ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามระเบียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามระเบียบ*, -ตามระเบียบ-

ตามระเบียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามระเบียบ (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามกฎกติกา, ตามข้อกำหนด
English-Thai: HOPE Dictionary
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
English-Thai: Nontri Dictionary
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ,มีเหตุผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regularityความถูกต้องตามระเบียบ, ความสม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arranged (adj.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ Syn. well-organized Ops. disordered
desultoriness (n.) การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ Syn. disorganization
intrapreneur (n.) ลูกจ้างบริษัทที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
irregularity (n.) การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ Syn. disorganization, desultoriness
Methodist (n.) ผู้ยึดตามระเบียบ
ordered (adj.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ Syn. well-organized, arranged Ops. disordered
regularise (vt.) ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ See also: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
regularize (vt.) ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ See also: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
well-organized (adj.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ Syn. arranged Ops. disordered
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Belle, of course, went M.I.A.หายเข้ากลีบเมฆ ตามระเบียบ เดี๋ยวนะ ฆ่าแม่ตัวเองเรอะ ?
We kept him overnight as a courtesy, but come on.เราัรับตัวเขาไปดูแลให้ ตามระเบียบ เร็วเข้าหน่อย
I want everything done by the book, okay?ผมต้องการทำทุกอย่าง ตามระเบียบ เข้าใจนะ
FBI regs are that Bernard should put all meetings on the books, even social.ตามระเบียบของเอฟบีไอ เบอร์นาร์ดควรจะลงบันทึก การนัดหมายทุกอย่าง แม้จะเพื่อการสังสรรค์
If that goes off, what's your protocol?ตามระเบียบข้อปฎิบัติ คุณมีขั้นตอนยังไงบ้าง
Whatever this is, it's locked down pretty tight. Any idea who these guys are?ตามระเบียบปฏิบัติการ
As far as the U.S. government is concerned, they're AWOL.ตามระเบียบราชการแล้ว ถือว่าทั้งคู่ขาดงานโดยไม่มีใบลา
Same formality and red tape.ตามระเบียบเเละขั้นตอนเดิม
Standard infiltrate and extract.ตามระเบียบแทรกซึม และชิงตัวประกัน
Orderlies to admitting.ตามระเบียบแล้ว ต้องรับเข้ารักษาตัว
Purely as a matter of routine, you know.ก็ตามระเบียบขั้นตอนละนะ
Yes, Frith. It's purely a formality.- ใช่ ฟริธ ก็ตามระเบียบขั้นตอนน่ะ
That's just going by the book.นั่นมันตามระเบียบการ
The selection committee is just a formality.คณะกรรมการที่ถูกเลือก เป็นไปตามระเบียบ
Under Department "W" provisions, it is unlawful to kill a worker without just cause.โดยไม่มีเหตุผลสมควร ตามระเบียบการประกันธุรกิจ
I expect you've heard he's gone into the regulars.ฉันคาดว่าคุณจะได้ยินว่า เขาไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
Ok, everybody, you can restเอาล่ะ ทุกคน ตามระเบียบพัก
I must follow the procedures.ผมคงต้องปฏิบัติตามระเบียบ
I found three yesterday that weren't. You know who you are.เมื่อวานฉันเห็นอยู่ 3 เตียงที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ รู้ตัวเองดีอยู่แล้วนะว่าใคร
Let me just run through a couple of standard Q and A.เดี๋ยวผมต้องถามอะไรสองสามอย่าง ตามระเบียบ
By the book mr. Morgan.ทำตามระเบียบน่ะ คุณมอร์แกน
One--E.R. Routinely tests for drugs.1.แผนกฉุกเฉินตรวจ\ การใช้ยาเสพติดตามระเบียบแล้ว
That's not a fair assessment. He followed his orders to the letter.มันไม่เป็นการประเมินที่ไม่เป็นธรรมไปหน่อยเหรอ เขาได้ทำตามระเบียบแล้วทุกอย่าง
I'm just following orders to the letter.ผมทำตามระเบียบ ต้องเป๊ะๆ
Now tell them he needs to land at the north end of the tarmac and follow emergency protocol.ตอนนี้ บอกพวกเขาไปว่าให้ลงจอด ที่ตอนบนสุดของลานบิน และทำตามระเบียบการฉุกเฉิน
Well, I guess if that's what he wants...ก็ ยินดีด้วยไปตามระเบียบ
I - I think they're all in order.ผม-ผมคิดว่าทั้งหมดนั่น เป็นไปตามระเบียบ
No, nothing whatsoever, sir, strictly professional.ไม่ ไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้น ครับท่าน ทุกอย่างเป็นไป ตามระเบียบวิชาชีพ
It's really just a formality, William.- แค่ทำตามระเบียบน่ะ
Everyone please exit the area in a calm and orderly fashion.ทุกคนกรุณาออกไปจากบวิเวณ อยู่ในความสงบ และอยู่ในตามระเบียบ
Just formalities.ก็ตามระเบียบนั่นแหล่ะ...
So protocol is that she goes back to work.ดังนั้น ตามระเบียบคือเธอกลับไปทำงานได้
From now on, you follow the rules.จากนี้ไป นายต้องทำตามระเบียบ
Mobilize FEMA with full radiation protocol.ระดมกำลังหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบการช่วยเหลือผู้โดนสารกัมมันตรังสี
In a crisis, we should stick to protocol.ในสถาการณ์ฉุกเฉิน เราควรยึดตามระเบียบการ
Officer Parker followed procedure and prevented a murder.จนท.ปาร์คเกอร์ ทำตามระเบียบปฏิบัติ และเป็นการป้องกันเหตุฆาตกรรม
And they reported to a case officer named Hauffe for orders.และพวกเขารายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่คดี ชือ เฮ้าฟ์ ตามระเบียบ
To reacquaint you, there's the bathroom, kitchen, and, of course, our bedroom.โอเค... แนะนำตามระเบียบ นั่นคือห้องน้ำ ห้องครัว และแน่นอน ห้องนอนของพวกเรา
From now on, you must strictly observe military discipline. Understand?เจ้าต้องทำตามระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัดเข้าใจนะ?
And based on protocol, with these infractions, she should be demoted... to garbage.ถ้าดูตามระเบียบการ ฝ่าฝืนกฎมากขนาดนี้ เธอต้องถูกลดขั้น ..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามระเบียบ
Back to top