ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะพึดตะพือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะพึดตะพือ*, -ตะพึดตะพือ-

ตะพึดตะพือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพึดตะพือ (adv.) persistently See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, deliberately Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะพึดตะพือ
Back to top