ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวเลือก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวเลือก*, -ตัวเลือก-

ตัวเลือก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเลือก (n.) choice See also: selectness
ตัวเลือก (n.) choice See also: selectness
English-Thai: HOPE Dictionary
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
omrโอเอ็มอาร์ย่อมาจาก optical mark reader หรือที่แปลว่า เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
optical mark readerเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OMR (อ่านว่า โอเอ็มอาร์) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
option๑. การเลือก๒. ทางเลือก๓. ตัวเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
selection (n.) ตัวเลือก See also: รายการให้เลือก Syn. choice, assortment, range, list
alternate (adj.) ที่เป็นตัวเลือก Syn. alternative
alternative (adj.) ที่มีตัวเลือก See also: รอง, สำรอง
between (prep.) กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง
default (n.) ค่าที่เลือก หรือตัวเลือกอัตโนมัติ (ทางคอมพิวเตอร์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you are caught or Han catches you... suicide pill is a much better option than what you face.ถ้าคุณจะถูกจับหรือฮันจับคุณ ... ยาฆ่าตัวตายดีกว่ามาก ตัวเลือก กว่าสิ่งที่คุณเผชิญ.
Option A-- you kill me right here and now.ตัวเลือก A คุณฆ่าผมทิ้งเดี๋ยวนี้เลย
My choices that have cast me adrift.ตัวเลือกของฉันว่า ได้ทิ้งฉันลอย
What are our options?ตัวเลือกของพวกเราล่ะ?
His choice wasn't wrong.ตัวเลือกของเขา มันไม่ได้ผิดเลย
Any of the other choices would have found that job impossible and the magazine would have suffered.ตัวเลือกคนอื่นๆก็ทำงานนี้ไม่ได้ และนิตยสารจะได้รับผลกระทบ
The point is, Frodo you'll be all right.ตัวเลือกคือ โฟรโด... ..... ......
A choice must be made.ตัวเลือกต้องถูกเลือก
In 60 seconds the choice will be made for you.ตัวเลือกถูกสร้างเพื่อคุณ
Choices get made, and things happen because of them.ตัวเลือกถูกเลือกแล้ว และอะไรๆเกิดขึ้นเพราะมัน
Option B, Brandon goes up to the penitentiary and gets his rectum resized about yay big.ตัวเลือกที่ 2 แบรนดอนติดคุก และถูกอัดถั่วดำ ด้วยข้าวหลามหนองมนกระบอกใหญ่
The choices I make?ตัวเลือกที่ชั้นสร้างงั้นเหรอ
That's the choice you have to make.ตัวเลือกที่นายต้องเลือก นายต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้
Choices that maybe were mistakes?ตัวเลือกที่มันอาจจะผิด
The option is to receiving an heirline not some rotten eggs and and would have to death with him.ตัวเลือกที่ว่า ทั้งหัวเถิก แถมยังมีกลิ่นเหมือนไข่เน่าเนี่ยนะ ต่อให้ตายข้าก็ไม่เลือก
The only obvious choice in the room.ตัวเลือกที่เด่นชัดที่สุด ในห้อง
Based on your choice of women,ตัวเลือกพื้นฐานของผู้หญิง
So many options, so little time.ตัวเลือกมากดังนั้นเวลาน้อยดังนั้น.
A "not talk".ตัวเลือกอื่นถ้าจะไม่ตอบเหรอ
The only candidate within range.ตัวเลือกเดียวที่อยู่ในเขตนี้
Option number one, or... option number two.ตัวเลือกแรก หรือ... .
Option A, Brandon takes the deal.ตัวเลือกแรก แบรนดอนรับข้อตกลง
Our first choice, olivia burke, accepted our invitation.ตัวเลือกแรกของเรา โอลิเวีย เบิร์ก ตอบรับคำเชิญของเรา
Our final category, "white rappers."ตัวเลือกแรกของเราคือ "แร็ปเปอร์ผิวขาว"
Is the first option what you want?ตัวเลือกแรกใช่ไหมที่คุณต้องการ
The choice of items stolen is extremely specific, which makes us believe he's got a medical background.ตัวเลือกในการขโมย เชื่อได้ว่าเขามีความรู้ด้านการแพทย์
We must be completely free in our choiceเราคือ completely free ในตัวเลือกของเรา
And he has made his choice.และเขาก็ทำตัวเลือกของเขาอยู่
He has had the roughest time with algebra.จะเกิดอะไรขึ้น เมี่อเราหมดตัวเลือกแล้ว
You should be free to make your own choice.เธอควรมีอิสระที่จะเลือกตัวเลือกของเธอเอง ข้าจะไปละ
Now you have no choice! You have to take me.ตอนนี้แกไม่มีตัวเลือกแล้ว แกต้องเอาฉันไป.
I think so. I don't have a lot of choice.น่าจะได้นะ ฉันมีตัวเลือกไม่มากแล้ว
I guess it comes down to a simple choice, really.ผมคิดว่ามันจะลงมาให้เป็นตัวเลือกที่ง่ายจริงๆ
I believe Julia's on the table.จูเลียเป็นตัวเลือกด้วยนะ
Well, uh, there is an alternative.ถ้างั้น ให้เป็นตัวเลือกละกัน
Good thing.เพราะ แหม่มเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนที่จะทำให้ แขกเหรื่อรู้สึกเหมือนอยู่กับ บ้านอย่างแท้จริง
Life is your best optionชีวิตเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
Well, yes, but that's not the point.ดี แต่มันไม่ใช่ตัวเลือก
I like plan "B."ฉันชอบตัวเลือกที่สอง
Okay, I got it.โอเค ผมได้ข้อมูลแล้ว มีตัวเลือกให้

ตัวเลือก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวเลือก
Back to top