ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชำระเงิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชำระเงิน*, -ชำระเงิน-

ชำระเงิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำระเงิน (v.) pay for Syn. จ่ายเงิน
English-Thai: HOPE Dictionary
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
reimburse(รีอิมเบิร์ส') vt. ใช้เงินคืน,ชำระเงินคืน,ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน, See also: reimbursement n., Syn. recompense,rebate,remunerate
repay(รีเพ') {repaid,repaying,repays} vt.,vi. จ่ายกลับ,คืนเงิน,ชำระเงินคืน,ชดใช้,ตอบแทน, See also: repayable adj. repayment n., Syn. reimburse,indemnify
English-Thai: Nontri Dictionary
disburse(vt) ชำระเงิน,จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร
payday(n) วันเงินเดือนออก,วันจ่ายเงิน,วันชำระเงิน
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน
reimburse(vt) ชำระเงินคืน,ชดใช้
settlement(n) การจัดการ,การตกลงกัน,ถิ่นฐาน,การชำระเงิน,กองทุน,ทรัพย์สิน
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
balance of paymentsดุลการชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paymentการชำระเงิน, การใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balance of paymentsดุลการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Current Account บัญชีเดินสะพัด บัญชีการชำระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นสินค้าได้แก่ สินค้าออก และสินค้าเข้า ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นการบริการ อันได้แก่ รายการต่างๆ ทางด้านการค้าบริการ เช่น การท่องเที่ยว การธนาคาร การประกันภัย การขนส่ง เป็นต้น บัญชีเดินสะพัดเป็นส่วนสำคัญของบัญชีดุลการชำระเงิน [สิ่งแวดล้อม]
Enclave projectโครงการที่กำหนดเงื่อนไข (ในการชำระเงินกู้) [เศรษฐศาสตร์]
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Illicit paymentการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Paymentการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Subscription dateวันจองซื้อหุ้นวันที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวยื่นใบจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
charge (vi.) ชำระเงิน Syn. bill
disburse (vt.) ชำระเงิน See also: จ่ายเงิน Syn. pay, give, spend
book out (phrv.) ชำระเงินเพื่อออกจากโรงแรม
behind (adv.) ที่ค้างชำระเงิน See also: ชำระเงิน
behindhand (adj.) ค้างชำระเงิน
day the eagle flies (sl.) วันชำระเงิน
disbursement (n.) การชำระเงิน
frank (n.) ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน
reimbursable (adj.) ซึ่งชำระเงินคืน
reimbursement (n.) การชำระเงินคืน Syn. compensation, restitution
when the eagle flies (sl.) วันชำระเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your payment as requested.ชำระเงินของคุณได้รับการร้องขอเป็น.
Payment by wire transfer from a numbered account in the Dutch antilles.ชำระเงินโดยการโอน จากเลขที่บัญชีในดัชท์ แอนทิลิต
You have the shopping list - payment in full.คุณมีรายการช้อปปิ้ง - ชำระเงินเต็ม
Am I behind on my Sony payments again?ฉันที่อยู่เบื้องหลังในการชำระเงินของฉัน Sony อีกครั้งหรือไม่
Bisen-tos. Now!Bisen การชำระเงิน Now!
Appropriations Committee voted an annual payment of $500 just to shut him up.คณะกรรมการสรรโหวตชำระเงินประจำปีของ $ 500 เพียงเพื่อกักตัวเขาไว้
Payments were made to the contracting organization or a Hong-Kong bank account.การชำระเงินผ่านมือที่สาม หรือบัญชีธนาคารฮ่องกง
You're wet behind your ears.เธอจะสนใจชำระเงินที่ค้างของเธอ
We can do this. It'll be like a payment plan.เหมือนการชำระเงินกู้ธนาคารไง
Mr. Alvarez, Pedro you're delinquent in your loan payments.คุณ เปโดร อัลวาเรซ.. ...คุณค้างชำระเงินกู้ของคุณ
You're delinquent on six mortgage payments already?นายขาดการชำระเงิน ค่าจำนองมา 6 งวดแล้วนะ
The doctors want you to work full-time at the clinic... studying, learning, and getting paid, too.แพทย์ต้องการให้คุณทำงาน เต็มเวลาที่คลินิก การศึกษาการเรียนรู้ และการรับชำระเงินด้วย
Specifically, in payment zones intended to capture the plate numbers of those who don't pay.โดยเฉพราะบริเวณที่มีการชำระเงิน ไปดูกับซิว่า ใครที่ไม่ได้จ่ายเงิน
I suspect this is not a case for which we will be receiving payment.ฉันไม่สงสัยว่านี่เป็นคดี ที่เราจะไม่ได้รับการชำระเงิน
So I dug a little deeper, and I found something from his missing years, a couple of contract payments, to Clyde, from the Department of Defense.และฉันเจอบางสิ่งตอนที่เค้าหายไป คู่สัญญาทำการชำระเงินให้ไคลด์ จากกระทรวงกลาโหม
Clydes government contract payments were bothering me,รัฐบาลทำสัญญาการชำระเงินกับไคลด์ มันรบกวนจิตใจผม
Just a reminder, we do have a payment plan available, should you be interested.แค่การเเจ้งให้ทราบค่ะ เราได้ทำแผนทางการชำระเงินที่ง่ายๆ คุณน่าจะสนใจ
We are at war.การชำระเงินเป็นจำนวนสุดท้ายโฟล์คสวาเก้น BR-389LO ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทาง Giulia.
First of all, let me just reassure you that our credit department will find a plan that fits your lifestyle.ก่อนอื่น ผมขอให้ความมั่นใจกับคุณว่า แผนกสินเชื่อของเรา จะเลือกแผนการชำระเงินที่เหมาะกับคุณ
Please use an alternative method of payment. Card not authorised.กรุณาชำระเงินด้วยวิธีอื่น บัตรของท่านใช้ไม่ได้ค่ะ
Please use an alternative method of payment.กรุณาชำระเงินด้วยวิธีอื่นค่ะ
President Kim paid back a loan?ผู้อำนวยการ คิม ชำระเงินกู้ให้เหรอ?
Can't we negotiate some kind of settlement, a payment plan?ทำไมเราไม่ขอตกลงเรื่องการชำระเงินดูบ้าง? แบบการผ่อนชำระ?
Payments trace back to the Phinneys.ตรวจสอบการชำระเงิน ย้อนหลังไปที่ ฟินนี่
But if you wish to extend your stay here, we must discuss payment immediately.แต่ถ้าคุณต้องการ ที่จะอยู่ที่นี่ต่อ เราต้องคุยกันเรื่องการชำระเงิน โดยด่วย
Then... I will contact the auction room to settle the accounts.ถ้างั้น ผมจะติดต่อกับห้องประมูลเพื่อชำระเงินครับ
20 month-long payment installmentระยะการชำระเงินระยะยาวคือ 20 เดือน
Yes, because my automatic payments are bouncing right now.ใช่เพราะการชำระเงินอัตโนมัติของฉัน ถูกตีกลับได้ในขณะนี้.
You know what, take this payment back.คุณจะรู้ว่าสิ่งที่ใช้ชำระเงินนี้กลับ.
The initial payments are having access, private access, to talking with the boy.การชำระเงินเริ่มต้นคือ มีการเข้าถึงการเข้าถึงส่วนตัว เพื่อพูดคุยกับเด็กผู้ชายคนนั้น.
You do me this favor and I'll split you with his payment 50-50, okay?คุณทำเช่นนี้ฉันหน่อย และฉันจะแบ่งให้คุณม การชำระเงินของเขา 50-50 ได้ไหม
What's the down payment on that?ว่าอะไรคือสิ่งท ลงการชำระเงินในที่?
I'll meet you tonight at access road 23 with the rest of your payment.ฉันจะพบคุณคืนนี้ ที่ทางเข้าถนนสาย 23 เพื่อชำระเงินส่วนที่เหลือให้คุณ
He sells flowers. He recently defaulted on a loan.อาชีพขายดอกไม้ และเร็วๆนี้ เขาผิดนัดชำระเงิน
And we shall see it paid, after answer is given.และเราจะได้เห็นการชำระเงิน หลังจากที่คำตอบจะได้รับ
Was anyone else with them?คุณจำได้ไหมว่าเธออาจจะ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
The money comes from dozens of points of payment, multiple countries.เงินมาจากจุดชำระเงินหลายแห่ง ในหลายๆประเทศ
So, if we consolidate it all into one monthly payment, it's 149 pound a month for four and a half years.ขวา. ดังนั้นถ้าเรารวมมัน ทั้งหมดในการชำระเงินรายเดือนหนึ่ง มัน£ 149 ต่อเดือนสำหรับ สี่ปีครึ่ง.
The only money I deliver to Tres Cruces is a payment.เงิน เท่านั้น ผมส่งมอบให้กับ Tres Cruces คือการชำระเงิน.
You always say it's happening, and then I end up paying for the cab.คุณมักจะพูดว่ามันเกิดขึ้น แล้วฉันต้องชำระเงินสำหรับรถแท็กซี่.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชำระเงิน
Back to top