ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวเรือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวเรือน*, -ตัวเรือน-

ตัวเรือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเรือน (n.) house See also: dwelling, building, residence, abode Syn. ตัวบ้าน
ตัวเรือน (n.) body See also: matter
ตัวเรือน (n.) body See also: matter
ตัวเรือน (n.) house See also: dwelling, building, residence, abode Syn. ตัวบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
housingตัวเรือน, ตัวเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Case is superb walnut.ตัวเรือนทำจากไม้วอลนัทชั้นดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวเรือน
Back to top