ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรึกตรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรึกตรอง*, -ตรึกตรอง-

ตรึกตรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรึกตรอง (v.) reflect See also: think (something over), ponder, consider Syn. ตรอง, ตริตรอง, ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, ทบทวน
English-Thai: HOPE Dictionary
ruminant(รู'มะเนินทฺ) n. สัตว์เคี้ยวเอื้อง (เช่น วัว,ควาย,กวาง,อูฐ) adj. เคี้ยวเอื้อง,รำพึง,ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,
ruminate(รู'มะเนท) vi.,vt. เคี้ยวเอื้อง,รำพึง,ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,ทบทวน, See also: rumination n. ruminative adj. ruminatively adv. ruminator n., Syn. chew the cud,muse,ponder
English-Thai: Nontri Dictionary
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าฌาน
meditation(n) ความตรึกตรอง,การรำพึง,การคิด,การเข้าฌาน
meditative(adj) ชอบตรึกตรอง,ชอบรำพึง,ชอบคิด,ซึ่งเข้าฌาน
ruminate(vt) ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,เคี้ยวเอื้อง
rumination(n) การครุ่นคิด,การตรึกตรอง,การรำพึง,การเคี้ยวเอื้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
muse (vi.) ตรึกตรอง See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, วิเคราะห์, ครุ่นคิด, คิดทบทวน Syn. cogitate, ruminate, think, meditate, ponder, contemplate, deliberate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Doubts and deliberations are ended.""ความสงสัยและ การตรึกตรองได้สิ้นสุดลงแล้ว"
Like you care what I want.อย่างกับเธอแคร์สิ่งที่ฉันต้องการ เจนนี่ ฉันมาตรึกตรองดูแล้วนะ
I suppose he'll be pondering it for a bit now.ผมว่าเค้าคงกลับไปตรึกตรองดูก่อน
Measure your next words very carefully, doctor.จงตรึกตรองถ้อยคำต่อไปให้หนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรึกตรอง
Back to top