ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอด*, -ตอด-

ตอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอด (v.) reproach See also: satirize, ridicule, dress someone down, mock, blame, rebuke Syn. เหน็บแนม, พูดถากถาง
ตอด (v.) nibble See also: snap, bite Syn. ฮุบ
ตอด (n.) Croton tiglium Linn. Syn. ต้นตอด, ต้นสลอด
English-Thai: HOPE Dictionary
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
snatch(สแนทชฺ) vi.,n. (การ) ฉก,ฉวย,ฉวยโอกาส,แย่งชิง,คว้าไป,จิก,ตอด,กระชาก,ดึง,ลักพา,คร่า,จี้เอาตัวไป,เศษ,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,ตอน,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,การลักตัวไป, See also: snatcher n., Syn. seize,grab,clutch
English-Thai: Nontri Dictionary
snatch(n) การฉก,การฉวย,การตอด,การวิ่งราว,การฉุดคร่า,การขโมย
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก
nip(n) การหยิก,การหนีบ,การแทะ,การกัด,การตอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not In Amsterdam.แต่ไม่ใช่ที่ อัมสเตอดัม
The garrote? Or is it the old drowning-in-crayfish trick?จับรัดคอเหรอ หรือมุขเดิม จับกดน้ำให้กุ้งตอด
Dmitry Siljak-- known alias of black market arms dealer specializing in former Soviet...ดีมิทรี่ ซิลแจ็ค ผู้ค้าอาวุธเฉพาะในเขตอดีตโซเวียต
Not... Not hard. Just gentle...ไม่ ไม่แรงนะ แค่เบาๆ ตอดเบาๆ
You expect us to sit on our thumbs while you round up your men to come lynch us?แล้วหวังว่า เราจะนิ่งเฉย ให้พวกแกมาตอดเรารึไง?
But i'm gonna get to the bottom of this on my own.แต่ยังไงฉันก็จะสืบหาต้นตอด้วยตัวเอง
Before I went to amsterdam.ก่อนที่จะไปอัมสเตอดัม
Oh, are they on me now?พวกมันมาตอดฉันแล้วเหรอเนี่ย?
But I am at Busan right now and I can't go over there.แต่ฉันอยู่ปูซานตอดนี้ และฉันไม่สามารถไปที่นั่นได้
Been wrangling the runaways all morning.ได้ยินเสียงคนเถียงกันตอดเช้า
You're going to practice in Amsterdam and you start at 1 pm on the dot.พวกคุณกำลังจะไปซ้อมกันที่อัมสเตอดาม และพวกคุณจะเริ่มออกวิ่งบ่ายโมงตรง
No way I'm going to Amsterdam. It's overrun by vibrating gay tools.ไม่มีทางที่ฉันจะไปอัมสเตอดามหรอก มันถูกย่ำยีเต็มไปด้วยเครื่องสั่นของพวกเกย์
And Amsterdam is not exactly our strong suit.แล้วอัมสเตอดามก็ไม่ค่อยถูกโรคกับพวกเรา
If they're wise, they'll hide behind those walls and chip away at us, man by man.ถ้ามีหัวคิด พวกมันจะหลบอยู่ในเมือง ค่อยๆ ตอดเรา ทีละนิด
Detective Carter put him on my radar.นักสือบคาร์เตอดร์ใส่เขไว้ในเรด้าร์ของฉัน
The signal has to be coming from somewhere.สืบค้นต้นตอด้วย สัญญาณแฮก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอด
Back to top