ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงเวลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงเวลา*, -ตรงเวลา-

ตรงเวลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงเวลา (adv.) on time See also: punctually Syn. ทันเวลา, ตรงเผง, เที่ยงตรง, ตามเวลา, ตามกำหนด Ops. สาย
English-Thai: HOPE Dictionary
betimes(บิไทมซ') adv. แต่แรกเริ่ม,เช้า,ทันเวลา,ตรงเวลา,ไม่ช้า,ภายในเวลาอันสั้น
duly(ดู'ลี) adv. อย่างเหมาะสม,ตามกำหนด,ตรงเวลา
English-Thai: Nontri Dictionary
duly(adv) โดยสมควร,ตรงเวลา,อย่างเหมาะสม,ครบกำหนด
punctual(adj) ตรงเวลา,ทันกำหนด,ตามกำหนด
punctuality(n) ความตรงเวลา,การรักษาเวลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep good time (idm.) ตรงเวลา See also: เที่ยงตรง
punctual (adj.) ตรงเวลา See also: ตามเวลา, ตรงต่อเวลา Syn. prompt, on time, periodic
sharp (adv.) ตรงเวลา See also: ตรงเผง, ตรง
on the dot (idm.) ตรงเวลา (คำไม่เป็นทางการ)
right on time (idm.) ตรงเวลาพอดี
on the button (idm.) ตรงเวลาหรือถูกสถานที่ See also: ตรงกาลเทศะ
punctuality (n.) ความตรงเวลา See also: ความฉับไว promptness
punctually (adv.) อย่างตรงเวลา Syn. promptly
race against time (idm.) งานที่ต้องทำให้เสร็จตรงเวลา See also: งานที่ต้องทำให้เสร็จภายในเวลา
rack against time (idm.) รีบทำให้เสร็จตรงเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We must arrive there on timeพวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
Did you get to the station on time?คุณไปถึงสถานีรถไฟตรงเวลาไหม?
We did, but we were almost lateพวกเราไปตรงเวลา แต่ก็เกือบไม่ทันแล้ว
Did your cousin arrive on time?ญาติของคุณมาถึงตรงเวลาไหม?
I have asked him so many times to arrive on timeฉันขอร้องเขาหลายครั้งให้มาตรงเวลา
I wish I had been on time for schoolฉันขอให้ไปโรงเรียนตรงเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He said to be on time, Harper.เขาบอกให้ ตรงเวลา ฮาเปอร์
Right on time Bronwyn, good girl.ตรงเวลา "บรินท์วิน" เก่งมาก
Be there. Don't make him come looking.ตรงเวลา อย่าให้ต้องคอย
Right on time, like he was supposed to.ตรงเวลา เหมือนเขาคาดไว้
He has a beef soup and chats, chat time varies.ตรงเวลาจริงๆ นายว่ามันจะดีหรอ
Perfect timing, mei-ling.ตรงเวลาดีนะ เหม่ย-หลิง
Right on time. Why are they stopping there?ตรงเวลาเป๊ะ ทำไมพวกมันหยุดตรงนั้น
Right on time. Hello, Henry.ตรงเวลาเป๊ะ หวัดดีเฮนรี่
Like clockwork. For his post-rehearsal medium drip.ตรงเวลาเป๊ะ เพราะมันเป็น เวลากาแฟหลังซ้อมของเขา
They're beginning the daily slaughter right on time.พวกมันเริ่มการสังหารประจำวัน ตรงเวลา
There they go, right on schedule.นั่นไง พวกเขาจะไปกันแล้ว, ตรงเวลาเป๊ะ.
I promised Bridget we'd be on time.ฉันสัญญากับบริดเจ็ท ว่าเราจะไปตรงเวลา
Very good time. They always get lost on the way. Come in.มาตรงเวลาดี ส่วนมากเขาจะหลงทางกัน เชิญข้างในครับ
Plane's in the air now. You're right on time.เครื่องบินกำลังมา คุณตรงเวลาดี
So it's rather crucial we leave on time.แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง ที่เราจะต้องออกเดินทางให้ตรงเวลา
Mr Cohen? Perfect timing.คุณโคเฮนคะ ตรงเวลาเผงเลย ฉันรอคุณอยู่ค่ะ
The Fox doesn't care much for punctuality.หมาป่าไม่สนใจเรื่องการตรงเวลาหรอก
Nor is he early. He arrives precisely when he means to.มาก่อนก็ไม่เคย แต่จะมาตรงเวลาอย่างที่ตั้งใจ
So you be here on time. You do your work.นายมาที่นี่ตรงเวลา นายทำงานของนาย
Right on time, Mr. Punctuality.มาตรงเวลาเป๊เลยค่ะ คุณตรงเวลา
Actually, that used to be my nickname, Mr. Punctuality.อันที่จริงแล้ว ผมมีฉายาว่าคุณตรงเวลา
And make sure you're back in time, too feed our soon-to-born baby.ให้แน่ใจว่า คุณจะกลับตรงเวลา ยิ่งกลับมาให้อาหารเราเร็ว ยิ่งจะได้เห็นลูกเรา
I told you I'll have you home on time.ชั้นบอกแล้วไง ว่าจะไปส่งบ้านตรงเวลา
If I didn't reach Seoul on time, I will be in trouble.ถ้าฉันไปถึงโซลไม่ตรงเวลา ฉันมีปัญหาแน่
Don't read the comic that much and go to class on time.อย่าอ่านการ์ตูนเยอะนัก แล้วก็ไปเข้าเรียนตรงเวลาด้วยล่ะ.
Except I think I should be right on time.นอกจากคิดว่าฉันจะไปตรงเวลา
According to the teaching staff, the kids here have trouble being punctual, responding to authority, being a member of a team, and accepting criticism.ตามที่ครูฝึกบอก พวกเด็กๆไม่ตรงเวลา ไม่เคารพเจ้าหน้าที่ เป็นสมาชิกแก๊ง และไม่ยอมรับข้อวิจารณ์
We have the entrant right here.-ไม่นะ พวกเรามาตรงเวลา
I don't want you to get behind on your rent.ลูกจะได้จ่ายค่าเช่าตรงเวลา
Are Curtis and his team on schedule?เคอร์ติสกับลูกทีมจะตรงเวลาไหม
Can't you be on time?หัดตรงเวลาบ้างไม่เป็นหรือไงฮ้ะ?
Dude. This is weird. You're back from lunch on time.เป็นไปได้ไง กลับจากพักกลางวันตรงเวลา
[chuckles] no, I believe I'm right on time.[หัวเราะเบาๆ] ไม่นะ,ฉันว่าฉันมาตรงเวลานะ
You have got great timing, missy, 'cause I'm just getting the results.มาได้ตรงเวลาพอดีเลย คุณผู้หญิง เพราะฉันกำลังหาผลอยู่พอดี
Rest of you,8:00 a.M.Sharp.พวกคุณที่เหลือ 8 โมงเช้า ตรงเวลานะ
Can't you follow directions?ทำไมเธอไม่มาให้ตรงเวลา
Hes came in twice a day for a week at exactly 9 past 8?เขามาทุก ๆ สองวัน สักอาทิตย์ได้แล้ว ตรงเวลาเด๊ะ 9 โมง 8 นาที
They said they dropped him off at the airport on time.โรงแรมบอกว่าไปส่งเขา_BAR_ ที่สนามบินตรงเวลาเลย
Henceforth, do clock in and out on time.ฉะนั้น เริ่มและเลิกงานให้ตรงเวลาเสมอ
Fine,and if you can get him to come in on time and under budget,ก็ได้ แล้วถ้าเธอสามารถทำให้เขา ทำให้เสร็วตรงเวลาและราคาถูกลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงเวลา
Back to top