ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรัสรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรัสรู้*, -ตรัสรู้-

ตรัสรู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรัสรู้ (v.) enlighten See also: know Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้
ตรัสรู้ (v.) become enlightened See also: understand, foresee, intuit Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้
English-Thai: Nontri Dictionary
omniscience(n) การตรัสรู้,การรู้แจ้ง
omniscient(adj) ที่รู้แจ้ง,ที่รอบรู้,ที่ตรัสรู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enlightenmentการตรัสรู้, การรู้แจ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlightened person (n.) ผู้ตรัสรู้ See also: ผู้รู้แจ้ง
enlightenment (n.) การตรัสรู้ See also: ความเห็นแจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But people must be sober and enlightened.แต่คนจะต้องมีสติและตรัสรู้
It is a symbol of enlightenment and peace.เป็นเครื่องหมายของ การตรัสรู้และสันติสุข
I didn't feel the bliss of enlightenment.ฉันไม่รู้สึกถึงความสงบ ของการตรัสรู้
By following the path of the enlightened ones you are destined to arrive at the place beyond all suffering.โดยดำเนินตามเส้นทาง ของท่านผู้บรรลุธรรมตรัสรู้แล้ว เจ้าจะพบหนทางสู่การบรรลุถึง ที่ที่อยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงได้
How the hell do I know his real name?ชั้นจะไปตรัสรู้ชื่อจริงเค้าได้ยังไง
Everything she says is a lie. How am I supposed to knowเรื่องที่เธอพูดล้วนโกหกทั้งนั้น แล้วฉันจะไปตรัสรู้ได้ไง!
You have all this stuff, and you are "Peter Vincent:ฉันจะไปตรัสรู้ได้ยังไง
How the hell am I supposed to know? Oh, I know what this is about.แล้วผมจะไปตรัสรู้ได้ยังไง? ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไง
How am I supposed to know what I don't want me to know?แต่ฉันจะไปตรัสรู้ได้ไงล่ะว่าฉันไม่อยากให้ตัวเอง รู้อะไร
I mean, how would I know?ผมจะไปตรัสรู้ได้ยังไง
Maybe I ruined your karma or put a kink in your plan to achieve enlightenment and come back as a butterfly or whatever Buddhists do.บางทีฉันอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณ ทำให้แผนคุณ ที่จะตรัสรู้และกลับชาติมาเกิดเป็นผีเสื้อ ตามที่พุทธศาสนาเชื่อ
Maybe it has something to do with Mrs. Grunwald.ใครจะไปตรัสรู้ บางทีมันอาจจะมีบางอย่าง ที่ต้องทำร่วมกับป้ากรันวอล์ก็ได้
Doctor, will you enlighten Alice, please?คุณหมอ ช่วยให้อลิซตรัสรู้หน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรัสรู้
Back to top