ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indissoluble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indissoluble*, -indissoluble-

indissoluble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indissoluble (adj.) เป็นตะกอน See also: ตกตะกอน, ทับถมเป็นตะกอน Syn. deposited
English-Thai: Nontri Dictionary
indissoluble(adj) แน่นหนา,ยั่งยืน,มั่นคง,คงทน

indissoluble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不解[bù jiě, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 不解] not understand; indissoluble

indissoluble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indissoluble
Back to top