ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งกันและกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งกันและกัน*, -ซึ่งกันและกัน-

ซึ่งกันและกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซึ่งกันและกัน (adv.) each other See also: mutually, reciprocally, one another Syn. กัน, ต่อกัน, กันและกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
each otherซึ่งกันและกัน
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
bevel(เบฟ'เวิล) {bevelled,bevelling,bevels} n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน,เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด,เอียง,มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง,เอียงตัด,ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง
bon accordn. ความปรองดองซึ่งกันและกัน
checks and balancesn. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน
coadjutantadj. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน n. ผู้ช่วย,ผู้ร่วมมือ
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
horse tradeการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability,intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.
interrelate(อินเทอริเลท') vt.,vi. (ทำให้) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, See also: interrelation n.
lichen(ไล'เคิน) n. พืชผสมระหว่างfungusกับalgaeซึ่งอยู่รวมกันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
mutual(มิว'ชวล) adj. ซึ่งกันและกัน,ทั้งสองฝ่าย,ร่วมกัน
network(เนท'เวิร์ค) n. ตาข่าย,ร่างแห,แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
reciprocal(รีซิพ'ระเคิล) adj. ซึ่งกันและกัน,ต่างตอบแทนกัน n. สิ่งที่เป็นไปทั้งสองฝ่าย,การแลกเปลี่ยนกัน,หมูไปไก่มา,จำนวนเลขที่กลับกัน, See also: reciprocality n., Syn. mutual
reciprocity(เรสซะพรอส'ซิที) n. ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน,การแลกเปลี่ยน,การแลกแลกเปลี่ยนผลประโยชน์, Syn. mutuality
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
symbiosis(ซิมไบโอ'ซิส) n. การอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด (โดยเฉพาะที่ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน) ., See also: symbiotic adj. symbiotical adj. pl. symbioses
English-Thai: Nontri Dictionary
mutual(adj) ซึ่งกันและกัน,ร่วมกัน,ทั้งสองฝ่าย,สัมพันธ์กัน
reciprocal(adj) กลับส่วนกัน,ทำนองเดียวกัน,ซึ่งกันและกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interdependenceการพี่งพาซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
MAD (mutual assured destruction)อำนาจทำลายล้างซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutualityความผูกพันซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arcadeโค้ง, ติดต่อซึ่งกันและกันเป็นข่ายโค้ง, ส่วนโค้งติดต่อกัน, ทางโค้ง [การแพทย์]
Causationสาเหตุ,การอาศัยซึ่งกันและกัน,สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค [การแพทย์]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Orthogonal frequency division multiplexการมัลติเพล็กซ์โดยการแบ่งความถี่ที่สัญญาพาหะตั้งฉากซึ่งกันและกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangular coordinate systemระบบพิกัดฉาก, ระบบที่ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 2 แกน ตั้งได้ฉากกันซึ่งเรียกว่า แกน X และแกน Y (หรือ ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 3 แกน ตั้งได้ฉากซึ่งกันและกัน เรียกแกน X แกน Y และแกน Z)  จุดที่ตัดกันของแกน X แกน Y (และแกน Z) เรียกจุดกำเนิด และ ตำแหน่งของจุดในระนาบ คือ ตำแหน่งของจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
each other (pron.) ซึ่งกันและกัน See also: แก่กันและกัน Syn. mutually, reciprocally
exchanged (adj.) ซึ่งกันและกัน See also: ต่างตอบแทนกัน, ซึ่งแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน Syn. mutual
mutual (adj.) ซึ่งกันและกัน See also: ร่วมกัน, ทั้งสองฝ่าย Syn. common
one another (pron.) ซึ่งกันและกัน Syn. each other
reciprocal (adj.) ซึ่งกันและกัน See also: ต่างตอบแทนกัน, ซึ่งแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน Syn. mutual, exchanged
reciprocally (pron.) ซึ่งกันและกัน See also: แก่กันและกัน Syn. mutually
interrelate (vi.) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน See also: เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
interrelate (vt.) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน See also: เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน Syn. interconnect
synergy (n.) การเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน Syn. concurrence, interaction
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're asking each other questions about…พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
We appreciate each otherพวกเรายกย่องซึ่งกันและกัน
May be we just need some time to get to know each otherบางทีพวกเราแค่ต้องการเวลาบ้างที่จะรู้จักซึ่งกันและกัน
I knew we could help each other outฉันรู้ว่าพวกเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
That's just how we greet each otherนั่นเป็นเพียงวิธีที่เราทักทายซึ่งกันและกัน
They compliment each other very wellพวกเขายกย่องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
The two of you suit each otherเธอทั้งสองคู่ควรซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those who, like us have already found each other isolate themselves in the intimacy of songs and parades.อย่างเช่นคู่ของเรา ที่ได้พบแล้ว ซึ่งกันและกัน ...ต่างก็แยกกันไปหาที่ส่วนตัว บรรเลงเพลง และท่วงท่า
You and I-- we're perfect for each other, and I want to spend the rest of my life with you away from everyone else and away from this spy life.คุณและผม เราเพอร์เฟ็ค ซึ่งกันและกัน และผมต้องการใช้เวลา ที่เหลือในชีวิตกับคุณ เราจะออกไปจากทุกๆ คน ออกไปจากชีวิตของสายลับ
We take care of each other, look after each other, protect each other.พวกเราต่างดูแล ซึ่งกันและกัน เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ปกป้องซึ่งกันและกัน
Then it's all sweet, can't wait to see her, send each other fun little texts, get comfortable together, maybe even a little bored.จากนั้น มันทั้งหมดมีความสุข รอไม่ได้ที่จะเจอเธอ ส่งข้อความตลก ซึ่งกันและกัน ได้ความสะดวกสบาย ด้วยกัน
Without each other there ain't nothing either can doโดยปราศจากซึ่งกันและกันไม่มีสิงที่เราสามารถทำ
We're in a desperate situation here. We need each other.เราอยู่ในภาวะคับขัน เราต้องการซึ่งกันและกัน..
Yes Joseph the cream...พวกเค้าแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ...
So we won't see each other every day.ดังนั้นเราคงไม่ได้เจอซึ่งกันและกัน ทุกๆ วัน.
Help each other.ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Maybe everybody in the whole damn world's scared of each other.บางทีคนทุกคนในโลกบูดเบี้ยวใบนี้ ต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
We'd complement each other.เราจะมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน
We resemble each other's essence, mirror images of one another's psyche.เรามีความเหมือนในซึ่งกันและกัน; เหมือนภาพในกระจกเงา.
They care about each otherพวกเขาดูแลซึ่งกันและกัน
"There is only the safety of being with each other."“อยู่ร่วมกันและ ปกป้องซึ่งกันและกัน”
We were both in marriages we'd outgrown.เราเกิดมาเป็นของซึ่งกันและกัน เราต้องการเช่นนั้น
True love comes from true independence. Forget all about Ji-Hoon.รักแท้น่ะมันต้องมาจากการให้อิสระซึ่งกันและกันสิ จริงมั้ย?
We'll inflict pain on each other.ที่พวกเราสร้างความเจ็บปวดให้ซึ่งกันและกัน
They've declared their marriage by the giving of rings.เพื่อเป็นการประกาศการสมรส ทั้งคู่ได้แลกแหวนซึ่งกันและกัน
First, licentiousness between us is not permitted.ข้อแรกไม่อนุญาต ให้ล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
Okay, watch yourselves, watch each other. Be ready.โอเค ดูแลตัวเองให้ดี ดูแลซึ่งกันและกัน เมื่อพร้อมลงมือ
We are here to support each other and respect each other.พวกเราที่อยู่ที่นี่ต้องช่วยเหลือกันและกัน และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
We will love each other no matter what hardships we face.เราจะรักซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหนักหนาแค่ไหน
See, objects attract one another like magnets.คืองี้ วัตถุดึงดูดซึ่งกันและกันเหมือนแม่เหล็ก
In this situation you will need to do more than help each other.ในสถานการณ์เช่นนี้เจ้าทั้งสองควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่า
To have a strong Jol-Bon, all of your clan should help each other.การที่มีโจลบนที่แข็งแกร่ง เผ่าของพวกเจ้าควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
The fact that Prince Dae-So and Prince Young-Po are fighting against each other, doesn't really affect Prince Ju-Mong negatively.ความจริงแล้วองค์ชายแดโซและองค์ชายยองโพ ขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่มีผลกระทบอะไรกับองค์ชายจูมงในทางลบ
If you're together, you can lend each other support and encouragement.ถ้าเจ้าทั้งสองอยู่ด้วยกัน เจ้าสามารถ ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้
There should be no more sons refusing their fathers, and brothers refusing to acknowledge each other.ไม่ควรมีลูกชายคนไหนที่ปฏิเสธพ่อของเขา และพี่น้องก็ไม่ควรปฏิเสธซึ่งกันและกัน
The two are geometric echoes.ทั้งสองสมมาตรซึ่งกันและกัน
With interchange other to improvement health body, wisdom mindด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดการพัฒนา ร่างกายที่แข็งแกร่ง , การติดสินใจอันเฉียบแหลม
Even when we get old let's go see a movie sometime and take care of one anotherแม้แต่ตอนพวกเราแก่ ก็จะไปดูหนังกันบ้าง และดูแลซึ่งกันและกัน
And we need to look out for each other.และพวกเราควรดูแลซึ่งกันและกัน
Oh, now we can understand each other better.โอ ตอนนี้เราสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้มากขึ้น
Too used to having both of you to take care of meเราทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอด คอยดูแลซึ่งกันและกัน...
You can't stop the boogeyman.หรือผู้คนมีความหมายซึ่งกันและกัน เพียงเพราะว่าพวกเขาเกิดที่ไหน
It's like an echo... repeated over and over, waiting to be heard.เหมือนเสียงสะท้อนซึ่งกันและกัน... ที่ดังแล้วดังเล่า รอใครมาได้ยิน
We just have to be friends and we have to trust each other.เราเพิ่งเป็นเพื่อนกัน แล้วเราก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกัน
It's obvious we don't like each other, but if we're going to survive... we have to stick together.มันเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเราต่างไม่ชอบหน้าซึ่งกันและกัน แต่ถ้าพวกเรารอดตายจากตรงนี้ไปได้... พวกเราจะรักกันมากยิ่งขึ้น
Each one of them correlates to one of the commandments.แต่ละข้อก็จะมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งกันและกัน
Back to top