ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้านหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้านหลัง*, -ด้านหลัง-

ด้านหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้านหลัง (n.) backside See also: rear, behind Syn. ข้างหลัง, ตอนหลัง, ข้างท้าย, แถวหลัง Ops. ด้านหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
flip sideด้านหลัง (ต้องพลิกกลับ) ,ด้านหลังของแผ่นเสียง
astern(แอสเทิร์น') adv. ไปทางข้างหลัง,ทางท้ายเรือ,ทางด้านหลังของพาหนะ, Syn. backward ###A. forward)
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
backside(แบค'ไซดฺ) n. ด้านหลัง,ส่วนหลัง
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
centronics portช่องเซ็นโทรนิกส์ หมายถึง ช่องทางเข้า/ออกที่เดิมใช้เสียบสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์เซ็นโทรนิก ปัจจุบันใช้หมายถึงเพียงช่องขนาน (pararell port) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู pararell port เปรียบเทียบ
dosser(ดอส'เซอะ) n. ตะกร้าใส่ของสำหรับหิ้วไว้ด้านหลัง,สิ่งประดับผนังกำแพง., Syn. dorser
hind(ไฮนดฺ) adj. ข้างหลัง,ด้านหลัง n.กวางตัวเมีย
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
lpt(แอลพีที) ย่อมาจาก line printer ในระบบดอส หมายถึงช่องทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้สำหรับเสียบสายต่อไปยังเครื่องพิมพ์ ถ้ามีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่หลายเครื่อง จะเรียกชื่อช่องแรกว่า แอลพีทีหนึ่ง (LPT1) ช่องต่อมาเป็นแอลพีทีสอง (LPT2)
occiput(ออค'ซะพัท) n. หัวด้านหลัง,ท้ายทอย, See also: occipital adj. pl. occiputs,occipita
port(พอร์ท) n. ท่าเรือ,เมืองท่า,ท่า,ท่าอากาศยาน,ท่าด่าน ,ช่องทางเข้า/ออกช่องทาง1. หมายถึง ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าไม่เป็นแบบอนุกรม (serial) ก็จะเป็นแบบขนาน (pararell) 2. การที่ทำให้โปรแกรมที่ใช้ระบบปฏิบัติการหนึ่ง ไปใช้กับอีกระบบปฏิบัติการหนึ่ง ได้ ทั้ง ๆ ที่ในตอนแรก ผู้เขียนโปรแกรมไม่ได้ตั้งใจให้ใช้กับระบบปฏิบัติการนั้น, Syn. harbour
posterior(โพสเทีย'เรีย) adj.,n. ภายหลัง,ข้างหลัง,ด้านหลัง,ก้น,สมัยหลัง,ส่วนก้น,ตะโพก., See also: posteriority n., Syn. hinder,later,back
printer portช่องเสียบต่อกับเครื่องพิมพ์หมายถึง ช่องที่มีสายเสียบเพื่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ต่อกับเครื่องพิมพ์ ส่วนมากจะเป็นช่องขนาน (pararell port) มักอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่อง ดู pararel port ประกอบ
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
serial portช่องอนุกรมหมายถึง ช่องที่อยู่ด้านหลังของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีไว้สำหรับเสียบสายไฟ ต่อไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เมาส์ การถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางช่องนี้ จะช้ากว่าผ่านทางช่องขนาน (pararell port) มาก เพราะจะสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ครั้งละ 1 บิตเท่านั้น ดู pararell port เปรียบเทียบ
triceps(ไทร'เซพซฺ) n. กล้ามเนื้อสามหัว (เช่น กล้ามเนื้อที่ด้านหลังของแขนบน) pl. tricepses,triceps
write protectกันบันทึกหมายถึง การป้องกันมิให้มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงไปในแผ่นจานบันทึก ส่วนมากจะทำเพื่อมิให้มีการบันทึกทับข้อมูลที่อยู่เดิม เพราะจะทำให้ข้อมูลเดิมหายไป วิธีทำก็มีหลายแบบ เช่น ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ก็ใช้เลื่อนปุ่มด้านหลัง ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 5.25 นิ้ว ก็ใช้กระดาษกาวเล็ก ๆ ปิดที่ช่องแหว่งด้านข้าง ถ้าเป็น แถบบันทึก ก็ถอดวงแหวนออก และมีคำเตือนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า "No ring, no write"
English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
hind(adj) ข้างหลัง,ด้านหลัง
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
rear(n) ข้างหลัง,ตอนท้าย,กองหลัง,ด้านหลัง,แนวหลัง,ก้น
rearward(adj,adv) ทางด้านหลัง,ถอยหลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
choana (เอก.); choanae (พหู.); naris, posteriorรูจมูกด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsal๑. -หลัง, -ด้านหลัง๒. บน, -ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsum๑. ด้านหลัง๒. ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posteromedianตรงกลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backwardด้านหลัง [การแพทย์]
Dorsalด้านหลัง,ด้านบน,ส่วนอก [การแพทย์]
Dorsumด้านหลัง [การแพทย์]
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
Convexโป่ง,การโค้งไปทางด้านหลัง,โค้งออก,นูน,ด้านโค้งออก [การแพทย์]
Demianoff Signอาการปวดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อบั้นเอวด้านหลัง [การแพทย์]
Shelf list cardบัตรแจ้งหมู่, บัตรแจ้งหมู่หนังสือบัตรแจ้งหมู่หนังสือ หรือ บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card หรือ Shelflist card) คือ บัตรมี่ลักษณะเดียวกับบัตรหลักหรือบัตรยืนพื้น กล่าวคือ จะมีข้อมูลหรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมเหมือนกันทุกประการ แต่มีการเพิ่มรายการทะเบียนวัสดุสารสนเทศไว้ที่ด้้านล่างซ้ายของบัตร และอาจเพิ่มรายการเกี่ยวกับการไดัรับ และ/หรือ ราคาไว้ที่ด้านหลังบัตร
Costovertebral Angleบริเวณเอว,มุมซี่โครงต่อกับกระดูกสันหลัง,บริเวณซี่โครงสุดท้ายกับกระดูกสันหลังทางด้านหลัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
at the rear (adj.) ด้านหลัง Syn. dorsal, in back of
backside (n.) ด้านหลัง See also: ข้างหลัง, ส่วนหลัง Syn. behind Ops. front
hind (adj.) ด้านหลัง See also: ข้างหลัง Syn. hinder, posterior, rear
in back of (adj.) ด้านหลัง Syn. dorsal, at the rear
post (prf.) ด้านหลัง See also: ภายหลัง
posterior (adj.) ด้านหลัง Syn. dorsal, in back of, at the rear
back (adj.) ซึ่งอยู่ด้านหลัง
back seat (n.) ที่นั่งด้านหลัง See also: ส่วนหลัง Syn. rear
backless (adj.) (ชุด) ที่ไม่มีผ้าด้านหลัง (ของสตรี) See also: (ชุด) เปลือยหลัง
backlight (n.) แสงที่ส่องจากด้านหลังในการถ่ายภาพ
backlight (vt.) ทำให้สว่างจากด้านหลัง
backstairs (n.) บันไดส่วนตัว (มักอยู่ด้านหลังสำหรับคนรับใช้)
bacon (n.) ส่วนเนื้อด้านหลังและข้างของหมูที่ใส่เกลือรมควัน See also: เนื้อซี่โครงหมูเค็ม
baseline (n.) เส้นขอบด้านหลังของสนามกีฬา See also: (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน, เบสบอล)
be behind (phrv.) วางไว้ด้านหลัง See also: อยู่ข้างหลัง Syn. keep behind, place behind, put behind
dinner suit (sl.) ชุดสูทเข้าชุดกันของผู้ชายที่หางเสื้อด้านหลังไม่ยาว
drop behind (phrv.) ร่วงลงด้านหลัง See also: หล่นลงข้างหลัง
fall behind (phrv.) ตกไปด้านหลัง (บางสิ่ง) See also: หล่นไปข้างหลัง
fall behind (phrv.) จมหายไปด้านหลัง
flyleaf (n.) หน้าเปล่าของหนังสือที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He stayed back in town.เขาอยู่ ด้านหลัง ที่อยู่ในเมือง
In the entry closet, top shelf, in the back, there's a gun.ในห้องแต่งตัว ชั้นวางของบนสุด ด้านหลัง มีปืนกระบอกหนึ่ง
Third one over. Back, and to the right.อยู่เหนือชั้นที่ 3 ด้านหลัง แล้วก็ไปทางขวา
Ground floor, in the back, no view.ชั้นล่าง ด้านหลัง ไม่มีหน้าต่าง
We're gonna be moving up the back side of this Mountain here, which is gonna offer great concealment from the village.พวกเราจะได้รับการขยับขึ้น ด้านหลัง ของภูเขานี้ที่นี่ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ จะ การปกปิดที่ดีจากหมู่บ้าน
Tom, and you, Becky, bring up the rear.และทอมและคุณเบ็คกีนำขึ้น ด้านหลัง ฉันนับที่คุณทั้งสอง
Go back, tell me anything you findด้านหลัง ว่างตรงไหนเสียบได้เลย
Back of... back of them footballs on the corner.ด้านหลัง หลังมุมขายฟุตบอล
Posterior iliac spine, L-1 and T-10 vertebrae, and here on the inferior angle of the scapula.ด้านหลังกระดูกสันหลัง L-1 และ T-10 และนี่อยู่ในมุมที่ต่ำลงมาของกระดูกสะบัก
The back and front of your dad's restaurant?ด้านหลังกับด้านหน้าร้านอาหารของพ่อหรอ
I will not hide ... behind a wall of stone, while others fight our battles for us !ด้านหลังกำแพงหินขณะ ที่คนอื่นสู้รบฝ่ายเรา โดยเรา นั่นคือไม่ได้อยู่ในเส้นเลือด ของฉัน ธ อริน
Back of the bar. It's your funeral.ด้านหลังของบาร์ มันเป็นงานศพของคุณ
Back of his head. Killed him instantly.ด้านหลังของศีรษะ ทำให้ตายทันที่
Behind him, the rest of the 25-car field.ด้านหลังของเขาส่วนที่เหลือของสนาม 25 รถ
His back is like a work of art!ด้านหลังของเขาเหมือนเป็นงานศิลปที่ยิ่งไหญ่
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hallด้านหลังของแบงค์ 100 มีภาพห้องลงนามอิสรภาพ
The back of a dollar bill.ด้านหลังของแบงค์ดอลล่าร์
Back of her right leg, tiny splash marks above the heel and calf, not present on the left.ด้านหลังขาขวาของเธอ มีรอยกระเซ็นเล็กๆ เหนือส้นเท้า แต่บนด้านซ้ายไม่มี
Across the bridge to your right you will see L'Artisan Parfumeur.ด้านหลังคุณ น่าจะเป็นร้านน้ำหอม
In the back is an underground car park with direct access to the shops' basements.ด้านหลังชั้นใต้ดินก็จะเป็นที่จอดรถ ซึ่งตรงกับทางเข้าห้องใต้ดินของร้านค้า
The back of the tenth rib on the left side, the left transverse process of the T6 and the right scapula.ด้านหลังตรงกระดูกซี่โครง ชิ้นที่ 10 ทางด้านซ้าย แนวทแยงซ้ายของกระดูก ชิ้นที่ T6 และทางขวาของ กระดูกสะบัก
There's nothing happening back here at all.ด้านหลังนี่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
There's a bank sign behind him listing the date as march 15th, but that doesn't match up to his story that he's been imprisoned until last week.ด้านหลังมีป้ายธนาคาร บอกวันที่ 15 มีนาคม แต่มันไม่สอดคล้องกับเรื่องที่เค้าเล่า ว่าเค้าถูกคุมขังอยู่จนถึงสัปดาห์ที่แล้ว
Behind the clock face of Big Ben.ด้านหลังหน้าปัดนาฬิกาบิ๊กเบน
The back of his head smacks between his shoulder blades.ด้านหลังหัวเค้าพับติดกับหลังระหว่างไหล่ทั้งคู่
Front ... Back... What?ด้านหลังเทียบกับด้านหน้างั้นเหรอ
US$ 400,000 at the back of the room. The Stradivarius now at US$ 400,000.ด้านหลังให้ 400,000 เหรียญแล้วครับ ขณะนี้ สตราดิวอริอุส อยู่ที่ 400,000 เหรียญ
How far back do you estimate you are from the collapsed opening?ด้านหลังไกลแค่ไหนล่ะ? จากจุดที่อุโมงค์ถล่ม
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
It was cold after the sun went down... ... and the old man's sweat dried cold on his back and his arms and his old legs.มันหนาวหลังจากดวงอาทิตย์ ตก และเหงื่อของชายชราแห้งเย็น ที่ด้านหลังและแขนของเขาและ ขาเก่าของเขา
# So come on back and seeดังนั้นมาที่ด้านหลังและดู
There's one on the back, but it's not the right one.ก็มีหนึ่งด้านหลัง แค่มันไม่ถูกต้อง
You back there. Come on let's go!แกไปด้านหลัง ส่วนเราไปกันเถอะ!
Can you hear me at the back?คุณสามารถได้ยินฉันที่ด้านหลัง มี?
They will put a bullet through your neck for what you've made them do.ผ่านด้านหลังของลำคอของคุณ สำหรับสิ่งที่คุณได้ทำให้พวก เขาทำ ฉันไม่คิดว่าเจอร์รี่
Waiting to take you awayรอคอยที่จะนำคุณออก ปีนขึ้นไปอยู่ด้านหลัง
The ad will run on the back along with the grocery ads.ส่วนคําโฆษณาก็จะอยู่ด้านหลัง คู่กับโฆษณาร้านของชํา
So I went to him and showed him my backsideดังนั้นฉันไปที่เขาและแสดง him my ด้านหลัง
Did your sister have a pretty backside?พี่สาว,น้องสาวของคุณ .มีด้านหลัง a pretty หรือไม่?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้านหลัง
Back to top