ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามที่เป็นจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามที่เป็นจริง*, -ตามที่เป็นจริง-

ตามที่เป็นจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามที่เป็นจริง (conj.) in fact See also: really, truly, as a matter of fact, in reality Syn. โดยความเป็นจริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
literal (adj.) ตามที่เป็นจริง See also: แท้จริง Syn. truthful, exact, reliable
say a mouthful (idm.) พูดได้ตรงตามที่เป็นจริงSee also: พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามที่เป็นจริง
Back to top