ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกอน*, -ตะกอน-

ตะกอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกอน (n.) dregs See also: sediment, precipitate, silt, refuse, deposit, lees Syn. ขี้ตะกอน, กาก
English-Thai: HOPE Dictionary
bier(เบียร์) n. โครงโลงศพ,ที่ตั้งศพ,เชิงตะกอน, Syn. bier
centrifugationn. การหมุนเหวี่ยงให้ตะกอนหรือส่วนที่หนักกว่านอนก้น
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
dreg(เดรก) n. ขี้ตะกอน,กาก,ส่วนที่นอนกัน,ของเสีย,เศษ,จำนวนเล็กน้อย -pl. dregs
feces(ฟี'ซีซ) n.,pl. อุจจาระ,มูล,กาก,ตะกอน,สิ่งปฏิกูล, Syn. excrement
fecula(เฟค' คิวละ) n. สิ่งปฏิกูล,มูล,ตะกอน -pl. feculae
foot(ฟุท) n. เท้า,ฝีเท้า,ตีน,บาท,หน่วยความยาวเป็นฟุต (0.48 เซนติเมตร) ,ทหารราบ,ส่วนที่คล้ายเท้า,จังหวะในโคลง,บาท,แท่นเหยียบของจักรเย็บผ้า,ส่วนที่อยู่ล่างสุด,ส่วนที่นอนก้น,ตะกอน,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนบนหรือยอด
furry(เฟอ'รี) adj. ทำด้วยหรือประกอบด้วยหนังขนสัตว์,มีขนยาว,ใส่หนังขนสัตว์,มีตะกอนก้นหม้อ., See also: furrily adv. furriness n.
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน,กาก,ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
lee(ลี) n. ที่หลบลม,ที่กำบัง,ที่บังลม,การคุ้มครอง,บริเวณที่ลมพัดเข้าหา,บริเวณใต้ลม,ตะกอน -Phr. (under the lee ด้านอับลม. adj. ใต้ลม,ตามลม)
lees(ลีซฺ) n.,pl. พหูพจน์ของ lee (ตะกอน) ,กาก
precipitate(พรีซิพ'พิเทท) vt. เร่งให้เกิดขึ้น,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้ฝนตก,ผลัก,ส่ง,ทุ่ม,โยน. vi. ตกตะกอน, (ฝน) ตก,ถลำเข้าสู่. adj. พุ่งลง,รีบด่วน,หุนหัน,ใจร้อน. n. ตะกอน, See also: precipitateness n. precipitative adj. precipitator n.
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
sediment(เซด'ดะเมินทฺ) n. ตะกอน, See also: sedimentous adj., Syn. dregs
sedimentary(เซดดะเมน'ทะรี่) adj. เกี่ยวกับตะกอน,มีลักษณะเป็นตะกอน, See also: sedimentarily adj.
sedimentation(เซดดะเมนเท'เชิน) n. การตกตะกอน,การทับถมเป็นตะกอน
silt(ซิลทฺ) n. โคลน,เลน,ตะกอน vi.,vt. (ทำให้) เต็มไปด้วยโคลนเลน,อุดตันด้วยโคลนเลน
sludge(สลัดจฺ) n. เลน,โคลน,ตม,ปลัก,ขี้โล้,ขี้น้ำมัน,กากน้ำมัน,ตะกอนน้ำมัน,เลนถ่านหินหรือแร่,น้ำแข็งแตกที่ลอยเป็นเศษ,ส่วนผสมของผงละเอียดกับน้ำ,น้ำสกปรกที่อุดมไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์, Syn. mire,ooze
subside(ซับ'ไซดฺ) vi. จมลง,ทรุด,ตกตะกอน,นอนก้น,ลดลง,บรรเทาลง,ถอยลง., See also: subsidence n. subsider n., Syn. settle,sink
English-Thai: Nontri Dictionary
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ
debris(n) ซากปรักหักพัง,เศษเล็กเศษน้อย,ตะกอน
dregs(n) ตะกอน,ของเสีย,กาก,เศษ
grounds(n) บริเวณ,เขต,สถานที่,สนาม,ตะกอน,ท้องทะเล
lees(n) กาก,ขยะ,ตะกอน
pyre(n) เชิงตะกอน,กองฟืน
sediment(n) ตะกอน
sedimentary(adj) เป็นตะกอน
silt(n) เลน,โคลนตม,ตะกอน
subside(vi) สงบลง,จมลง,ตกตะกอน,ทรุด,ถอยลง
subsidence(n) การสงบลง,การจมลง,การตกตะกอน,การทรุด,การถอยลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glacial deposit; glacial driftตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sedimentตะกอน, สิ่งนอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
till; unstratified driftตะกอนธารน้ำแข็งไม่แสดงชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alluvial-ตะกอนน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contemporaneous deformation; penecontemporaneous deformationการเปลี่ยนลักษณะขณะตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dejection coneเนินตะกอนหยาบรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flanking moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moraineกองตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
packed biomicriteหินไบโอมิไครต์ตะกอนแน่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
precipitate๑. ตกตะกอน๒. ตะกอน๓. ฉับพลัน, ทันที๔. (จิตเวช.) กระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precipitationการตกตะกอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentary cycle; cycle of sedimentationวัฏจักรการตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sludgeกากตะกอน, ตม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sparse biomicriteหินไบโอมิไครต์ตะกอนห่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
warp๑. ตะกอนปากน้ำ๒. แผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Wentworth grade scaleมาตราขนาดตะกอนเวนต์เวิร์ท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alluviumตะกอนลำน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
precipitateตะกอน, สารที่อยู่ในวัฏภาคของของแข็ง ซึ่งไม่ละลายและสามารถแยกตัวออกจากสารละลายหรือของเหลวนั้นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sedimentตะกอนหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของแข็งที่ตกจมจากสภาพการแขวนลอยในของเหลว / สสาร หรือสารอินทรีย์ที่เคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิม เนื่องจากกระแสลมหรือกระแสน้ำพัดผ่านและตกอยู่ตามผิวโลกไม่ว่าจะอยู่สูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม [สิ่งแวดล้อม]
acoustic bedload measureacoustic bedload measure, วิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Benthal Demand อุปสงค์ท้องน้ำ ความต้องการออกซิเจนของน้ำเหนือตะกอนทับถมท้อง น้ำอันเนื่องจาก การแพร่ของการเน่าเปื่อย [สิ่งแวดล้อม]
blowoffblowoff, อาคารระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
brecciaหินกรวดเหลี่ยม, หินตะกอนชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายหินกรวดมน  ประกอบด้วยชิ้นส่วนของหินชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นเหลี่ยมขนาดใหญ่กว่าเม็ดทรายและยึดกันอยู่ด้วยตัวประสานเช่น แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coagulant สารสร้างตะกอน สารประกอบที่ทำให้เกิดตะกอน หรือสำหรับจับอนุภาคขนาดเล็ก ให้ตกตะกอนต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Coagulumโคเอกูลัม,ตะกอนนม [การแพทย์]
conglomerateหินกรวดมน, หินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรวดชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะมนเชื่อมติดกันอยู่ด้วยตัวประสานจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกาหรือดินกรวดที่เป็นส่วนประกอบนี้อาจเป็นหินหรือแร่ซึ่งมุมและเหลี่ยมถูกลบหายไปหมดเนื่องจากการพัดพาและเสียดสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crucibleเบ้าทนไฟ,เผาตะกอน,เบ้าหลอม [การแพทย์]
Fault รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม รอยแตกในชั้นเปลือกโลกที่มีการเลื่อนไถลขนานไป กับ พื้นผิวรอยแตก เกิดขึ้นได้ในหินทุกชนิดแต่ที่เห็นชัดได้แก่ชั้นหินตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
fossilซากดึกดำบรรพ์, รูปรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมมาเป็นเวลาอันยาวนานมักจะพบในหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Grit Chamber รางดักกรวดทราย รางน้ำซึ่งน้ำเสียจะไหลอย่างช้า เพื่อให้กรวดทรายตกตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
limestoneหินปูน, หินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการสะสมตัวของโคลน ตะกอนพวกแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต  ซึ่งทับถมกันอยู่เป็นเวลานาน ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mud โคลน มวลตะกอนที่ยังไม่แห้งและแข็งตัว ประกอบด้วยดินและทรายแป้ง ปนอยู่กับสารอื่นที่มีขนาดเท่าเม็ดทราย [สิ่งแวดล้อม]
Rock หิน มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หินอัคนี (igneous rock) หินชั้นหรือหินตะกอน (sedimentary rock) และหินแปร (metamorphic rock) [สิ่งแวดล้อม]
Scour การพัดฟุ้ง การที่สารตกตะกอนในท่อหรือก้นถัง ถูกกระแสน้ำพัดฟุ้งขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentation การตกตะกอน หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง กระบวนการตกจมและทับถมของสารแขวนลอยในน้ำ น้ำเสียหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากแรงโน้มถ่วง วิธีการทำให้สารตกตะกอน มักทำโดยการลดความเร็ว การไหลให้ต่ำลงจนถึงจุดที่สารแขวนลอยนั้นจะจมลง หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การตกตะกอนของสารแขวนลอย อาจเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หรือจากการเหวี่ยง ความเร็วในการตกตะกอนใช้บอกขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคได้ การตกตะกอนยังเป็นขบวนการสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย และการทำน้ำประปา [สิ่งแวดล้อม]
Sequestering Agent สารจับแบบซีเควสต์, สารซีเควสต์ สารเคมีซึ่งทำให้เกิดการจับคู่รวมตัวกันเป็น โครงสร้างที่ซับซ้อนของเกลือฟอสเฟตชนิดหนึ่งกับไอออนของโลหะในสารละลาย ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เฮกซาเมตาฟอสเฟต (hexameta phosphates) การตกตะกอนของสบู่แคลเซี่ยมไม่ได้เกิดจากน้ำกระด้างที่ ; อาจใช้เรียกตัวการอื่นๆ ที่ป้องกันไม่ให้ไอออนแสดงคุณสมบัติตามปกติของมัออกมา เนื่องจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นกับสารหรือวัตถุอื่น [สิ่งแวดล้อม]
Settleable Solids ของแข็งจมตัวได้ สารที่อยู่ในน้ำเสียซึ่งจะจมตัวลงในช่วงเวลา ที่กำหนด เช่น ในช่วงเวลา1ชั่วโมง ในการทดสอบโดยใช้กรวยอิมฮอฟฟ์ หมายถึงปริมาณของสารที่ตกตะกอน อยู่ที่ก้นกรวยภายในเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Sludgeกากตะกอนของแข็งที่แยกออกจากน้ำ หรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ; ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีทางเคมีและตกตะกอน ; กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
sluicesluice, อาคารระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Suspended Load ปริมาณสารแขวนลอย ตะกอนที่แแขวนลอยในน้ำ ซึ่งถูกพาไปด้วยการไหลของน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Thickener ถังทำข้น ถังสำหรับการทำให้ตะกอนมีความเข้มข้นมากขึ้น, ดู concentrator [สิ่งแวดล้อม]
wash loadwash load, ตะกอนชะล้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Wasteของเสียหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dreg (n.) ตะกอน See also: ขี้ตะกอน, กาก, เศษของเหลือ
grounds (n.) ตะกอน See also: กาก Syn. dregs, leavings, lot
precipitate (n.) ตะกอน
sediment (n.) ตะกอน See also: สารตกตะกอน Syn. grounds, settlings, deposit
settlings (n.) ตะกอน Syn. sediment
deposited (adj.) เป็นตะกอน See also: ตกตะกอน, ทับถมเป็นตะกอน Syn. indissoluble
electrodeposit (n.) สารที่ตกตะกอนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิส
indissoluble (adj.) เป็นตะกอน See also: ตกตะกอน, ทับถมเป็นตะกอน Syn. deposited
precipitate (vi.) ตกตะกอน Syn. drop, fall Ops. rise, soar
precipitate (vt.) ทำให้ตกตะกอน Syn. drop, fall Ops. rise, soar
precipitation (n.) การตกตะกอน
sedimental (adj.) ซึ่งเป็นตะกอน
sedimentary (adj.) เป็นตะกอน See also: ตกตะกอน, ทับถมเป็นตะกอน Syn. deposited, indissoluble
sedimentation (n.) การทับถมของตะกอนเป็นชั้นหิน See also: การตกตะกอน Syn. deposit
sedimentous (adj.) ซึ่งเป็นตะกอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Monkey's out of the bottle, man.ตะกอนโผล่พ้นก้นบ่อแล้ว
You know the drill, Briggs. Give him a chance to read the sediment.นายรู้เรื่องการเจาะไหม บริ๊ค เขาให้เปลี่ยนไปอ่านสารตกตะกอนน่ะ
Uh-huh. Go home. Be with your wife.กลับไปบ้านหาเมีย ตกตะกอนความคิดซะก่อน
Build me a funeral pyre.เช่นนั้นโปรดตั้งเชิงตะกอนให้ข้า
Causing gypsum to be depositedเป็นผลทำให้แร่ยิปซั่มนั้นตกตะกอน
So, the victim's bones-- they were covered in a sedimentary rock dust comprised of carbon, nitrogen, oxygen and sulfur, so as indicated, he was most likely hooked beneath a coal car.กระดูกของเหยื่อ... ที่พบ มีการตกตะกอนของเศษฝุ่น ประกอบด้วย คาร์บอน, ไนโตรเจน, ออกซิเจน และซัลเฟอร์
If by pebbles, you mean the rudaceous sedimentary stratified clast fragments, then yes.ถ้ากรวดหินคุณหมายถึง ฝุ่นตะกอนทรายรึ? หินที่แตกสลาย แยกเป็นชั้นๆ นั่นก็ใช่
I found the rudaceous sedimentary stratified clast fragment mother lode.ผมเจอตะกอนหิน หินที่แตกสลายแยกเป็นชั้นๆ ตัวแม่เลย
Take me to your centrifuge.พาผมไปที่เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน
So the swab from the victim's damaged patellas show traces of sediment, but it's not cement.สิ่งที่ซับได้จากลูกสะบ้าของเหยื่อ มีตะกอนติดมา แต่ไม่ใช่ซีเมนต์
No, the sediment is gypsum, dating back to the Pleistocene and Holocene eras.ไม่ ตะกอนนั้นคือ ยิปซั่ม ในยุคที่ใช้ เพลสโทซีนและโฮโลซีนทำ
Meanwhile, you've just brewed 50 gallons of useless sludge.ในขณะเดียวกัน คุณแค่ต้ม 50 แกลลอน กากตะกอนทิ้งไปโดยเสียของไปเปล่าๆ
But if they weren't beaten, why did Dr. Hodgins find traces of sedimentary rock in their wounds?แล้วถ้าพวกเขาไม่ได้ถูกทุบตี ทำไม ดร.ฮอดจิ้นส์ ถึงได้พบร่องรอย ของตะกอนหินในบาดแผล ของพวกเขาล่ะ?
Analysis revealed microscopic sediments in the water found only in the Northwestern part of Siberia.การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่า/ ตะกอนในน้ำ พบเฉพาะในตะวันตกเฉียงเหนือ/ ส่วนหนึ่งของไซบีเรีย
Each year, sand and sediment cover up the remains, creating layers on the ocean floor.ในแต่ละปี ทรายและตะกอน จะทับถมพวกซากต่างๆ ทำให้เกิดชั้นต่างๆของพื้นมหาสมุทร
You know, settling for mortals is the first sign of weakness.รู้ไหม ตะกอนสำหรับความอมตะ เป็นสัญญาณแรกของความอ่อนแอ
In fact, the only thing that's settling here is the sediment at the bottom of your putrid water.ความจริงแล้ว สิ่งเดียวที่เราจะตกลงที่นี่ คือตะกอนที่ตกอยู่ใต้น้ำที่เน่าเหม็นของคุณ ได้มั้ย
The dump could represent a funeral pyre.หลุมขยะอาจแทน เชิงตะกอน
When sediment impedes the flow of a river, it redirects... zigging and zagging instead of following a straight course.เมื่อตะกอนกีดขวาง ทางไหลของแม่น้ำ มันจะเปลี่ยนทิศทางใหม่ ...ซิกแซกไปตามทางที่ไปได้
The butter impregnates the tissues, and then it hardens and settles like silt.เนย impregnates เนื้อเยื่อและ จากนั้นก็แข็งตัวและ settles เช่นตะกอน.
Centrifuged red blood cells.การตกตะกอนของเซลล์เม็ดเลือดแดง
This seam in the sedimentary layers suggests some sort of molten cave-in a few decades back.รอยต่อในชั้นตะกอนนี้มัน การละลายบางส่วนที่อยู่ในถ้ำ เพียงไม่กี่สิบปี
Beware of his bone grinders, brain blinders, flesh peelers, chromosomal inverters, catatonic sludge, black hole trapdoors, and, of course, radiation.ระวังเครื่องบดกระดูกของเขากีด สมองปอกเปลือกเนื้อ อินเวอร์เตอร์โครโมโซม กากตะกอนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว, ลับหลุมดำและแน่นอนรังสี
Methane-rich ices that had been frozen in the sediments began to melt.ที่ได้รับการแช่แข็งใน ตะกอนเริ่มละลาย
When these creatures died, they sank to the bottom and were buried in the silt.เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เสียชีวิต พวกเขาจมลงไปด้านล่าง และถูกฝังอยู่ในตะกอน กว่าล้านปี
When the great ice sheets melted, the sea rose to its present height and the rivers carried silt from the highlands to build great delta plains where they met the sea.น้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงในปัจจุบัน และแม่น้ำดำเนินตะกอน จากที่ราบสูง เพื่อสร้างที่ราบสามเหลี่ยมปาก ที่ดีที่พวกเขาได้พบกับทะเล
If one, settling a pillow by her head,ถ้าเจ้าคนใด ตกตะกอน หนุนรองอยู่ข้างๆเธอ
Most of the rock layers in the walls of the Grand Canyon are made of sediments, deposited as fine grains in a time when this part of the world was a sea.ที่ทำจากตะกอนฝาก เป็นธัญพืชที่ดี ในช่วงเวลาส่วนหนึ่ง ของโลกนี้คือทะเล
Over eons, the sediments were compressed into rock under the weight of succeeding layers, with the oldest ones at the bottom.กว่ามหายุคตะกอนที่ ถูกบีบอัดเข้าไปในหิน ภายใต้น้ำหนักของ ชั้นที่ประสบความสำเร็จ, กับคนที่เก่าแก่ที่สุดที่ด้านล่าง
We know from observing this process, because it still happens today in oceans and lakes around the world.เพราะมันยังคงเกิดขึ้นในวันนี้ ในมหาสมุทรและทะเลสาบทั่วโลก นั่นตะกอนสามารถวางลงใน อัตราที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวาง
It usually happens very slowly, say a foot of sediment per 1,000 years.บอกว่าเท้าของตะกอนต่อ 1,000 ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อเป็นน้ำท่วมภัยพิบัติที่หายาก
They used the Grand Canyon and other sedimentary sequences around the planet.และลำดับตะกอนอื่น ๆ ทั่วโลก แต่คำตอบของพวกเขาอยู่ในช่วงอย่าง กว้างขวางเกินไปที่จะเป็นในการใช้มาก
He reached the conclusion that what was happening inside this really secretive agency uh, was very threatening and menacing to privacy rights, to Internet freedom, to basic political liberty, not only in the United States, but all around the world."วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2013" เขาได้ตกตะกอนความคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรลับแห่งนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกอน
Back to top