.เดินสายภายในกับสวิทช์... ...สร้างตามแบบเรียงรายกัน ด้วยสื่อไฟฟ้าสามัญ
Standard isuue tracking deviceอุปกรณ์ติดตามแบบมาตรฐาน
If this model were followed by every society, the planet wouldn't have 900 million vehicles, as it does today, but 5 billion.ถ้าทุกสังคมทำตามแบบจำลองนี้ ดาวเคราะห์ดวงนี้คงไม่ได้มีรถยนต์ เพียงแค่900 ล้านคันดังเช่นทุกวันนี้ แต่จะมีถึง 5 พันล้านคัน
Yes, and that's sort of the idea.ใช่ นั่นแหละ ตามแบบที่ต้องการให้เป็น
Try to ink out. Come here, have a drink.พยายามทำตามแบบคนอื่นๆหาไรมาดื่ม
All you have to do is follow the steps.ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือ ทำตามแบบ
Well...tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically... ..as a method of coping.เอ่อ มีผลการทดสอบแสดงว่าเด็กภายใต้แรงกดดันปานกลาง มีแนวโน้มที่จะ เรียนรู้การปรับตัวเอง ด้วยวิธีทำตามแบบอย่าง
Don't- - Just easy. Okay, okay, good.ขาแกสบายมาก แค่ทำตามแบบนั้นต่อเนื่อง
He's done everything the same. Let's nail him.เขาทำทุกอย่างตามแบบที่เคยทำ จับเขาเลย

ตามแบบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตามแบบ English: to apply to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามแบบ
Back to top