ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาราศาสตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาราศาสตร์*, -ดาราศาสตร์-

ดาราศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาราศาสตร์ (n.) astronomy
English-Thai: HOPE Dictionary
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
astronomer(แอสทรอน'โนเมอะ) n. นักดาราศาสตร์
astronomical(แอสโทรนอม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับดาราศาสตร์,มหาศาล,ใหญ่มาก,มหึมา., Syn. astronomic,gigantic
astronomy(แอสทรอน'โนมี) n. ดาราศาสตร์
astrophysics(แอสโทรฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิคส์ของนพเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ -astrophysical adj. -astrophysicaist n.
cosmology(คอซมอล'ละจี) n. จักรวาลวิทยา,สาขาวิชาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างและการกำเนิดของจักรวาล, See also: cosmologic adj. ดูcosmology cosmological adj. ดูcosmology cosmologist n. ดูcosmology
galileo(แกลลิลี'โอ) n. นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี
liberal artsศิลปศาสตร์ (ประกอบด้วยวิชาsocial sciences,natural sciences,humanitiesและarts) ,7 อย่างที่เกี่ยวกับศิลปะสมัยก่อนคือดาราศาสตร์,ตรรกวิทยา,ไวยากรณ์,การพูด,เลขคณิต,เรขาคณิต,ดนตรี
ptolemy(ทอล'ละมี) n. นักดาราศาสตร์ (โบราณของกรุงอเล็คซานเดรีย) (ค.ศ.129-151), See also: Ptolemaist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
astronomer(n) นักดาราศาสตร์
astronomical(adj) เกี่ยวกับดาราศาสตร์
astronomy(n) ดาราศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astronomyดาราศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abel Catalogueบัญชีเอเบลล์ [ดาราศาสตร์]
Aberrationความคลาด [ดาราศาสตร์]
abundanceสัดส่วนธาตุ [ดาราศาสตร์]
achromatic lensเลนส์รงค์ [ดาราศาสตร์]
Astronomerนักดาราศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Astronomical instrumentsเครื่องมือทางดาราศาสตร์ [TU Subject Heading]
astronomical unit (AU)หน่วยดาราศาสตร์, หน่วยวัดระยะทางที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีสัญลักษณ์ AU โดยกำหนดให้ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าเป็น 1 AU 1 AU = 1.49 x 1011 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
AUเอยู, สัญลักษณ์หน่วยวัดระยะทางเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ดู astronomical unit [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
astronomy (n.) ดาราศาสตร์
active (adj.) ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ต่างกัน (ทางดาราศาสตร์)
astrochemist (n.) นักดาราศาสตร์ Syn. stargazer
astronomer (n.) นักดาราศาสตร์ Syn. stargazer, astrochemist
astronomical (adj.) เกี่ยวกับดาราศาสตร์ Syn. cosmological, uranographical
cosmological (adj.) เกี่ยวกับดาราศาสตร์ Syn. uranographical
darkness (n.) ส่วนเงามัวที่ล้อมรอบเงามืด (ทางดาราศาสตร์) Syn. shadow, umbra Ops. brightness
gnomon (n.) นาฬิกาแสงแดด (อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์โบราณใช้บอกเวลา)
heliograph (n.) เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ (ทางดาราศาสตร์) Syn. photoheliograph
nebula (n.) เนบิวลา (ทางดาราศาสตร์) See also: กลุ่มก๊าซสีขาวที่เกิดกลางหมู่ดาวต่างๆ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน Syn. galaxy, nimbus
penumbra (n.) ส่วนเงามัวที่ล้อมรอบเงามืด (ทางดาราศาสตร์) Syn. shadow, umbra, darkness Ops. brightness
photoheliograph (n.) เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ (ทางดาราศาสตร์)
Ptolemy (n.) นักดาราศาสตร์
radio astronomy (n.) สาขาหนึ่งทางดาราศาสตร์ที่ศึกษาคลื่นวิทยุที่ได้รับจากอวกาศ
redshift (n.) การเปลี่ยนความยาวคลื่นของคลื่นแสง (ทางดาราศาสตร์)
uranographical (adj.) เกี่ยวกับดาราศาสตร์ Syn. cosmological
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Welcome to Astronomy 101.ยิยดีต้อนรับสู่ ดาราศาสตร์ 101
I'm John Koestler, I teach astrophysics at M.I.T.ผมชื่อ จอหน์ โคเลสเตอร์ ผมเป็นอาจาร์ยสอน ดาราศาสตร์ ที่ M.I.T
You are witnessing the marriage of physics and astronomy, the birth of my own field of science, astrophysics.การเกิดของสนามของ ตัวเองของวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เขียนในที่มีแสง,
Astrobiologists since Carl Sagan have wondered if life might swim in Titan's hydrocarbon lakes.ดาราศาสตร์ชีววิทยาตั้งแต่ คาลเสเกน สงสัย ถ้าชีวิตอาจจะว่ายน้ำในทะเล สาบของไททันไฮโดรคาร์บอน
Arabic astronomy was so influential, that we still call most of the bright stars by their Arabic names.ดาราศาสตร์ภาษาอาหรับ เป็นผู้มีอิทธิพลเช่นนั้น ที่เรายังคงเรียกส่วน ใหญ่ของดาวสว่าง ชื่อภาษาอาหรับของพวกเขา
"astro" means "space."ดาราศาสตร์หมายถึงจักรวาล
"astor" means "star."ดาราศาสตร์หมายถึงดวงดาว
The smallest, Asteroid B-61 2, was discovered by a Turkish astronomer in 1 909.ดวงเล็กที่สุด แอสเทอรอยด์ บี-612 นักดาราศาสตร์ชาวตุรกี เป็นผู้ค้นพบในปี 1909
When did you know you wanted to be an astronomer?เมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าคุณอยาก จะเป็นนักดาราศาสตร์?
Who would make the best astronomers? Think about it.ใครจะทำให้นักดาราศาสตร์ ที่ดีที่สุด?
Former winners include Nobel laureates, Field's medal winners... renowned astrophysicists and lowly M.I.T. professors.คนก่อนที่ทำได้ ยังได้รางวัลโนเบิล แชมป์คณิตศาสตร์โลก กลายเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เป็นศาสตราจารย์กระจอกที่ M.I.T.
She is our servant. I have an excellent midwife, an astrologer, a doctor.เธอเป็นคนรับใช้ของเรา ฉันมีทั้งแม่นม นักดาราศาสตร์ และหมอ
It's from the lnternational Star Registry.จากสำนักทะเบียนดาราศาสตร์โลก
That Neanderthal Val birch... he's been answering graduate-level questions in geography, history, astronomy.เขาตอบคำถาม ได้ทุกอย่างในระดับบัณฑิต ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์
In what scientists are describing as an incredibly rare astronomical event,จากปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์แถลงว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
I cross-referenced the Surfer's radiation through every astronomical database.ฉันลองค้นหารังสีของนักเซิร์ฟนั่น จากทุกข้อมูลดาราศาสตร์
Mum, I really don't need to learn about astronomy right now.แม่คะ หนูไม่อยากเรียนเรื่อง ดาราศาสตร์ตอนนี้
I just wrote a 903-page Astronomy book at 32.6 seconds and had a meltdown in the middle of my class.ฉันอ่านตำราดาราศาสตร์ 936 หน้าใน 32.6 วิ เมื่อกี้เรียนอยู่ ก็เกิดจิตหลอน
Listen, Astronomy class, page 47, you remember the class?วิชาดาราศาสตร์ หน้า47, จำได้มั๊ย?
This phenomenon is called the astrology a total solar eclipse.นี่คือปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นสุริยคราสเต็มดวง
There's a young astrophysicist from India...เขาเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์หนุ่ม จากอินเดีย
Philosophers who said the study of nature's harmony can be found... in astronomy, geometry, mathematics... and music.นักปรัชญาเขาบอกว่า เสียงประสานเนี่ย เราพบได้ในธรรมชาติ ในดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ แล้วก็ดนตรี
Ooh, astronomy snap.โอ้, คำถากถางจากนักดาราศาสตร์
And i'm an astrophysicist, so--และผมเป็นนักดาราศาสตร์ ดังนั่น...
That i'm a pretty fine astrophysicist.ฉันเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่ดี
I studied so hard, I could have become an astronomer.ฉันเรียนมามากพอที่จะไปเรียนวิชาเอกดาราศาสตร์
V.L.A. in New Mexico, Particle Collider at C.E.R.N.,ศูนย์สังเกตการณ์ิวิทยุดาราศาสตร์ แห่งชาติ ที่นิวเม็กซิโก การยิงลำแสงอนุภาคของเซิร์น
Cosmology should be cosmetology, astrology should be astronomy, and the students on the cover should be smiling, but that's a matter of opinion.จากวิชา "จักรวาลวิทยา" มาเป็น "เครื่องสำอางค์วิทยา" "โหราศาสตร์" มาเป็น "ดาราศาสตร์" และผมคิดว่านักศึกษาที่ได้ขึ้นปกหนังสือควรจะยิ้มกว่านี้ซักหน่อยนะ
So we should still study a little more astronomy later, right?งั้นฉันคิดว่าเราควรเรียนดาราศาสตร์ เพิ่มอีกซักหน่อยดีมั้ย?
But it shows how fun astronomy can be.แต่นักดาราศาสตร์นี่ก็อารมณ์ขันดีเหมือนกันนะ
Eh... eh... eh... eh... Doosh! But you knew we had an astronomy test tomorrow.มือไม่ตกเลยซักนิดด้วย แต่เธอก็รู้ว่าเรามีสอบดาราศาสตร์พรุ่งนี้
Highly unethical for an astrophysicist.สำหรับนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์
I'm the astrophysicist.ฉันเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์
Since my esteemed colleague in astrophysics owes me a latte.ตังแต่วิทยาลัยดาราศาสตร์ของผม เป็นหนี้กาแฟลาเต้ผมถ้วยหนึ่ง
Astrophysics. He teaches at M.I.T.เขาสอนฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่ MIT
Astrophysics. He teaches at M.I.T.เขาสอนฟิสิกส์ดาราศาสตร์อยู่ที่ MIT
Our astronomical divisionแผนกดาราศาสตร์ของเรา
Once I tried to calculate them, but they're astronomical.ตอนที่ฉันพยายามคิดคำนวนย้อนเรื่องราวกลับไป แต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์
"When I Heard the Learn'd Astronomer. "เมื่อผมได้ยินทฤษฎีการคำนวณ ของนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
When I heard the learn'd astronomer;เมื่อผมได้ยินทฤษฎีการคำนวณ ของนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาราศาสตร์
Back to top