ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลบอบอวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลบอบอวล*, -ตลบอบอวล-

ตลบอบอวล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลบอบอวล (v.) spread See also: scatter, disperse, diffuse Syn. อบอวล, ฟุ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It fairly reeks of sex. Hmm.กลิ่นเซ็กส์ตลบอบอวลเลย
It reeks of filth, of disease.มันส่งกลิ่นตลบอบอวลไปด้วยความโสมม ความเจ็บป่วย
Yeah, you got the stench of domestication all over you.พวกนายมีกลิ่นตลบอบอวล ไปด้วยความเชื่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลบอบอวล
Back to top