ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชิน*, -ชิน-

ชิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิน (v.) be accustomed to See also: be used to, be familiar with Syn. คุ้น, เคย, เจน, เคยชิน, คุ้นชิน
ชินชา (v.) be apathetic See also: be indifferent, be unconcerned Syn. ชาชิน, ชิน
ชินตา (v.) look familiar See also: appear familiar Syn. คุ้นตา, คุ้น
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินหู (v.) sound familiar See also: be familiar with, be accustomed to Syn. คุ้นหู
ชินหูชินตา (v.) be familiar Syn. ชิน, คุ้นเคย, คุ้น
ชินโต (n.) Shinto Syn. ศาสนาชินโต
English-Thai: HOPE Dictionary
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง,การลงสรง, Syn. bathing,bath, washing
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
acclimate(อะไคล' เมท) vt.,vi. ปรับตัวให้ชินกับอากาศ. -acclimation n., Syn. adapt)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accustom(อะคัส' เทิม) vt. ทำให้ชิน, หรือคุ้นเคย, Syn. inure, familiarize, habituate
accustomed(อะคัส' เทิมดฺ) adj. ชิน, คุ้นเคย, Syn. habitual, usual, conventional
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement)
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence ###A. freedom)
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
adjuncton(อะจังคฺ' เชิน) n. การอยู่ติดกัน, การอยู่ข้างเคียง (addition to an adjunct)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admonition(แอดมอนนิช' เชิน) n. การตักเตือน, Syn. reproof ###A. admire)
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
advocation(แอดโวเค' เชิน) n. =advocacy, การเรียกให้ปรากฏ, Syn. summoning)
aerification(แอริฟิเค' เชิน) n. การรวมกับอากาศ, ภาวะที่รวมกับอากาศ (act of combining with air)
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
affusion(อะฟิว' เชิน) n. การรินของเหลว, การเทน้ำ, วิธีเทน้ำ (a pouring upon)
English-Thai: Nontri Dictionary
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
accustom(vt) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
accustomed(adj) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
conversant(adj) คุ้น,เคยชิน,รอบรู้,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน
empress(n) จักรพรรดินี,ราชิน
experience(n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
habit(n) นิสัย,อุปกรณ์,เครื่องแต่งกาย,ความเคยชิน
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ
habituate(vt) คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้เป็นนิสัย
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
queen(n) มเหสี,ราชินี,เทพี,นางพญา,นางงาม
rut(n) รอยเกวียน,ร่อง,ความเคยชิน,ความน่าเบื่อ
unused(adj) ไม่คุ้นเคย,ไม่ได้ใช้,ไม่เคยชิน
unwonted(adj) ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,ผิดธรรมดา
usage(n) การใช้,ธรรมเนียม,ประเพณี,ความเคยชิน,ประโยชน์
use(n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม
wont(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย
wonted(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย,ตามปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Hutchinson's incisorฟันตัดฮัตชินสัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Regina (L.) (Queen)พระบรมราชินีนาถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shin (Sect)ชิน (นิกาย) [TU Subject Heading]
Cochinealโคชีนิล,โคชินิล,สีครั่ง,ครั่ง [การแพทย์]
Familiarityการปฏิบัติที่เคยชิน [การแพทย์]
Freckle, Hutchinsonตกกระแบบฮัทชินสัน [การแพทย์]
Queensราชินี [TU Subject Heading]
Shintoลัทธิชินโต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acclimate (vi.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ Syn. adapt, accommodate, become accustomed to, acclimatize
acclimate (vt.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
acclimatize (vt.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
acclimatize (vi.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ Syn. adapt, accommodate, become accustomed to, acclimate
accostom to (phrv.) เคยชินกับ See also: ชินกับ, ทำให้ชินกับ Syn. habituate to, use to
accustom to (phrv.) ทำให้คุ้นชินกับ See also: ทำให้เคยชินกับ, ทำให้ติดนิสัย Syn. use to
adjust to (phrv.) เคยชินกับ See also: ปรับตัวเข้ากับ, ทำตัวให้เคยชินกับ, คุ้นเคยกับ
become accustomed to (vi.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ Syn. adapt, accommodate, acclimatize
become accustomed to (vi.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ Syn. adapt, accommodate, acclimate
break in (phrv.) สวมใส่หรือใช้จนกว่าจะเคยชิน
condition to (phrv.) ทำให้เคยชินกับ
Elizabeth I (n.) สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษช่วงปี ค.ศ.1558-1603 See also: พระธิดาของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 และแอนน์โบลีน, สมเด็จพระราชินีนาถของอังกฤษและไอร์แลนด์ในช่วงปี ค.ศ.1533 - 1603
Elizabeth II (n.) สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ.1952ถึงปัจจุบัน See also: พระธิดาของกษัตริย์จอร์จที่ 6 เป็นสมเด็จพระราชินีนาถของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี ค.ศ.1926
Elizabethan (adj.) เกี่ยวกับสภาพชีวิตของผู้คนในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอะลิซาเบ็ธที่ 1
Elizabethan (n.) คนอังกฤษโดยเฉพาะนักเขียนในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอะลิซาเบ็ธที่ 1
empress (n.) พระราชินSee also: จักรพรรดินี Syn. queen
fairy queen (n.) ราชินSee also: พระราชินี Syn. female ruler, regent, consort
female ruler (n.) ราชินSee also: พระราชินี Syn. regent, consort, fairy queen
get into the hang of (idm.) เคยชินกับ Syn. get of, get out of
get into the way of (idm.) เคยชินกับ See also: คุ้นเคยกับ Syn. get out of
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You get used to itเธอจะชินกับมัน
It took me several days to get used to itฉันต้องใช้เวลาหลายวันที่จะเคยชินกับมัน
Let me handle it, I'm used to this kind of situation!ขอผมจัดการมันเอง ผมเคยชินกับสถานการณ์เช่นนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ever since I've become Jae In's wife, the numbers of time we ate as a family can be counted with my ten fingers.ดอง ชิน ล้อเล่นน่า..
Screenplay Director SHIN Dong-yup Play with me! You!กำกับโดย ชิน ดอง ยุค นี่เธอ!
The criminal is the notorious jail-breaker Shin Changsooคนร้ายคือ ชิน ชางซู เป็นนักโทษแหกคุกชื่อดัง
It's Shin Changsooแต่นี่มัน ชิน ชางซู นะ
Shin Sundal, Thomas!นี่ โทมัส ชิน ซันดัล
Announcement of Ordination Kim Kyushik, Peter Shin Sundal, Thomasประกาศ: พิธีบรรพชานักบวช ปีเตอร์คิม คิวชิค โทมัส ชิน ชันดัล
Shin Sundal, Thomas Show us your abilityโทมัส ชิน ชันดัล โปรดทำให้เราเห็นความสามารถของท่าน
Shin Sundal, Thomas in evidence that you dedicate yourself to Christ are you willing to make an oath of celibacy?โทมัส ชิน ชัลดัล จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Production Design SHIN Jeom-huiProduction Design ชิน จอม-ฮุย
Editing SHIN Min-kyoungEditing ชิน มิน-คยัง
His name is Shin Jung-soo. 29-years old.ชื่อของเค้าคือ ชิน จุง ซู อายุ 29 ปี
Yamase Shin is a famous anime creator don't you know The Adventure of Joseph?ยามาเสะ ชิน เป็นนักเขียนอนิเมะที่มีชื่อเสียง เธอรู้จักเรื่อง การผจญภัยของโจเซฟไหม
Presented by IM Pictures a Shin Cine productionไอเอ็ม พิกเจอร์ส เสนอ ภาพยนตร์โดย ชิน ซีน
Give this to Shin Cine.ส่งบทไปให้ ชิน ซีน ดู
It's going to be a hit. Shin Cine didn't call back.นี่ครับ เรื่อง 'รักเศร้าๆ ของเหล่าจอมยุทธ์'... มันน่าจะเป็นหนังฮิตนะครับ ชิน ซีน ไม่ได้ติดต่อกลับมา
The Shinhwa Group's goal for 2020 is to make lncheon into a tourist zone for South Korea.เป้าหมายระยะยาวของ ชิน ฮวา กรุ๊ป จนกระทั่งปี 2020 คือ การสร้าง Cotai รีสอร์ตแห่งที่ 2 ในเขตอินชอน ประเทศเกาหลี
Chin Ho Kelly. Oh.นายก็ควรรูจัก ชิน โฮ เคลลี่
The leading lady is Manwol and the guy is Shinwol.เธอเป็นนางเอกชื่อ มัน วอล [มัน วอล=Full Moon (พระจันทร์เต็มดวง)] พระเอกชื่อ ชิน วอล[ชิน วอล=New Moon (พระจันทร์ดวงใหม่)]
Sure. It was Mal Chin Ryu. Died of an aneurysm.จำได้ เขาคือมัลล์ ชิน ริว ตายด้วยโรคสมอง
I also like Shin Kamiya.ฉันชอบ ชิน คามิยะ เหมือนกัน
Are you saying Shin Kamiya is somehow immortal?คุณจะบอกว่า ชิน คามิยะ เป็นอมตะเหรอ?
I'm Shin Kamiya, and this is my entry video.ผม ชิน คามิย่า และนี่เป็นรายการวิดีโอของผม
Contact with target Shin Kamiya, lost. Suspect, G Corporation.การติดต่อกับเป้าหมาย ชิน คามิยะ ขาดหาย ผู้ต้องสงสัย จี คอร์ปอเรชั่น
I was simply told to investigate Shin Kamiya and also to gather intel on him and his contacts.ฉันถูกสั่งแค่ให้ไปตรวจสอบ ชิน คามิยะ แล้วก็ให้ทำการรวบรวมข้อมูล และรายชื่อผู้ติดต่อ
I shall claim my vengeance by spilling the blood of Shin Kamiya!แต่บอกได้ว่าการแก้แค้นของข้า มันต้องละเลงเลือดของ ชิน คามิยะ!
They must have experimented on Shin with Kazuya's blood.พวกนั้นจึงต้องทำการทดลองกับ ชิน ด้วยเลือดของ คาซูยะ
NAM Guk-bae, shin Chang-su They all died.นัม กัก-แบ ชิน ซัง-ซู ตายไปหมดแล้ว
Chin, Chin, Chin, freeze!ชิน ชิน ชิน หยุดก่อน
Hey! Chin, Lori, number four's coming to you right now.เฮ้ ชิน ลอรี่ คนที่ 4 กำลังไปทางนั้น ตอนนี้
I left because I was afraid of Shin Ji Hyun.ฉันไป.. เพราะว่าฉันกลัว ชิน จีฮยอน
Shin Ji Hyun's traffic accident,อุบัติเหตุของ ชิน จีฮยอน
I told him that my father was Shin Il Shik.ฉันบอกแล้วไง ว่าพ่อฉันคือ ชิน อิล ชิก
Let Lee Sin walk you back.เธอก็ให้ ลี ชิน ไปส่งแล้วกันนะ
Lee Shin, if you want to eat, just take a spoon.ลี ชิน กินด้วยกันสิ เอาช้อนมาเพิ่มเร็ว
Lee Sin, I heard you had a performance yesterday.ลี ชิน ได้ยินว่าเมื่อวานนี้เธอมีการแสดงใช่ไหม
Okay, uh, Chin, what about the origin of the diamonds?โอเค ชิน แล้วที่มาของเพชรล่ะ
We're gonna put you someplace safe and we're gonna hunt down Wo Fat.แล้วเราจะตามล่าวูเฟต โทรหา ชิน กับ โคโน
Lieutenant Kelly exercised his full immunity and means, believing he could contain the situation on his own.เพราะเขาเชื่อว่าจะควบคุม สถานการณ์ได้เอง ฉันจำได้ ชิน โฮ เคลลี่
NCIS. Chin Ho Kelly,เอ็นซีไอเอส ชิน โฮ เคลลี่
Come on, Chin. Use that big brain of yours.ไม่เอาน่า ชิน ใช้สมองอันใหญ่โตของนายหน่อย

ชิน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชิน
Back to top