ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวหลัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวหลัก*, -ตัวหลัก-

ตัวหลัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวหลัก (n.) main See also: chief, principal, boss
ตัวหลัก (n.) main See also: chief, principal
English-Thai: HOPE Dictionary
host computerคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์แม่งานหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักในเครือข่าย ที่จะทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายนั้นทั้งหมด เป็นทั้งที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลพื้นฐาน ที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้ได้ในเรื่องการสื่อสาร หมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ต่อเข้า/ออก
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pivotตัวหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sylvite ซิลไวต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบได้บ้างเป็นจำนวนไม่มากอย่างในต่างประเทศ เกิดปะปนในชั้นเกลือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประโยชน์ - เป็นตัวหลักที่ให้สารประกอบพวกโพแทสเซียม มักจะใช้ในการทำปุ๋ย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
master key (n.) ลูกกุญแจตัวหลัก Syn. pass key
pass key (n.) ลูกกุญแจตัวหลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd have his unwavering loyalty.ตัวหลักจะได้ความภักดีที่เลี่ยงไม่ได้จากคริส
This type of dominant would definitely have issues with authority.ตัวหลักประเภทนี้ คงมีเรื่องกับผู้มีอำนาจแน่นอน
Tomorrow we will only use our main product line.พรุ่งนี้เราจะนำเสนอสิค้าตัวหลัก
And this is my main guitar that I played live for my 1 0 years in the White Stripes.นี่เป็นกีตาร์ตัวหลักที่ผมใช้เล่นสด ผมใช้มันมา 10 ปี ในวง "ไวท์สไตรปส์
But he promoted the notion that Ryan Burnett was our best chance of identifying these people, and Bauer asked to be allowed to question him.แต่บาวเออร์ เน้นว่า ไรอัน เบอร์เนต เป็นตัวหลักที่ให้เราชี้ตัวบุคคลเหล่านั้น และบาวเออร์ ขออนุญาตให้ไปสอบสวน
This is the main fuse.อันนี้คือฟิวส์ตัวหลัก
This is my first real lead.ฉันได้เป็นตัวหลักเป็นครั้งแรก
This is my first real lead.ฉันเป็นตัวหลักครั้งแรก
Yeah, pig is my go-to shift.อือ หมูเป็นตัวหลักของฉัน
The main computer server.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ตัวหลัก
One of them is a prime.หนึ่งในนั้นคือตัวหลัก
Shoot them all and hope for the best.ยิงพวกมันทั้งหมด และหวังว่าจะโดนตัวหลัก
The main clean air nut is Roy Meyers.ไอ้บ้าอากาศสะอาดตัวหลักชื่อ รอย มีเยอร์ส
We're going to check the main air intake now.เรากำลังไปตรวจท่อแอร์ตัวหลัก
No, based on what we know, Chris wouldn't be the dominant, nor would he have the confidence to lead.ไม่หรอก เมื่ออิงตามสิ่งที่เรารู้ คริสไม่ใช่ตัวหลัก และเขาไม่มีความมั่นใจที่จะเป็นผู้นำ
But if the dominant protected Chris...แต่ถ้าตัวหลักปกป้องคริส...
It's possible the yeast she develops will become the core of Dae Seong Do Ga.เป็นไปได้ที่เธอจะพัฒนายีสต์จนกลายเป็นตัวหลักของฟาร์มแดซอง.
Because all the headliners are dead.เพราะตัวหลักๆพวกนี้ ตายหมดแล้ว
Well, your grandma was headlining at the big hall, so who do you think they would ask to fill in for her?คือ ยายของคุณ เคยเป็นตัวหลักในงานนั้น งั้นคุณคิดว่าใคร ที่จะไปแทนที่เธอได้
We know you're upset, and you have every right to be, but if it's okay with you, we'd like a second chance to make things right.เป็นเพื่อนเจ้าสาวตัวหลัก อะไรนะ นี่ล้อเล่นใช่ไหม? ในนอรเวย์เมื่อเพื่อน
We are really sorry, and we were trying to think of some way to show you how much we care about you.หลอกขังฉันไว้ในซาวน่ากับนากหื่น เปล่า ฉันอยากให้เธอเป็นเพื่อนเจ้าสาวตัวหลัก โอพระเจ้า
We'll need to circumvent the main panel to shut off the alarm.เราจำเป็นต้องใช้แผนตัดแผงควบคุมไฟฟ้าตัวหลัก เพื่อที่จะปิดสัญญาณเตือน
Last time we were in one room, it was inside that angel.ครั้งสุดท้ายที่เรามารวมกันในห้องแบบนี้ มันคือตอนที่อยู่ในตัวเทวทูตนั่น เอาล่ะในฐานะผู้เล่นตัวหลัก ผมอยากให้พวกคุณตามให้ทัน
At this very moment, an unnecessarily complicated bomb is being attached to the inside of the main energy core.ตอนที่เราคุยกัน ระเบิดที่ไม่จำเป็น ถูกเอาไปติดในแกนนิวเคลียร์ตัวหลัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวหลัก
Back to top