ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดกัน*, -ตัดกัน-

ตัดกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดกัน (v.) contrast Syn. ขัดกัน
ตัดกัน (v.) intersect See also: cross
ตัดกัน (v.) intersect See also: cross
ตัดกัน (v.) contrast Syn. ขัดกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
cloverleafn. ชุมทางหลวงที่ตัดกันเป็นรูปดอกจิก adj. คล้ายใบต้นหญ้า
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
worksheetแผ่นงานหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมตารางจัดการ (Spreadsheet) ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลเป็นแถว (row) และ คอลัมน์ (column) แต่ช่องที่มีเส้นตัดกันเรียกว่า เซลล์ (cell) แต่ละเซลล์เป็นที่เก็บข้อมูล และจะมีชื่อกำกับ
English-Thai: Nontri Dictionary
crisscross(adj) กากบาท,ไขว้,ซึ่งตัดกัน
traverse(adj) ตัดกัน,ขวาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangular coordinate systemระบบพิกัดฉาก, ระบบที่ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 2 แกน ตั้งได้ฉากกันซึ่งเรียกว่า แกน X และแกน Y (หรือ ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 3 แกน ตั้งได้ฉากซึ่งกันและกัน เรียกแกน X แกน Y และแกน Z)  จุดที่ตัดกันของแกน X แกน Y (และแกน Z) เรียกจุดกำเนิด และ ตำแหน่งของจุดในระนาบ คือ ตำแหน่งของจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vertical anglesมุมตรงข้าม, มุม 2 มุมที่มีขนาดเท่ากัน และเกิดจากเส้นตรง 2 เส้นตัดกันดังรูป          a  เป็นมุมตรงข้ามกับ  a´ หรือ กลับกัน        b เป็นมุมตรงข้ามกับ   b´หรือ กลับกัน   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intersect (vt.) ตัดกัน (ถนน) Syn. divide, bisect Ops. join, unite
clash (vt.) ตัดกัน (สี)
clash (vi.) ตัดกัน (สี)
intersect (vi.) ตัดกัน (เส้น) Syn. cross
continguous (n.) เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง/โค้งอื่นแต่ไม่ตัดกัน See also: เส้นสัมผัสวง, การสัมผัสวง Syn. touching
crossing (n.) จุดตัดกัน Syn. intersection, crossroad
digressing (adj.) ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน See also: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง Syn. diverging, divergent
diverging (adj.) ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน See also: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง Syn. digressing, divergent
tangent (n.) เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง/โค้งอื่นแต่ไม่ตัดกัน See also: เส้นสัมผัสวง, การสัมผัสวง Syn. touching, continguous
tangent (adj.) ซึ่งสัมผัสกันที่จุดหนึ่งของเส้นตรง/เส้นโค้งแต่ไม่ตัดกัน
tangental (adj.) ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน See also: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง Syn. digressing, diverging, divergent
X-ing (n.) บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
x-ing (n.) บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
xing (n.) บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
Xing (n.) บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See, you can tell by the cross section.นี่, เราบอกได้จากส่วนที่ตัดกันนี่
These points of intersection are crucial because I believe they're vulnerable to counterattack.จุดตัดกันนี้สำคัญมา เพราะว่าฉันเชื่อว่าพวกมัน จะอ่อนแอที่จะโต้กลับ
Right across the street from where we're hiding, at the intersection of Wall Street and Broadway.ตรงข้ามถนนที่เราอยู่, ตัดกันระหว่าง วอลล์สตรีสกับบอร์ดเวย์.
All the baseball players shave their headsเขาก็ตัดกันทั้งทีมนั่นแหละ
We need to figure out where their paths crossed.เราต้องดูว่าเส้นทางของทั้งคู่ตัดกันที่ไหน
I didn't cut l-vad wires... or put my hand in bomb-y body cavities or have my interns operating on themselves.ฉันไม่ได้ตัดสาย I-vad หรือเอามือไปอุดระเบิดหรือให้พวกอินเทิร์นของฉันผ่าตัดกันเอง
And no one is screaming or stealing surgeries.และไม่มีใครร้องโวยวาย หรือไม่ก็แย่งผ่าตัดกัน
And to our right here, you'll see the lovely Sacramento River winding its way through the dichromatic landscape.และทางด้านขวามือ คุณจะเห็นแม่น้ำซาคราเมนโต ..ไหลตัดผ่านภูมิทัศน์ ที่ตัดกันเป็นสองสี
If their paths had ever crossed,ถ้ามีส่วนไหนตัดกันหละ
♪ You made me so very happy ♪♪ Sometimes in life there really are bonds formed that can never be broken.บางครั้งในชีวิตคนเราก็มี สายสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาด
This or something like this you'd have to cut for someone to die.หรือสายนี้ ที่เธอควรจะตัดกันนะ
I'd love to stay and figure out the cosmic intersection.อยากอยู่กิน และคำนวน การตัดกันของจักรวาล
I mean, after you killed Robbie Shaw together, you probably thought that you guys had an unbreakable bond.ผมหมายถึง หลังจากที่คุณฆ่า ร็อบบี้ ชอว์ด้วยกัน คุณอาจจะคิดว่า พวกคุณมีความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาด
I buy the argument for a flamboyant supercar. I get it.ผมซื้อรถซูเปอร์คาร์ที่ตัดกัน กับสีสันฉูดฉาด ผมเข้าใจแล้ว
It's a cross between reclining Buddha and some wicked Afghani stuff.มันตัดกันอยู่ระหว่าง พระพุทธเจ้านอน และพวกของเลวๆ ของอาฟกานิสถาน
The two worlds, the politicians and the Mafia.ที่ๆ 2 สิ่งมาตัดกัน นักการเมืองกับมาเฟีย
I mean, the contrast between illumination and blackness-- it's tragic.ผมหมายถึง การตัดกันของแสงเงา มันดูเศร้านะ
There is exactly one point of common intersection for each of the 4 cars, and I am sending it to you now.นั่นไง มีอยู่จุดนึงNที่เป็นจุดตัดกัน ของรถทั้ง 4 คัน และฉันส่งพิกัดให้แล้วตอนนี้
It has to be on a telluric current, or maybe even at the axis of two or where they all intersect.มันต้องอยู่บนกระแสเทลลูริกแน่ อาจอยู่บนแกนทั้งสอง ไม่ก็จุดที่กระแสทั้งหมดมาตัดกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดกัน
Back to top