ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซีดเผือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซีดเผือด*, -ซีดเผือด-

ซีดเผือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซีดเผือด (adj.) pale Syn. เผือด, ซีด
English-Thai: Nontri Dictionary
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
pallid(adj) ซีดเผือด,สีจาง,ซีด,จืด,ไม่เพียงพอ
pallor(n) ความจาง,ความซีดเผือด,ความซีด,สีซีด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ashen (adj.) ซีดเผือด See also: ถอดสี, ซีด Syn. pale, pallid
wan (adj.) ซึ่งซีดเผือดเนื่องจากความเจ็บป่วย See also: ซีดจาง, ซีด Syn. ashen, pale, pasty Ops. flushed, glowing, rosy
wanly (adv.) อย่างซีดเผือด See also: อย่างอ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pale, like a Durer etching.ซีดเผือด เหมือนภาพพิมพ์ของดูเรอร์
He nearly went white when he said it.หน้าเขาซีดเผือดตอนที่เขาเอ่ยถึงชื่อนั้น
She was, um, really pale... and her throat was cut.เธอช่าง เออ ช่างซีดเผือด และคอถูกปาด
♪ White knuckles#นิ้วมือที่ซีดเผือด#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซีดเผือด
Back to top