ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระหน่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระหน่ำ*, -ตระหน่ำ-

ตระหน่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระหน่ำ (v.) hit See also: thump, batter, blow, strike Syn. กระหน่ำ, ถล่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระหน่ำ
Back to top