ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระหนัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระหนัก*, -ตระหนัก-

ตระหนัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระหนัก (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
ตระหนักถึง (v.) realize See also: become aware of
ตระหนักแน่ (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
cognize(คอก'ไนซ) {cognized,cognizing,cognizes} vt. รับรู้,รู้ถึง,ตระหนัก,รู้., Syn. cognise
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
inapprehensive(อินแอพพริเฮน' ซิฟว) adj. ขาดความเข้าใจ, ไม่รู้, ไม่ตระหนักถึง., See also: inapprehensiveness n.
know(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
knowledge(นอล'ลิดจฺ) n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเข้าใจ,ความตระหนัก,ข่าว, Syn. learning
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
unmindful(อันไมด'ฟูล) adj. ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,เมินเฉย,ไม่ตระหนักใจ,ไม่ระมัดระวัง.
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
witting(วิท'ทิง) adj. รู้,รู้ดี,รู้ตัว,ตระหนัก,มีเจตนา n. ความรู้, See also: wittingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
cognize(vt) รู้,ตระหนัก,ทราบ
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
know(vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ
realize(vi) เข้าใจ,ตระหนักแก่ใจ,เห็นจริง,สำนึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
awarenessความตระหนัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awarenessความตระหนัก [TU Subject Heading]
Zero-Sum Game เกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ สถานการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขัน ที่ผลได้ของผู้เล่นคนหนึ่งจะเท่ากับผลเสียรวมกันของผู้เล่นคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเลือกใช้กลวิธีใด ดังนั้นผลรวมของผลได้ และผลเสียของผู้ที่อยู่ในเกมการแข่งกันทั้งหมด จะเท่ากับศูนย์ในทุกทาง (ดู Game, Theory of) ได้มีนักวิชาการเปรียบเทียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในเวทีต่างๆ กับเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมิใช่เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เพื่อมิให้ประเทศ ผู้เข้าร่วมเจรจาตระหนักว่า การลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่ประเทศอื่นมากกว่าที่ประเทศอื่นให้แก่ตนนั้น มิได้เป็นการเสียผลประโยชน์มากกว่าที่ตนได้รับเสมอไป ควรที่จะต้องนำผลประโยชน์อื่นๆ เข้ามาพิจารณาประกอบด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
look on (phrv.) ตระหนัก See also: คิดว่า, พิจารณาว่า
look upon (phrv.) ตระหนัก See also: คิดว่า, พิจารณาว่า
realise (vt.) ตระหนัก See also: รู้, สำนึก Syn. comprehend, perceive
realize (vt.) ตระหนัก See also: รู้, สำนึก Syn. comprehend, perceive
sense (vt.) ตระหนัก See also: เข้าใจ, รับรู้
count out (phrv.) ตระหนักดีว่า (บางคน) ไม่มีคุณค่า (คำไม่เป็นทางการ)
write off as (phrv.) ตระหนักดีว่า (บางคนหรือบางสิ่ง) ไม่เหมาะสมสำหรับ See also: ไม่เหมาะที่จะเป็น Syn. write off
look on (phrv.) ตระหนักดีว่าเป็น See also: คิดว่าเป็น
look upon (phrv.) ตระหนักดีว่าเป็น See also: คิดว่าเป็น
awake to (phrv.) ตระหนักถึง See also: เริ่มเข้าใจ Syn. wake to
aware (adj.) ตระหนักรู้ Syn. conscious, sensible
lay emphasis (idm.) ตระหนักว่าสำคัญ See also: ทำให้รู้ว่าสำคัญ Syn. lay stress
put down for (phrv.) ตระหนักว่าเป็น Syn. put down as
cognizance (n.) การตระหนักรู้ See also: การรับรู้ Syn. awareness, perception
cognizant (adj.) ที่ตระหนักรู้ Syn. aware, conscious
conscious (adj.) ที่ตระหนักได้
consciousness (n.) ความตระหนักรู้ Syn. awareness, cognizance
ignorant (adj.) ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง Syn. unconcious, uninformed Ops. alert, aware
oblivious (adj.) ซึ่งไม่ตระหนักถึง See also: ซึ่งไม่นึกถึง Syn. unaware of, unconscious of Ops. aware of
realization (n.) ความเข้าใจหรือความตระหนัก Syn. understanding, recognition
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Recently, I realized one philosophy of lifeเมื่อเร็วๆ นี้ฉันได้ตระหนักถึงปรัชญาข้อหนึ่งของชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In physics, each one of these circles can be associated with a different kind of elementary particle.แต่การ์เร็ต ลีสี ตระหนัก วิธีวงการบิดรอบอีกคนหนึ่ง
You must realized how severe the need is from your test scores.คุณ ต้อง ตระหนัก ถึง ความ รุนแรง ว่า \ N คะแนนจากการทดสอบเป็นอย่างไร
I knew if I had refused to work, if I took my own life... it would only be a matter of time before Krennic realized... he no longer needed me to complete the project.ฉันรู้ว่าถ้าฉันปฏิเสธที่จะทำงาน ถ้าฉันเอาชีวิตของตัวเอง มันจะเป็นเรื่องของเวลาก่อนที่ คเรนิก ตระหนัก เขาไม่จำเป็นต้องให้ฉันเสร็จสิ้น โครงการ
Learn your place in this town, or soon enough, you won't be in it.ตระหนักถึงตำแหน่งของคุณในเมืองนี้ไว้ ไม่อย่างนั้น คุณอาจจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้
Realizing all the things that he wouldn't be there for.ตระหนักถึงเรื่องทั้งหมด โดยที่เค้าไม่ได้อยู่ในที่นั่นแล้ว
I'm tasking the drones to defensive positions. COPY-ตระหนักว่า โดรน อยู่ในภาวะป้องกันตัว
I dont have an intellectual reason, I dont need one...ตระหนักว่าฉันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล ฉันไม่ต้องการมัน
Realize how stupid it is to ignore your counsel's phone calls?ตระหนักแก่ใจว่าความโง่มันคืออะไร ไม่สนใจรับโทรศัพท์ จากที่ปรึกษาของนายงั้นเหรอ
I realized, you know, if we just focus on our jobs, if we focus on our patients, we're gonna be fine.ตระหนักได้น่ะ รู้ไหม ถ้าเราสนใจแต่งานของเรา ถ้าเราสนใจคนไข้ของเรา เราก็จะไม่เป็นอะไร
Conscious of there being a shadow on poor ellen olenska's reputation.ตระหนักได้ว่ามีเงามืดอยู่บนชื่อเสียงของ อัลเลน โอเลนสกาผู้น่าสงสาร
You realize, Penny, that the technology that went into this arm will one day make unskilled food servers such as yourself obsolete.ตระหนักไว้ด้วยนะเพนนี ว่าเทคโนโลยี ที่อยู่ในแขนกลนี้ สักวันวันหนึ่ง จะำปแทนที่เด็กเสริฟที่ไร้ทักษะอย่างเธอ
Don't you realize, uh, he's in a whale?คุณไม่ตระหนักเอ่อเขาอยู่ใน ปลาวาฬ?
I daresay I've been stupid, but every day I realize the things she had that I lack.แต่ทุกๆ วัน ฉันก็ยิ่งตระหนัก ถึงสิ่งที่หล่อนมี แต่ฉันบกพร่อง
He calmed down and realised he'd left his knife there.เขาสงบลงและตระหนักว่าเขาต้องการออกจากมีดของเขามี
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
I don't think it takes an expert on anything to realize... that Deong won't stop at a riot, a hunger strike or anything else.{\cHFFFFFF}ฉันไม่คิดว่ามันจะใช้เวลา ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรที่จะตระหนักถึง ... {\cHFFFFFF}ที่ Deong จะไม่หยุดอยู่ที่การจลาจล, หยุดความหิวหรือสิ่งอื่นใด
"I Need You") # You don't realise how much I need youคุณไม่ได้ตระหนักถึงวิธีการที่ฉัน ต้องการคุณมาก
And I would emphasize that I think our first duty is to recognize that there is not one India but several.และข้าพเจ้าขอเน้นว่า ภาระกิจแรกของเราคือ ต้องตระหนักว่ามิใช่มีเพียงอินเดียเดียว แต่หลากหลาย
You can tell your children of the day when everyone looked up and realized that we were only tenants of this world.คุณสามารถบอกลูก ๆ ของคุณ ในวันนี้ เมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้นและ ตระหนักถึง ว่าเราเป็นเพียงผู้เช่าของโลกนี้
I'm not, either. gentlemen, I think you both should realize the gravity of this moment.- ผมก็เหมือนกัน พวกคุณควรตระหนักถึงความตึงเครียด ของสถานการณ์โลกในตอนนี้
The dogfaces rested easy in the knowledge that Corporal Teddy Duchampเหล่าด็อกเฟส พักอย่างสบาย ด้วยตระหนักดีว่า คอร์ปอรัล เท็ดดี้ ดูแชมป์
"And even more amazing was the day she realized she truly loved him back."และยิ่งแปลกไปกว่านั้นเมื่อเธอตระหนักว่า เธอเองก็ตกหลุมรักเขาเช่นกัน
Well, after you said it I realized I was scared.หลังจากที่คุณพูด... ...ฉันก็ตระหนักว่า ฉัน... ...กลัว
Shooter had an ex-wife, a drinking problem a drug problem, a complicated sex problem he was barely aware of.มือปืนมีอดีตภรรยา ปัญหาการติดเหล้า... ...ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่เขาไม่ค่อยตระหนักถึงมัน
Yeah, but you are aware that there is an invention called television,ใช่ แต่คุณมีความตระหนักว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าโทรทัศน์,
I'm quite aware of how ridiculous I am.ผมค่อนข้างตระหนักถึงวิธีการที่ไร้สาระผม
What Mr. Dalton here doesn't realize... is that if Elliot Blair gets the idea there is some kind of problem here, he's gonna take his $18 million, his 800 jobs, and he's gonna evacuate.สิ่งที่นายดัลตันที่นี่ ไม่ได้ตระหนักถึง ... คือว่าถ้าเอลเลียตแบลร์ได้รับความคิด มีชนิดของปัญหาบางอย่างที่นี่ เขาจะใช้เวลา $ 18,000,000 ของเขา 800 งานของเขาและเขาจะอพยพคนออกจาก
I was hoping it would send a signal so people would realize we were down here.ผมก็หวังว่ามันจะส่งสัญญาณเพื่อให้ ผู้คนจะตระหนักถึงเราก็ลงที่นี่
Meanwhile, he realizes the only reason he was over there in the first place... was so we could install a government that would sell us oil at a good price.เขาตระหนักว่ามีเหตุผลเดียวที่เขาเลือก กระกรายมาเพิ่มราคาน้ำมันสั่งเข้า ซื้อน้ำมันเราในราคาดี
Do you realize how many men could survive such an ordeal?ทรงตระหนักหรือไม่ว่ามีสักกี่คนNที่รอดจากความโหดร้ายเหล่านั้นมาได้
When a man considers this, he does not kill or cause to kill."เมื่อผู้ใดตระหนักแล้ว จะงดเว้นการ เข่นฆ่าหรือการนำมาซึ่งการเข่นฆ่านั้น
Still she came, unaware of the suspicion that preceded her.เธอมาอย่างเงียบๆ โดยไม่ตระหนักถึง ความเคลือบแคลงที่เธอต้องเผชิญ
You are going to double your efforts so that people recognize your bondเธอจะต้องพยายามมากขึ้นเป็นสองเท่า เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความผูกพันของเธอทั้งคู่
And the Ring of Power perceived its time had now come.และแหวนแห่งอำนาจก็ตระหนักว่า เวลาของมันได้มาถึงแล้ว
I get even more frightened when I see how afraid you are, and... then I realize what it is.ผมยิ่งกลัวมากขึ้น เมื่อเห็นว่าคุณกลัวแค่ไหน... จากนั้นผมก็ตระหนักว่ามันคืออะไร
And I'm a law student who just realized... her professor is a pathetic asshole.ฉันเป็นนักศึกษานิติ ผู้ซึ่งเพิ่งจะตระหนักว่า อาจารย์ของเธอเป็นไอ้งั่งที่น่าสมเพช
I should have realized our destiny was never to stop Judgment Day.ผมควรตระหนักได้ เราไม่ได้ถูกลิขิตให้หยุดวันพิพากษา
Although it has been suggested that this is the same kind of attack we've defended for years, I urge the Council to realize the truth.Although it has been suggested that this is the same kind of attack... เราปกป้องมาเป็นปี ผมกระตุ้นให้คณะกรรมการตระหนักถึงความจริง
Concordantly, while your first question may be the most pertinent you may or may not realize it is also the most irrelevant.อย่างที่คาดหวัง, คำถามแรกของคุณ อาจจะตรงประเด็นที่สุด คุณอาจจะตระหนักหรือไม่ว่ามันตรงประเด็นที่สุด
And I realised that, as dire chance and fateful cockup would have it, here I am, mid-fifties, and without knowing it, I've spent most of my adult life with a chubby employee. (Snorts)แล้วฉันก็ตระหนักได้ว่า มันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิต ฉันตอนนี้ อายุ 50 กว่าๆ แล้ว

ตระหนัก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気づく[きづく, kiduku] Thai: ตระหนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระหนัก
Back to top