ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interconnect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interconnect*, -interconnect-

interconnect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interconnect (vi.) เชื่อมต่อกัน See also: ต่อเข้าด้วยกัน Syn. connect, join
interconnect (vt.) เชื่อมต่อกัน See also: ต่อเข้าด้วยกัน Syn. connect, join
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interconnectednessความเชื่อมโยงถึงกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interconnected electric utility systemsระบบไฟฟ้าที่มีการต่อถึงกัน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And interconnection. Brad?แบรด นี่พูดเล่นใช่มั้ย
What'd you see? Well, the interconnection thing is definitely for real.ความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ มีจริง
No interconnection between you and what you're looking at.ไม่มีอะไรเชื่อมต่อ ระหว่างนาย กับสิ่งที่นายเห็น
It's all about energy and interconnectedness.ทั้งหมดเป็นเรื่องของพลังงาน และการเชื่อมต่อกับสิ่งภายนอก
The facility and ai are Interconnected to the extent That it needs the facility's Resources to help it grow.พลังงานกับAIนี้ติดต่อซึ่งกันและกัน เพื่อขยายการทำงานอย่างที่มันต้องการ ความต้องการนี้จะช่วยให้มันพัฒนา
Bioentanglement Physics. The interconnective life systems?ผู้เชี่ยวชาญในไบโอ quantum ฟิสิกส์, ระบบ interconnectivity สำคัญ.
The users are interconnected. That is the whole point.คนเล่นมันเชื่อมถึงกัน มันเป็นประเด็นสำคัญ
I know that world. It's all interconnected.ฉันรู้จักโลกแฟชั่น มันเชื่อมต่อกันหมดแหละ
You don't know interconnections?นายไม่รู้จักการเชื่อมโยงหรือไง ?
Jung called it synchronicity, the interconnectedness of apparently unrelated events.จุงเรียกมันว่า ความบังเอิญอย่างเหลือเชื่อ ความเชื่อมโยงระหว่างกัน ของเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
It's more like a little computer, interconnected to 10,000 to 100,000 other nerve cells.ก็มากขึ้นเช่นคอมพิวเตอร์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เชื่อมต่อกันถึง 10,000 ถึง 100,000 เซลล์ประสาทอื่น ๆ
There are those among us-- mostly kids-- whose sole purpose is to act as air traffic controllers for that interconnectivity.มันอยู่ท่ามกลางพวกเรานี่แหละ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้เอง อย่างเช่นเครื่องควบคุมสัญญาณจราจร ที่เชื่อมต่อสัญญาณภายใน

interconnect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互联[hù lián, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 互联 / 互聯] interconnected
互连[hù lián, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 互连 / 互連] interconnection
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)

interconnect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
回線使用料[かいせんしようりょう, kaisenshiyouryou] (n) connection fee; interconnection fees
基本相互接続試験[きほんそうごせつぞくしけん, kihonsougosetsuzokushiken] (n) {comp} basic interconnection tests
相互接続[そうごせつぞく, sougosetsuzoku] (n) {comp} cross connection; interconnection; internetworking
相互接続性[そうごせつぞくせい, sougosetsuzokusei] (n) {comp} interconnection; interoperability
相互接続性試験[そうごせつぞくせいじけん, sougosetsuzokuseijiken] (n) {comp} interconnection test; interoperability test
相関性[そうかんせい, soukansei] (n) relativity; interconnectedness; correlation
開放型システム間相互接続[かいほうがたシステムかんそうごせつぞく, kaihougata shisutemu kansougosetsuzoku] (n) {comp} Open Systems Interconnection; OSI
開放型システム間相互接続環境[かいほうがたシステムかんそうごせつぞくかんきょう, kaihougata shisutemu kansougosetsuzokukankyou] (n) {comp} open systems interconnection environment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
基本相互接続試験[きほんそうごせつぞくしけん, kihonsougosetsuzokushiken] basic interconnection tests
相互接続[そうごせつぞく, sougosetsuzoku] cross connection, interconnection, internetworking
相互接続性[そうごせつぞくせい, sougosetsuzokusei] interconnection, interoperability
相互接続性試験[そうごせつぞくせいじけん, sougosetsuzokuseijiken] interconnection test, interoperability test
開放型システム間相互接続[かいほうがたシステムかんそうごせつぞく, kaihougata shisutemu kansougosetsuzoku] Open Systems Interconnection, OSI
開放型システム間相互接続環境[かいほうがたシステムかんそうごせつぞくかんきょう, kaihougata shisutemu kansougosetsuzokukankyou] open systems interconnection environment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interconnect
Back to top