ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชุมชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชุมชน*, -ชุมชน-

ชุมชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุมชน (n.) community See also: crowd, mass, throng Syn. ชุมนุมชน, กลุ่มชน, หมู่ชน
ชุมชนเมือง (n.) urban area Ops. ชุมชนชนบท
ชุมชนเล็กๆ (n.) district See also: locality, region, division Syn. ท้องถิ่น, ชุมชน, ท้องที่
ชุมชนแออัด (n.) slum Syn. สลัม
English-Thai: HOPE Dictionary
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
autonomy(ออทอน'โนมี) n. ความอิสระ,การปกครองตนเอง,เอกราช,สิทธิในการปกครองตัวเอง,ชุมชนที่ปกครองตัวเอง. -autonomist n., Syn. independence)
cadi(คา'ดี,เค'ดี) n. ผู้พิพากษาในชุมชนมุสลิม,ดะโต๊ะ, Syn. kadi
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
communal(คะมิว'เนิล) adj. เกี่ยวกับชุมชน,เกี่ยวกับสหภาพ, See also: communality n.
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
community(คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน, See also: Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม), Syn. society,public ###A. polarity,duality
community chestn. เงินสงเคราะห์ชุมชนที่ได้จากการบริจาค
confluence(คอน'ฟลูเอินซฺ) n. การไหลบรรจบกันของแม่น้ำหลายสาย,ที่บรรจบกันของสายแม่น้ำ,แม่น้ำที่เกิดจากการบรรจบกันดังกล่าว,การชุมนุม,กลุ่มคน,กลุ่มชุมชน., Syn. conflux,juncture,gathering
declaim(ดิเคลม') v. พูดโว,พูดโผงผาง,พูดที่ครึกโครม ,ท่องออกเสียง ,พูดชุมชน
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation
habitation(แฮบบิเท'เชิน) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ชุมชน,ที่อยู่รวมกัน., See also: habitational adj., Syn. domicile,residence
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
police(พะลีส') n.vt. ตำรวจ, (การ) รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
public nuisancen. ผู้ก่อกวนความไม่สงบต่อชุมชน
public televisionn. โทรทัศน์เพื่อชุมชน
publicist(พับ'ลิซิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์,นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนหรือการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายระหว่างประเทศ
publicly(พับ'ลิคลี) adv. ในที่สาธารณะ,โดยเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ในนามของชุมชน,ต่อธารกำนัล,ต่อสาธารณชน,โดยรัฐบาล,โดยกลุ่มชน, Syn. generally,popularly
publicness(พับ'ลิคนิส) n. สาธารณสภาพ,การเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ภาวะชุมชน
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง
socialize(โซ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นสังคม,จัดตั้งชุมชน. - vi. คบหาสมาคม,วิสาสะ., Syn. socialise., See also: socializable adj. socialization n. socializer n.
town(ทาวน์) n. เมือง,นคร,เขตชุมชน,ชาวเมือง,ประชาชนทั้งเมือง,เขตศูนย์การค้าของเมือง, -Phr. (go to town ทำ (วางแผน) ดีและเร็ว,ไปหาความสำราญ) , -Phr. (go up town ไปในเมือง,) -Phr. (on the town หาความสำราญในเมือง), See also: townish adj.
townshipn. เขตเมือง,เมืองเล็ก ๆ ,ชุมชนเล็ก ๆ ,ย่านธุรกิจการค้าของชนบท,
English-Thai: Nontri Dictionary
communal(adj) เกี่ยวกับชุมชน,เกี่ยวกับสังคม
commune(n) ประชาคม,ตำบล,แขวง,ชุมชน
community(n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม
slum(n) ชุมชนแออัด,สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม
town(n) เมือง,นคร,ชาวเมือง,เขตชุมชน
township(n) เขตเมือง,ชุมชนเล็กๆ
warren(n) รังกระต่าย,ทุ่งกระต่าย,ชุมชนแออัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Kibbutz (Heb.)ชุมชนกิบบุตซ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slumชุมชนแออัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
urbanชุมชนในเมือง, แบบเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communal farmนารวมชุมชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Therapeutic community ; Therapeutic communitiesชุมชนบำบัด [TU Subject Heading]
Village communitiesชุมชนหมู่บ้าน [TU Subject Heading]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Collectivismระบบชุมชนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Communityมนุษย์ทั้งกลุ่ม,ชุมชน [การแพทย์]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Federal aid to community developmentความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Forestry and communityการทำป่าไม้กับชุมชน [TU Subject Heading]
Rubbish ขยะแห้ง ขยะชุมชนส่วนที่ไม่รวมเศษอาหารหรือขยะครัว ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะ ไม่เกิดการบูดเน่าได้ง่าย ทั้งที่ติดไฟได้ และไม่ติดไฟ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ โลหะต่าง ๆ กิ่งไม้ รวมทั้งผง และฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนManuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Transport Container System ระบบถังขยะเคลื่อนที่ ระบบถังขยะขนาดใหญ่ที่ไปตั้งตามชุมชนต่างๆ ที่รถขยะสามารถเข้าไปบริการได้ถึง รถขยะจะมีอุปกรณ์ในการยกถังขยะขนาดใหญ่ขึ้นวางบนรถได้ เพื่อนำเอาขยะไปทิ้งที่สถานกำจัดขยะ และนำเอาถังขยะใบนั้นกลับมาวางที่บริเวณชุมชนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Wasteของเสียหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ [สิ่งแวดล้อม]
Wastewaterน้ำเสียน้ำที่ไม่ต้องการ หรือ น้ำใช้แล้วและระบายทิ้ง ; น้ำใช้แล้วจากชุมชน อาจประกอบด้วยสิ่งปะปนที่ติดมาจากกิจกรรมจากที่อยู่อาศัย ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันต่างๆ รวมกับน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน น้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
community (n.) ชุมชน
settlement (n.) ชุมชน See also: ถิ่นฐาน, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก Syn. village, town
Chinatown (n.) ชุมชนคนจีนในต่างแดน
come over (phrv.) ถูกพบเห็นว่าอยู่ด้วยกันในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ
elocution (n.) ศิลปของการพูดในที่ชุมชน
go out (phrv.) ถูกพบเห็นว่าอยู่ด้วยกันในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ Syn. come over
police (n.) การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
race relations (n.) ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาติที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
race riot (n.) พฤติกรรมรุนแรงระหว่างคนต่างเชื้อชาติที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
soapbox (n.) แท่น (ที่ไม่ได้เตรียมไว้ก่อน) สำหรับยืนปราศรัยหรือพูดในที่ชุมชน Syn. podium, platform
township (n.) เขตชุมชน See also: เมือง
urbanize (vt.) ทำให้เป็นย่านชุมชนเมือง See also: ทำให้เจริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And not say what are sometimes called their stakeholders like the community or the work force or whatever.และไม่เคยคำนึงถึงคนอื่น ที่บางครั้งเป็นผู้ร่วมรับความเสี่ยง เช่น ชุมชน หรือแรงงาน หรือคนกลุ่มใดก็ตาม
Surplus labor, the elderly and infirm mostly.ชุมชน บี. พวกคนชราและอ่อนแอ
Civil employees, industrial workers and so on.ชุมชน เอ. พวกลูกจ้าง... คนงาน...
Community, school, family friends-- we can't rule anybody out.ชุมชน โรงเรียน ครอบครัว เพื่อน เราไม่อาจชี้ขาดได้ว่าเป็นใคร
A community of minds reaching back to antiquity and forward to the stars.ชุมชนของจิตใจกลับไปถึงสมัยโบราณ และส่งต่อไปยังดาว
This community of yours will not only survive, it will flourish...ชุมชนของท่านไม่เพียงแต่จะอยู่รอด แต่จะสมบูรณ์พูนสุข
My community. [latin music] [drumming]ชุมชนของผม น้ำโซดามั๊ย?
I'm sure our community could keep you in work for some time even if you caused a good deal of trouble.ชุมชนของเราคงมีงาน ให้คุณทำสักพักแน่ๆ ถึงแม้คุณจะสร้างปัญหามากมาย
Koreatown's further West.ชุมชนคนเกาหลีเดินตรง ไปทางตะวันตก
The Asian community is very tight.ชุมชนคนเอเชียสนิทกันหมด
A community living entirely in harmony.ชุมชนทั้งหมดจะอยู่กันอย่างกลมกลืน
A once-close community was slowly being' destroyed.ชุมชนที่คัร้งหนึ่งเคยอบอุ่น ก็ถูกทำลายลงช้าๆ
They have no idea we even exist.ชุมชนที่ไม่รู้ว่ามีเราอยู่ ข้าจะไป...
This whole place would fall apart without you.ชุมชนนี้คงล่มสลาย ถ้าไม่มีนายอยู่
How well is the community stocked with antibiotics?ชุมชนนี้มียาฆ่าเชื้อเพียงพอมั้ย
A normally quiet community is reeling after this abduction.ชุมชนเงียบสงบตกใจกับคดีจับตัวเด็กครั้งนี้
A community together.ชุมชนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
There's all kinds of ghettos in the world.ชุมชนแออัดแบบสลัมมันก็มีอยู่ทั่วโลกนั่นแหละ
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้
I don't understand it. The whole ghetto is so quiet.ฉันไม่เค้าใจเลย อยู่ๆชุมชนยิวก็สงบสุข
A little mediaeval entertainment in the ghetto!ไปสนุกกันให้เต็มที่ ในชุมชนยิว
The papers say Schultz may be in the ghetto.หนังสือพิมพ์บอกว่า ชูลท์ซ อยู่ในชุมชนยิว
"At police HQ it was believed he may be hiding in the ghetto."ตำรวจลับ รายงานว่า เขาได้หลบซ่อนใน ชุมชนยิว.
Did you hear what they're saying about Schultz hiding in the ghetto?คุณไม่รู้ว่า ชูลท์ซ หลบอยู่ในชุมชนยิวเหรอ
Rabbi Silverstone, my good and great friend brother in the work of the Lord, with whom we have broke bread many times is a pillar of the American Jew community.แร็บไบซิลเวอร์สโตน เพื่อนผู้นับถือพระเจ้าของผม ผู้ซึ่งเราทำพิธีด้วยมาหลายครั้ง เป็นเสาหลักของชุมชนชาวยิวอเมริกัน
He took her down to Chinatownเขาพาเธอไปที่ชุมชนคนจีน
You could call it a communal farm, I suppose.จะเรียกว่า "ฟาร์มของชุมชน" ก็คงได้
Without a paper, a journal of some kind you cannot unite a community.ถ้าปราศจากนสพ. วารสารอะไรสักอย่าง เราก็รวมชุมชนไม่ได้
That's right. The word only means "community."ถูกต้อง มันมีความหมายว่า "ชุมชน"
A great loss to the Soviet scientific community.การสูญเสียที่ดีในชุมชนวิทยาศาสตร์ของสหภาพโซเวียต
My mother had given me the address of my Aunt Annie... but I had an invitation to a hippie commune from my old friend...แม่ฉันก็มีให้ฉัน ที่อยู่ของป้าแอนของฉัน ... แต่ฉันมีคำเชิญให้ฮิปปี้ ชุมชนจากเพื่อนเก่าของฉัน ...
Which is where you'll want to start, huh ?อยากจะเริ่มจากชุมชนไหนก่อนครับ
With Ghetto B.เราเริ่มที่ชุมชน บี.
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
Ned, we're providing a valuable community service here.เน็ดเรากำลังให้บริการชุมชนที่มีคุณค่าที่นี่
Mr. Davies both your sense of community and your vocabulary leave much to be desired.คุณเดวี่ส์ ความรักชุมชนและคำศัพท์ของคุณ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก
It used to be a great neighborhood.มันเคยเป็นชุมชน ที่น่าอยู่
What the fuck did you guys do?ระหว่างตำรวจและผู้นำชุมชน
Sara Elaston... social worker at Broad and Locust Community Centre.ซาร่า อีลาสตั้น นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการชุมชนบรอดแอนด์โลคัส
We need good PR. Community relations are in the toilet.เราจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่ในห้องน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชุมชน
Back to top